Thursday, December 13, 2012

จงแสดงออกซึ่งความเป็นธรรมดาให้ปรากฏ


ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องของชาติหน้า แต่เขามีจิตเมตตากรุณา และไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นคนที่เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมและถ่ายทอดกันมา แตกต่างจากปัจจุบัน แม้คนไทยจะมีความเชื่อเรื่องบุญ แต่มักจะทำบุญด้วยจิตที่เจือความโลภ คือ ไม่ได้หวังจะขึ้นสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่หวังอยากถูกหวย อยากมั่งมี อยากประสบความสำเร็จในชาตินี้เลย ซึ่งเป็นการทำเพื่อตัวเองแท้ๆ คือ การทำบุญด้วยจิตที่มีโลภะอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทาน ที่มีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือ ทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใย หวังสั่งสมบุญ หรือหวังเสวยสุขในภพหน้า ถ้าผู้ที่ทำบุญยังมีจิตใจแบบนั้นอยู่ ก็จะไม่ได้อานิสงส์มากเท่าที่ควรจะเป็น แต่หากเราทำบุญ ไม่ว่าจะให้ทาน หรือช่วยเหลือใครก็ตาม เรามุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับ โดยไม่นึกถึงตัวเองว่าเราจะได้อะไร นั่นกลับเป็นบุญยิ่งกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการขัดเกลา ลดละความเห็นแก่ตัว และลดละความยึดมั่นในตัวตนด้วย คนไทยควรทำบุญแบบนี้ให้มากขึ้น
พระไพศาล วิสาโลEarth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
โลกของเรามีทุกอย่างเพียงพอที่จะรองรับความจำเป็นของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับความมักได้ของมนุษย์ทุกคน
Mahatma Gandhi

Manifest plainness, embrace simplicity, reduce selfishness, have few desires.
จงแสดงออกซึ่งความเป็นธรรมดาให้ปรากฏ น้อมรับความเรียบง่าย ลดทอนความเห็นแก่ตัว และมีความอยากแต่น้อย
Lao Tzu

Greed is a fat demon with a small mouth and whatever you feed it is never enough.
ความโลภคืออสุรกายตัวอวบอ้วนที่มีปากขนาดเล็ก และไม่ว่าคุณจะป้อนอะไรให้ มันก็ไม่รู้จักอิ่ม
Janwillem Van de Wetering

Hell has three gates: lust, anger, and greed.
นรกมีประตู 3 ประตูคือ ความลุ่มหลงมัวเมา ความโกรธ และความโลภ
Bhagavad Gita

He who is greedy is always in want.
ผู้ที่มีความโลภย่อมมีความต้องการอยู่เนืองนิจ
Horace

Selfishness and greed, individual or national, cause most of our troubles.
ความเห็นแก่ตัวและความโลภ ไม่ว่าในระดับปัจเจกหรือระดับชาติ เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนส่วนใหญ่ของเรา
Harry S. Truman

It does seem as if the more one gets the more one wants.
ดูเหมือนว่ายิ่งได้มากเท่าไร คนเราก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเท่านั้น
Louisa May Alcott

Nothing is more egregious than greedy politicians.
ไม่มีอะไรที่ชั่วร้ายเกินไปกว่าความโลภของนักการเมือง
Sonia Rumzi

Don't feed the seed of your greed, because it will make you bleed.
จงอย่าหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความโลภของคุณ เพราะมันจะทำให้คุณเสียเลือดเนื้อ
M Almasri


© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved. 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://whan1515-supida.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Saturday, November 10, 2012

สิ่งเดียวที่เลวร้ายกว่าการมองไม่เห็นคือการมองเห็นแต่ไร้วิสัยทัศน์Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. 
แม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก แต่ก็เต็มไปด้วยหนทางที่จะเอาชนะมัน
Helen Keller

No one has a right to consume happiness without producing it.

ไม่มีใครได้รับสิทธิ์ในการเก็บเกี่ยวความสุข โดยที่มิไ้ด้มีส่วนในการสร้างความสุข
Helen Keller

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.
เราจะไม่มีวันไ้ด้เรียนรู้ที่จะกล้าหาญและอดทน หากโลกนี้มีแต่ความรื่นรมย์
Helen Keller

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.
สิ่งที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดในโลกมิอาจรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นหรือการจับต้อง แต่ต้องสัมผัสรู้ด้วยหัวใจ
Helen Keller

Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others. 
ชีวิตคือสิ่งที่น่าตื่นเต้น และจะตื่นเต้นที่สุดถ้าเป็นการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น
Helen Keller

We can do anything we want to do if we stick to it long enough.

เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราปรารถนา ถ้าเราเกาะติดอยู่กับสิ่งนั้นนานพอ 
Helen Keller


I never fight, except against difficulties.
ฉันไม่เคยต่อสู้กับอะไรเลย นอกจากความทุกข์ยาก
Helen Keller
    
Life is either a great adventure or nothing.
ชีวิตคือการผจญภัยอันยิ่งใหญ่หรือไม่ก็แค่สิ่งที่ไร้ความหมาย
Helen Keller

The only thing worse than being blind is having sight but no vision.
สิ่งเดียวที่เลวร้ายกว่าการมองไม่เห็นคือการมองเห็นแต่ไร้วิสัยทัศน์
Helen Keller

© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved. 

ภาพประกอบ Helen Keller by dbkingHelen Keller – Her Amazing Storyelen Keller Tribute ChannelSaturday, October 27, 2012

คนเดินทางที่ไม่สังเกตสังกาก็เหมือนนกไร้ปีก
เมื่อเดินทาง เราจะได้พบปะผู้คน สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติที่แตกต่าง การเดินทางจึงเปรียบเสมือนการเดินเข้าห้องเรียนชีวิตขนาดใหญ่

The journey of a thousand miles begins with a single step.
การเดินทางพันไมล์ เริ่มต้นจากการก้าวหนึ่งก้าว
Lao Tzu

When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. It is designed to make its own people comfortable.
เมื่อคุณเดินทาง โปรดระลึกว่าประเทศอื่นไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับความสะดวกสบายของคุณ   เขาออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนในประเทศของเขาเองสะดวกสบาย
Clifton Fadiman                        

A traveler without observation is a bird without wings.
คนเดินทางที่ไม่สังเกตสังกาก็เหมือนนกไร้ปีก
Moslih Eddin Saadi

The world is a book and those who do not travel read only one page.
 โลกคือหนังสือเล่มหนึ่ง และคนที่ไม่เดินทางก็อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว
Saint Augustine of Hippo

One's destination is never a place, but a new way of seeing things.
จุดหมายปลายทางของใครคนหนึ่งหาใช่สถานที่ไม่ หากแต่เป็นมุมมองใหม่ในการพินิจสรรพสิ่ง
Henry Miller

We may sit in our library and yet be in all quarters of the earth.
เราอาจจะนั่งอยู่ในห้องสมุดของเรา แต่กระนั้นก็เหมือนนั่งอยู่ในทุกมุมโลก
John Lubbock

I think one travels more usefully when they travel alone, because they reflect more.
ผมคิดว่าการเดินทางเพียงลำพังยังประโยชน์แก่ผู้คนมากกว่า ด้วยว่าพวกเขาจะใคร่ครวญได้มากกว่า
Thomas Jefferson

He who does not travel does not know the value of men.
ผู้ที่ไม่เดินทางจะไม่รู้คุณค่าของมนุษย์
 Moorish proverb

A wise man travels to discover himself. 
ผู้มีปัญญาเดินทางเพื่อค้นพบตนเอง
James Russell Lowell

Travel far enough, you meet yourself.
หากเดินทางไกลมากพอ คุณจะพบตัวเอง
 David Mitchell

You have to taste a culture to understand it.
เธอต้องเรียนรู้ลิ้มลองวัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งนั้น
Deborah Cater

A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.
นักเดินทางที่ดีจะไม่มีแผนการเดินทางที่ตายตัว และไม่หมายมั่นในการไปถึง

If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better stay at home.
หากคุณปฏิเสธอาหาร ไม่สนใจประเพณี หวาดหวั่นต่อศาสนา และหลบเลี่ยงผู้คนในสถานที่นั้นๆ คุณก็น่าจะอยู่กับบ้านมากกว่า

© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ภาพประกอบบล็อกจาก http://www.insuranceproviders.com/does-my-credit-card-have-adequate-travel-insurance-benefits/


Friday, September 21, 2012

ลิ้นเป็นเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวที่ยิ่งใช้ยิ่งคม

All parts of the human body get tired eventually - except the tongue. 
ในที่สุด ทุกส่วนของร่างกายมนุษย์จะอ่อนล้า ยกเว้นลิ้น
Konrad Adenauer 


life and death are in the power of the tongue.
ชีวิตและความตาย ตกอยู่ใต้พลังอำนาจแห่งลิ้น
 Anonymous


Prayer requires more of the heart than of the tongue. 
การอธิษฐานนั้นสำคัญที่หัวใจมากกว่าที่ลิ้น
Adam Clarke 


In nine times out of ten, the slanderous tongue belongs to a disappointed person. 
เก้าในสิบครั้งที่พบว่า ลิ้นที่เชือดเฉือนนั้นเป็นของผู้ที่ผิดหวัง
George Bancroft 

The tongue is the only tool that gets sharper with use. 
ลิ้นเป็นเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวที่ยิ่งใช้ยิ่งคม
Washington Irving 


You can speak well if your tongue can deliver the message of your heart. 
คุณสามารถพูดได้ดีถ้า ลิ้นของคุณนั้นสามารถส่งสารที่มาจากใจ
John Ford 


You can tell the nature of the man by the words he chooses. 
คุณสามารถบ่งบอกธรรมชาติของใครคนหนึ่งได้จากถ้อยคำที่เขาเลือกใช้
Edwin Louis Cole 


สัตว์ทุกชนิดเราทำให้เชื่องได้ แต่ไม่ใช่ลิ้นของคนเรา
Philippine proverb

© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัยAll Rights Reserved.


ภาพประกอบโพสต์โดย gigmum2008

Saturday, August 11, 2012

แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้

The only love that I really believe in is a mother’s love for her children.
ความรักเดียวที่ผมเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ คือความรักของแม่ที่มีต่อลูก
Karl Lagerfeld 

A mother's arms are more more comforting than anyone else's. 
อ้อมแขนของแม่นั้นอบอุ่นยิ่งกว่าอ้อมแขนของใครๆ         
Princess Diana 

There was never a great man who had not a great mother.
ไม่มีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนไหนที่ไม่มีแม่ที่ยิ่งใหญ่
Olive Schreiner

The best place to cry is on a mother's arms.
ที่ที่ดีที่สุดสำหรับการร้องไห้คืออ้อมแขนของแม่
Jodi Picoult

I love you every day, Mom.
ผมรักแม่ทุกวันครับแม่
Mitch Albom

My mother is a walking miracle.
แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้
Leonardo DiCaprio

The mother's heart is the child's schoolroom.
หัวใจของแม่คือห้องเรียนของลูก
 Henry Ward Beecher

All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother.
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเป็น หรือหวังว่าจะเป็น ข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณแม่ผู้เป็นดุจดั่งเทพธิดาของข้าพเจ้า
Abraham Lincoln 

A mother who is really a mother is never free.
แม่ผู้เป็นแม่ที่แท้จริงจะไม่มีวันเป็นอิสระ
Honore de Balzac

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.
สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อสามารถทำเพื่อลูกๆ ของเขาได้คือรักแม่ของพวกเขา
Theodore Hesburgh


© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัยAll Rights Reserved.

Thursday, August 9, 2012

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มักจะเกิดจากการอุทิศตนอันยิ่งใหญ่Jacaranda in bloom New Farm Park-4= by Sheba_Also

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. 
เลือกงานที่เธอรัก แล้วเธอจะไม่ต้องทำงานเลยแม้แต่วันเดียวในชีวิต
Confucius


Every noble work is at first impossible.
ผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้มาก่อน ในตอนแรก 
Thomas Cartyle


Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness.
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มักจะเกิดจากการอุทิศตนอันยิ่งใหญ่ และไม่เคยเป็นผลมาจากความเห็นแก่ตัว
Napoleon Hill

Work is not work when you love what you do.
งานจะไม่ใช่งานอีกต่อไป เมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำ
Trina Sonnenberg

Love turns work into rest.
ความรักเปลี่ยนงานให้เป็นการพักผ่อน
Santa Teresa de Jes
ús

Nothing will work unless you do.
ไม่มีสิ่งใดบังเกิดผลหากคุณไม่ทำ
Maya Angelou

To be successful, the first thing to do is fall in love with your work.
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือรักในงานของคุณ
Sister Mary Lauretta
 
The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.
การเตรียมการที่ดีที่สุดสำหรับผลงานที่ดีในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานให้ดีในวันนี้
Elbert Hubbard


Happiness is found in doing, not merely possessing.
ความสุขเกิดจากการกระทำ มิใช่การครอบครองแต่เพียงอย่างเดียว
Napoleon Hill

© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ศรัทธา
Just the two of us

Here comes the sun