Thursday, September 30, 2010

สายน้ำที่สงบนิ่ง ก็เปรียบเสมือนหลักธรรมHowever many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
ไม่ว่าเธอจะอ่านถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์มากมายแค่ไหน ไม่ว่าเธอจะพร่ำพูดมากมายเพียงใด จะมีประโยชน์อะไร หากเธอไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้น
Buddha

If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it.
หากเธอมีศรัทธาในความเชื่อหรือศาสนาหนึ่งใด นั่นเป็นเรื่องดี แต่เธอก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งนั้น
Dalai Lama

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.
การทำความดีสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเรา และจุดประกายแห่งการสร้างความดีให้คนอื่นๆด้วย
Plato

The noblest worship is to make yourself as good and as just as you can.
การแสดงความนอบน้อมอันสูงยิ่งคือการทำตัวของเธอให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้
Isocrates

He who wishes to secure the good of others, has already secured his own.
ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะปกป้องสิ่งดีๆของคนอื่น ก็เท่ากับได้ปกป้องสิ่งดีๆสำหรับตัวเขาเองด้วย
Confucius

When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion.
เมื่อข้าพเจ้าทำความดี ข้าพเจ้าจะรู้สึกดี เมื่อข้าพเจ้าทำเรื่องไม่ดี ข้าพเจ้าก็จะรู้สึกไม่ดี
นั่นคือศาสนาของข้าพเจ้า
Abraham Lincoln


Honest disagreement is often a good sign of progress.
ความขัดแย้งที่สุจริตมักจะเป็นสัญญาณที่ดีของความก้าวหน้า
Mohandas GandhiThere is nothing either good or bad but thinking makes it so.
ไม่มีอะไรที่ดีหรือไม่ดี แต่ความคิดของเราทำให้เป็นเช่นนั้น
William Shakespeare


"There is nothing too good to be true."
ไม่มีอะไรที่ดีเสียจนเป็นจริงไม่ได้
JJ Dewey


Diligence is the mother of good luck.
ความวิริยะอุตสาหะคือมารดาของความโชคดี
Benjamin Franklin"แม่น้ำที่หลั่งไหลเปรียบเสมือนการปฏิบัติตน
สายน้ำที่ไหลผ่าน ทำให้เกิดการมีชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่ง

เปรียบเสมือนคุณธรรมที่ถึงแม้เส้นทางจะคดเคี้ยว แต่ก็มุ่งสู่จุดหมาย
เปรียบเสมือนอุดมการณ์ ถึงจะเผชิญกับหุบเขาสูงชัน ก็ไม่หวั่น
เปรียบเหมือนความกล้าหาญ
สายน้ำที่สงบนิ่ง ก็เปรียบเสมือนหลักธรรม

เพราะฉะนั้นคนเราจึงควรปฏิบัติตนเหมือนดั่งสายน้ำที่ให้คุณประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย"
ขงจื๊อ


© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลั All Rights Reserved. วันใหม่
สมาธิจิต หลวงพ่อชา สุภัทโท

Still 
Be at Peace with yourself

Wednesday, September 29, 2010

RAIN...When will you...


WHEN WILL YOU....

As I gaze at the sky when it rains
As Blood flows through my veins
I wonder what makes life so auspicious
inspite of the whole world being so malicious

My dear rain...As you pour down with all your might
When will you come to me as my guiding light??
When will you wash my heart ??
When will you quench my thirst ??
When will you show me something thats unrehearsed ??

I protect myself when you arrive....
in my desire to survive....
but that does that mean I dont love you???
does that mean I despise you???

Once you leave , the sun will shine
leaving behind your marks which is way too divine..
Your tears and pure and plain..
Mine are salty and filled with pain....
When will you immerse mine in yours ???
When will you guide me with your sail and take me to the shores ???

© Anup B Deen

Tuesday, September 28, 2010

ผมเขียนหนังสือก็ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ผมหายใจ
“...ที่โลกของเราหมุนไปสู่ความเจริญได้ ก็เพราะหนังสือมีส่วนสร้าง  เพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเขียนหนังสือในความหมายนี้เป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญ  แม้จะไม่ปรากฏชัดหรือเห็นผลทันตาเหมือนพลังอื่นๆ แต่ถ้าขาดหายไปเสียแล้วสังคมก็อาจจะเติบโตแบบแคระแกร็นหรือพิกลพิการ...”


I love to write. It's my first love.
ฉันรักที่จะเขียน เพราะการเขียนเป็นรักแรกพบของฉัน
Geddy Lee

Either write something worth reading or do something worth writing.
ถ้าไม่เขียนอะไรที่ควรค่าแก่การอ่าน ก็ทำอะไรสักอย่างที่ควรค่าแก่การเขียนถึง
Benjamin Franklin

If you must speak ill of another, do not speak it, write it in the sand
near the water's edge.
ถ้าเธอจะต้องพูดให้ร้ายใคร อย่าเอ่ยมันออกมา ขอให้เขียนข้อความนั้น
ลงบนผืนทรายที่ใกล้กับริมฝั่งน้ำ
Napoleon Hill

Write it on your heart that every day is the best day in the year.
จารึกลงในหัวใจของเธอว่า ทุกๆวันคือวันที่ดีที่สุดในรอบปี
Ralph Waldo Emerson

If you wish to be a writer, write.
หากเธอปรารถนาจะเป็นนักเขียน ก็ลงมือเขียนเลย
Epictetus

A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself.
นักดนตรีต้องสร้างเสียงเพลง ศิลปินต้องวาดภาพ กวีต้องขีดเขียน หากว่าเขาปรารถนาที่จะพบกับศานติแห่งตนในบั้นปลาย
Abraham Maslow

I write for the same reason I breathe - because if I didn't, I would die.
ผมเขียนหนังสือก็ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ผมหายใจ เพราะถ้าไม่ทำ ผมก็จะตาย
Isaac Asimov

Write to be understood, speak to be heard, read to grow...”
เขียนเพื่อจะเป็นที่เข้าใจ พูดเพื่อจะเป็นที่ยลยิน อ่านเพื่อที่จะเติบโต
Lawrence Clark Powell

Write without pay until somebody offers to pay.
จงเขียนโดยไม่มีค่าตอบแทน จนกว่าจะมีใครเสนอค่าตอบแทนให้
Mark Twain

To write well, express yourself like common people, but think like a wise man. Or, think as wise men do, but speak as the common people do.
การเขียนที่ดี เป็นการแสดงออกอย่างคนธรรมดาๆ แต่คิดอย่างคนมีปัญญา หรือไม่ก็คิดอย่างคนมีปัญญา แต่พูดออกมาอย่างคนทั่วๆไป
Aristotle


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Puppy Love
ชีวิตละคร
ฝนหยาดสุดท้าย 
Rain

Monday, September 27, 2010

ดวงตาของเธอจะบ่งบอกความจริงเสมอNature and Books belong to the eyes that see them.”
ธรรมชาติ และหนังสือเป็นสมบัติของดวงตาคู่ที่แลเห็น
Ralph Waldo Emerson

The eyes are the window of the soul.
ดวงตาคือหน้าต่างแห่งวิญญาณ
English Proverb

The eye of the master will do more work than both his hands.
สายตาของคุรุผู้ยิ่งใหญ่มีความหมายมากกว่างานที่ทำด้วยมือทั้งสองของท่าน
Benjamin Franklin

Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.
ทุกดวงตาที่ปิดอยู่มิได้หลับไหล และทุกดวงตาที่เปิดอยู่ก็มิได้แลเห็นเสมอไป
Bill Cosby

Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.
ความรู้คือดวงตาแห่งความปรารถนา ที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นผู้นำทาง แห่งวิญญาณ
Will Durant

Nature is not only all that is visible to the eye... it also includes the inner pictures of the soul.
ธรรมชาติมิได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น หากแต่ธรรมชาติยังโอบอุ้มรอยประทับด้าน
ในทางจิตวิญญาณเอาไว้ด้วย
Edvard Munch

Even if your words are a lie, your eyes always tell the truth.
แม้ว่าเธอจะกล่าวถ้อยคำที่เป็นเท็จ แต่ดวงตาของเธอจะบ่งบอกความจริงเสมอ
Libby Saumur

It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.
เพราะสายตาของผู้อื่นนั่นเองที่สร้างความเดือดร้อนแก่เรา หากว่าฉันตาบอด ฉันก็คงไม่ต้องการ
ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ บ้านเรือน และเครื่องตกแต่งบ้านที่สวยสดงดงาม
Benjamin Franklin

Example isn't another way to teach, it is the only way to teach.
Few are those who see with their own eyes and
feel with their own hearts.
การยกตัวอย่างมิได้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสอน หากเป็นเพียงวิธีเดียวในการสอน
ผู้ที่สามารถมองเห็นด้วยตาของตนเอง และสัมผัสรู้ได้ด้วยใจของตนเองนั้นมีอยู่ไม่มาก
Albert Einstein

Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.
อุปสรรคคือสิ่งที่ผู้คนมองเห็นในยามที่เขาไม่เพ่งมองไปที่เป้าหมายแห่งตน

Eli Joseph Cossman

An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
การใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เพียงอย่างเดียว ย่อมจบลงด้วยความมืดบอด
แห่งโลกทั้งมวล
Mahatma Gandhi

ความรัก
วิญญาณในภาพถ่าย (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
วิญญาณในภาพถ่าย (ทิวา เด่นประภา)
สบตา
And I love her
My eyes adored you

การเรียนรู้วิถีแห่งการเรียนรู้คือทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิต
“This life is a process of learning.”
ชีวิตนี้คือกระบวนการแห่งการเรียนรู้
Lauryn Hill

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
การเรียนรู้คือทรัพย์ซึ่งจะติดตามเจ้าของทรัพย์นั้นไปทุกหนทุกแห่ง”
Chinese Proverb

“Learning never exhausts the mind.”
การเรียนรู้ไม่เคยทำให้จิตใจอ่อนล้า
Leonardo da Vinci

“There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้มิใช่เพียงการอ่านหนังสือ การสอบผ่าน แล้วสำเร็จการศึกษา ชีวิตทั้งชีวิต นับตั้งแต่ห้วงขณะที่คุณถือกำเนิด จนถึงวาระที่คุณสิ้นชีวิต นั่นแหละคือกระบวนการการเรียนรู้
Jiddu Krishnamurti

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.”
จงสร้างแรงปรารถนาแห่งการเรียนรู้ ถ้าทำได้คุณจะไม่มีวันหยุดเติบโต

Anthony J. D'Angelo

“Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty, and persistence.”
ความสำเร็จคือผลของความสมบูรณ์แบบ การทำงานหนัก การเรียนรู้จากความล้มเหลว ความผูกพันอันเหนียวแน่น และความไม่ย่อท้อ
Colin Powell 

"I'm still learning."
ผมยังคงแสวงหาความรู้อยู่
Michelangelo

“There are three ingredients in the good life: learning, earning and yearning.”
ชีวิตที่ดีมีส่วนประกอบอยู่ 3 ด้านนั่นก็คือ การเรียนรู้ การหาเลี้ยงชีพ
และการมีความใฝ่ฝัน
Christopher Morley


“I'm still learning, you know. At 80, I feel there is a lot I don't know.”
รู้ไหมว่าฉันยังคงเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อเข้าสู่วัย 80 ปี ฉันพบว่า

ยังมีอะไรอีกมากมายที่ฉันไม่รู้
Lena Horne

“Learn something new every single day. You will never get old if you do.”
ถ้าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแต่ละวัน คุณก็จะไม่มีวันแก่
Lois Bey

“Change is the end result of all true learning.”
ความเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ที่แท้
Leo Buscaglia

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”
เรียนรู้จากอดีต มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีความหวังกับอนาคต สิ่งสำคัญคือ
จงอย่าหยุดตั้งคำถาม
Albert Einstein

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
มีชีวิตราวกับว่าคุณจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้ และเรียนรู้ประหนึ่งว่า
คุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์
Mahatma Gandhi

“Learning how to learn is life's most important skill.”
การเรียนรู้วิถีแห่งการเรียนรู้คือทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิต
Tony Buzan


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ขวัญใจนักเรียน  สวลี
ขวัญใจนักเรียน  วงมะลิ
เรียนและงาน
เรียนรู้
Live and Learn (added on 03 01 2013)
what I learned about LIFE  (added on 03 01 2013)

Sunday, September 26, 2010

ถ้าเธอเปลี่ยนวิธีมองสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เธอมองก็จะเปลี่ยนไป


คงไม่มีใครปฏิเสธว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่าชาติใดภาษาใด ต่างก็ปรารถนาที่จะนำพาชีวิตของตนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข”ในชีวิต อย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคนล้วนมีความแตกต่าง อันเนื่องมาจากเงื่อนไขปัจจัยของแต่ละคน รวมถึงการให้ความหมายกับสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหตุจูงใจอันสลับซับซ้อน

ไม่ว่าเราแต่ละคนจะกำลังนำพาชีวิตของตนมาสู่สถานการณ์ใด เราทุกคนล้วนมีทางเลือกมากมายให้เลือกเดิน สิ่งสำคัญก็คือเราเลือกที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์ต่างๆที่เราเผชิญอยู่อย่างไรต่างหาก และทางเลือกของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดผลด้านบวกหรือด้านลบ ต่างก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีคิดของเราทั้งสิ้น การคิดหรือการใช้ความคิดที่ส่งผลเชิงบวก จึงน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้เรามีทางเลือกที่ดีกว่า

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
ความสุข คือ เมื่อสิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำ สอดคล้องต้องกัน
Mohandas Gandhi
I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right.
ผมคิดและก็คิดเป็นเดือนเป็นปี ใน 99 ครั้งจะมีข้อสรุปที่ผิดพลาด พอถึงครั้งที่ 100 ผมเป็นฝ่ายถูก
Albert Einstein

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.
การสร้างชื่อเสียง ใช้เวลาถึง 20 ปี แต่สามารถถูกทำลายไปในเวลาเพียง 5 นาที ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็จะทำอะไรแตกต่างไป
Warren Buffett

When anger rises, think of the consequences.
เมื่อเริ่มรู้สึกโกรธ ขอให้คิดถึงผลที่จะติดตามมา
Confucius

I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot.
ผมมีความฝันมากมายในวัยเด็ก และผมคิดว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือจำนวนมาก
Bill Gates

I think everyone should experience defeat at least once during their career.
You learn a lot from it.
ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนควรจะได้พบกับความพ่ายแพ้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในช่วงที่ทำการงานอาชีพ ท่านจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์นั้น
Lou Holtz

Remember happiness doesn't depend upon who you are or what you have;it depends solely on what you think.
ขอให้ระลึกว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เธอเป็นใคร หรือว่าเธอมีอะไร
แต่ทว่าขึ้นอยู่กับว่าเธอคิดอะไรอยู่ต่างหาก
Dale Carnegie

The older I get, the more centered I become and the more I think I really know about myself. What I know is that what other people do doesn't really have any effect on me.
ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันก็ยิ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น และยิ่งใคร่ครวญมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ฉันรู้ก็คือ สิ่งที่ใครต่อใครทำนั้น อันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวฉันเลย
Oprah Winfrey

If you change the way you look at things, the things you look at change.
ถ้าเธอเปลี่ยนวิธีมองสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เธอมองก็จะเปลี่ยนไป
Dr. Wayne Dyer

I'd like to think I am taking people on a journey; I am not just entertaining people, but giving them something to think about when they leave.
ฉันชอบคิดว่าฉันกำลังนำผู้คนไปในการเดินทาง ฉันไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ฉันกำลังมอบอะไรบางอย่างให้พวกเขากลับไปคิดเมื่อแยกจากกัน
Madonna

Saturday, September 25, 2010

ระหว่างความเสียใจของวันวานกับความฝันของวันพรุ่งนี้ คือโอกาสของวันนี้

บนเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก
สิ่งที่เราทุกคนต่างมีโอกาสได้สัมผัสมาแล้วในบริบทที่แตกต่างกันคือความเสียใจของวันวาน สิ่งที่ทุกคนต่างก็มีเหมือนกันด้วยความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกันคือความฝันของวันพรุ่งนี้ 

และสิ่งที่เราทุกคนสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้เท่าเทียมกันคือโอกาสของวันนี้ เราน่าจะได้รวบรวมกำลังใจ ใช้วิสัยทัศน์ การอุทิศตน และความอดทน ลงมือทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและได้มาซึ่งสิ่งที่เราไม่เคยมี...A dot becomes a line, a line becomes a shape, shapes become patterns, patterns become artwork. One must always remember to start at the pure basics. In the end, you'll end up with a masterpiece."
“จากจุดๆ หนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นเส้น จากเส้นๆ หนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นรูปทรง จากรูปทรงๆหนึ่ง ต่อมาจึงกลายเป็นรูปแบบ จากรูปแบบๆหนึ่งต่อมาจึงกลายเป็นงานศิลปะ เราจึงต้องระลึกไว้เสมอว่าการเริ่มต้นต้องมาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆ สุดท้ายคุณจึงจะสำเร็จลงตรงงานชิ้นเอก”
Cettina Raccuia

" Between yesterday's regrets and tomorrow's dreams
Is today's opportunity."
“ระหว่างความเสียใจของวันวานกับความฝันของวันพรุ่งนี้ คือโอกาสของวันนี้”
Anonymous


" Vision + Sacrifice + Patience = SUCCESS"
“วิสัยทัศน์ + การอุทิศตน + ความอดทน = ความสำเร็จ”

Vern Ross

" In order to get what you've never had,
Do what you've never done."
“เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณไม่เคยมี จงทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำ”
Tockcey Smith

" If you are sitting, stand.
If you are standing, walk.
If you are walking, run.
If you are running then run faster."
“ถ้าคุณกำลังนั่งอยู่ จงลุกขึ้นยืน
ถ้าคุณกำลังยืนอยู่ จงออกเดิน
ถ้าคุณกำลังเดินอยู่ จงออกวิ่ง
ถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่ก็จงวิ่งให้เร็วขึ้น ”
Celal Kucuk

" Nothing in life is to be feared. It is only to be understood."
“ไม่มีอะไรในชีวิตที่เราต้องหวาดกลัว มีเพียงสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเท่านั้น”
Marie Curie

" You cannot change the world, but you can change what you do for the world."
“คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำเพื่อโลก
ใบนี้ได้”
Brian Aanestad

" I am what I am today because I worked hard yesterday."
“ที่ฉันเป็นฉันในวันนี้ ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันทำงานหนัก”

Larispique Philidor

" Confidence is as vital to success as oxygen is to the body."
“ความมั่นใจในตัวเอง มีความสำคัญต่อความสำเร็จดุจเดียวกับที่ออกซิเจนมีความสำคัญต่อร่างกาย”

Raja Franklin

" A smile is a small curve that solves a big problem."
“รอยยิ้มคือเรียวโค้งเล็กๆ ที่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆได้”
Anonymous

สุดแต่ใจจะไขว่คว้าIt’s up to you

One song can spark a moment,
One flower can wake the dream.
One tree can start a forest.
One bird can herald spring.

One smile begins a friendship,
One handclasp lifts a soul.
One star can guide a ship at sea,
One word can frame the goal.

One vote can change a nation,
One sunbeam lights a room.
One candle wipes out darkness,
One laugh will conquer gloom.

One step must start each journey,
One word must start each prayer.
One hope will raise our spirits,
One touch can show you care.

One voice can speak with wisdom,
One heart can know what's true.
One life can make the difference,
You see, it's up to you!

Anonymous

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

หนึ่งเสียงเพลงสามารถจุดประกายห้วงขณะแห่งชีวิต
หนึ่งบุปผาชาติสามารถจุดประกายนิมิตแห่งความฝัน
หนึ่งพฤกษาสามารถก่อกำเนิดผืนป่านานาพรรณ
หนึ่งปักษาสามารถสื่อการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิใหม่ไม่รวนเร

หนึ่งรอยยิ้มสามารถสานสายใยแห่งความเป็นมิตร
หนึ่งการกุมมือสามารถพลิกชีวิตจิตวิญญาณให้หันเห
หนึ่งดวงดาวสามารถชี้นำทางแก่นาวาในทะเล
หนึ่งถ้อยคำสามารถเหหันสู่เป้าหมายในใจจินต์

หนึ่งคะแนนเสียงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชาติได้
หนึ่งสุริยฉายสามารถให้แสงสว่างแก่ห้องมืดมิดปิดบังสิ้น
หนึ่งเปลวเทียนสามารถไล่ความมิดมืดให้พังภินท์
หนึ่งเสียงหัวเราะสามารถคลาดคลายสิ้นความโศกตรม

หนึ่งย่างก้าวคือจุดเริ่มต้นการเดินทางอันยาวไกล
หนึ่งน้ำเสียงเปล่งออกไปคือการเริ่มต้นคำอธิษฐานให้ได้สม
หนึ่งความหวังจักเสริมสร้างพลังชีวิตจิตวิญญาณ์ผู้ปรารมภ์

หนึ่งสัมผัสสามารถประโลมใจให้รู้ถึงความห่วงใย

หนึ่งเสียงที่เปล่งสามารถเอื้อนเอ่ยด้วยปัญญาญาณ
หนึ่งดวงมานสามารถกำซาบถึงความจริงทุกสิ่งได้
หนึ่งชีวิตสามารถรังสรรค์ความแตกต่างจากใครใคร
เห็นหรือไม่สิ่งใดใดในโลกนี้ อยู่ที่ใจไขว่คว้าเอง !

การเปลี่ยนแปลงชีวิตChange of Life

When You Change Your Thinking,
You Change Your Beliefs...! !

When You Change Your Beliefs,
You Change Your Expectations...! !

When You Change Your Expectations,
You Change Your Attitude...! !

When Change Your Attitude,
You Change Your Behaviour...! !

When You Change Your Behaviour,
You Change Your Performance...! !

When You Change Your Performance,
You Change Your Life


Ashish Gutgutia


การเปลี่ยนแปลงชีวิต

เมื่อเธอเปลี่ยนความคิดของเธอ
ความเชื่อของเธอจะเปลี่ยนไป

เมื่อเธอเปลี่ยนความเชื่อของเธอ
ความคาดหวังของเธอจะเปลี่ยนไป

เมื่อเธอเปลี่ยนความคาดหวังของเธอ
ทัศนคติของเธอจะเปลี่ยนไป

เมื่อเธอเปลี่ยนทัศนคติของเธอ
พฤติกรรมของเธอจะเปลี่ยนไป

เมื่อเธอเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอ
การแสดงออกของเธอจะเปลี่ยนไป

เมื่อเธอเปลี่ยนการแสดงออกของเธอ
ชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนแปลง

BungaHimalaya

The Gandhi Rap (เพิ่มเติมเมื่อ ๘ ส.ค. '๕๕)

change


Friday, September 24, 2010

ลมหายใจแห่งชีวิต
ในแต่ละวัน เราสามารถสัมผัสความผ่อนคลายที่ไร้ขีดจำกัด
เข้าถึงความสงบเย็นแห่งปัจจุบันขณะ รับรู้ถึงความอ่อนโยนของธรรมชาติ และผสานกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง ตระหนักและตื่นรู้ในความกระเพื่อมไหวอันลึกซึ้งของความโปร่งโล่งเบาสบาย ไม่ร้อนรุ่ม ไม่วิตกกังวลกับสภาวะที่เกิดจากการปรุงแต่งใดๆ

เพียงเราเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นเป็นเพื่อนร่วมทางกับ...                       


"ลมหายใจแห่งชีวิต"
                                                        
                                     บุหงาหิมาลัย

"If you woke up breathing,congratulations! You have another chance."
“ถ้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ ก็ยินดีด้วย เพราะเธอกำลังได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง”
Andrea Boydston 


"Breathing is the greatest pleasure in life."
“การสูดลมหายใจ คือความเบิกบานใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต”
Giovanni Papini 


"Smile, breathe and go slowly."
“จงแย้มยิ้ม สูดลมหายใจ แล้วก้าวเดินช้าๆ”
Thich Nhat Hanh 


"Life is movement-we breathe, we eat, we walk, we move!"
“ชีวิตคือการเคลื่อนไหว เราสูดหายใจ เรากิน เราเดิน เราเคลื่อนไหว”
John Pierrakos 


"Breathing is more than just lungs inhaling and expelling. It is more about using life to its fullest."
“การสูดหายใจไม่ได้เป็นแค่การสูดลมเข้าและดันลมออกจากปอดเท่านั้น ทว่าหมายถึงการใช้ชีวิตให้มีความหมายสูงสุดมากกว่า”
Byron Pulsifer 


"Shallow breathing is the root of all evil but conscious deep breathing restores and secures our souls."

“การหายใจตื้นๆ คือรากเหง้าของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง แต่การสูดหายใจลึกๆ อย่างมีสติ จะช่วยพลิกฟื้นและพิทักษ์ดวงวิญญาณแห่งเรา”
Desmond Green 


"Breathing and thinking should go hand in hand."

“การสูดลมหายใจและการใช้ความคิดควรจะประสานสอดคล้องไปด้วยกัน”
Byron Pulsifer 


"While democracy must have its organization and controls, its vital breath is individual liberty."
“ในขณะที่ประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดระบบระเบียบและการกำกับดูแล ลมหายใจแห่งชีวิตของมันคือเสรีภาพของปัจเจกชน”
Charles Evans Hughes 


"You have a choice. Live or die. Every breath is a choice. Every minute is a choice. To be or not to be."
“เธอมีทางเลือก คือเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีวิต ทุกลมหายใจหมายถึงทางเลือก 
ทุกนาทีก็หมายถึงทางเลือก คือเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะไม่เป็น” 

Chuck Palahniuk 

"You're never promised your next breath."
“เธอไม่มีวันแน่ใจว่าจะได้พบกับห้วงแห่งลมหายใจถัดไปหรือไม่”
Lenny Kravitz 


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.
              photo by Flower story

ดั่งดอกไม้บาน 
Buddhist Peaceful Song
Medicine Buddha Mantra
Great Compassion Mantra
Phool Ko Ann Khama
The Chant of Metta
Happiness is here and now (15 07 2012)
Ho'oponopono
Breath of Life
Tchaikovsky: Swan Lake
Zen Garden

Sunday, September 19, 2010

Life is full of choices


Life's Choices

Life is full of choices
Make sure you pick the right one
Don't listen to the voices
Hear only yours and you have won

Many people will tell you
You need to change your looks
Don't take to heart their view
Fabulous bods are found only in books

There is only one voice
That you should listen to
It will help make the right choice
That is perfect just for you

Your looks are your own
Someone will always love you
You will never be alone
Look in the mirror and you'll see who

Roseทางเลือกในชีวิต

ชีวิตนี้เต็มไปด้วยทางเลือก
ขอให้แน่ใจว่าเธอเลือกสิ่งที่ใช่
อย่าโอนเอนไปตามเสียงของใครใคร
ฟังได้เพียงเสียงของเธอผู้นำชัย

หลายคนต่างตอกย้ำพร่ำเสมอ
บอกให้เธอเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นคนใหม่
ลืมทัศนะพวกนั้นเถอะ...อย่าใส่ใจ
มนุษย์ที่เลอเลิศมีแต่ในตำราสารพัน

แท้จริงมีเพียงเสียงหนึ่งและเสียงเดียว
ที่เธอควรข้องเกี่ยวไม่ไหวหวั่น
คือเสียงที่จะช่วยเธอตัดสินใจได้เท่าทัน
ให้เลือกสรรสิ่งที่ใช่ที่สุดเท่านั้นสำหรับเธอ

เธอจะดูเป็นแบบไหนก็ตัวเธอ
จะมีใครคนหนึ่งซึ่งยังรักอยู่เสมอ
ความโดดเดี่ยวไม่มีวันจะเจอะเจอ
ใครน่ะเหรอส่องกระจกจะเห็นเอง


บุหงาหิมาลัย

Saturday, September 18, 2010

ความรู้คืออาหารของจิตวิญญาณ


ในปัจจุบัน ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อบำรุงร่างกาย จะมีสักกี่คนที่ให้ความสำคัญกับ อาหารที่เราเลือกสรรมาบำรุงจิตใจ

Knowledge is the food of the soul.
ความรู้คืออาหารของจิตวิญญาณ
Plato

Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live.
ผู้คนที่ไร้ค่ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อกินและดื่ม ผู้คนที่ทรงค่ากินและดื่มเพียงเพื่อมีชีวิต
Socrates

Let food be thy medicine, thy medicine shall be thy food.
จงใช้อาหารเป็นยา ยาของเธอจะเป็นอาหารของเธอ
Hippocrates

To a man with an empty stomach, food is god.
สำหรับคนที่ไม่มีอะไรตกถึงท้อง อาหารคือพระเจ้า
Mahatma Gandhi

Cultivation to the mind is as necessary as food to the body.
การอบรมบ่มเพาะจิตใจ มีความจำเป็นดุจเดียวกับการให้อาหารแก่ร่างกาย
Marcus Tullius Cicero

A house is not a home unless it contains food and fire for the mind as well as the body.
บ้านจะไม่เป็นบ้านถ้าขาดอาหารและพลังหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจ
Benjamin Franklin

When I get a little money I buy books; and if any is left I buy food and clothes.
เวลาที่ผมพอจะมีเงินบ้าง ผมจะซื้อหนังสือ และถ้ามีเงินเหลือ ผมก็จะซื้อเสื้อผ้าและอาหาร
Desiderius Erasmus

To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art.
การกินอาหารเป็นเรื่องจำเป็น แต่การกินอย่างผู้มีปัญญาเป็นศิลปะ
La Rochefoucauld

The food that enters the mind must be watched as closely as the food that enters the body.
อาหารที่เข้าสู่จิตใจจะต้องได้รับการใส่ใจอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย
Pat Buchanan

Words do two major things: They provide food for the mind and create light for understanding and awareness.
ถ้อยคำมีหน้าที่หลักสองอย่าง คือให้อาหารแก่จิตใจและสร้างแสงสว่างแห่งความเข้าใจและความตื่นรู้
Jim Rohn

Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper.
จงกินอาหารเช้าอย่างพระราชา กินอาหารกลางวันอย่างเจ้าชาย และกินอาหารเย็นอย่างยาจก
Adelle Davis

Friday, September 17, 2010

เวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Times don't change. Men do.
เวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง มนุษย์ต่างหากที่เปลี่ยนไป
Sam Levenson

To think too long about doing a thing often becomes its undoing.
การใช้เวลานานเกินไปเพื่อคิดว่าจะทำอะไรดี มักจะลงเอยด้วยการไม่ได้ทำอะไรเลย
Eva Young

Time and tide wait for no man.
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร
Geoffrey Chaucer

Time is a physician which heals every grief.
เวลาคือแพทย์ผู้เยียวยาทุกความโศกตรม
Diphilus

Men talk of killing time, while time quietly kills them.
มนุษย์พูดถึงการฆ่าเวลา ในขณะที่เวลาฆ่ามนุษย์อย่างเงียบเชียบ
Dion Boucicault


Lost time is never found again
เวลาที่สูญเสียไปแล้ว ไม่มีวันที่จะดึงกลับมาได้
Benjamin Franklin


Time is the coin of your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you.
เวลาคือเหรียญแห่งชีวิตของคุณ และเป็นเหรียญเดียวที่คุณมี คุณคนเดียวเท่านั้นคือผู้กำหนดว่าจะใช้มันอย่างไร ขอให้ระวังให้ดี มิฉะนั้นจะมีคนอื่นมาใช้มันแทน
Carl Sandburg

Time is money.
เวลาเป็นเงินเป็นทอง
Benjamin Franklin


The time to relax is when you don't have time for it.
วาระแห่งการพักผ่อน คือตอนที่คุณไม่มีเวลาที่จะพักผ่อน
Sidney J. Harris

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
เวลาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ที่น่าเสียดายคือ ครูคนนี้ฆ่านักเรียนของเขาทุกคน
Louis Hector Berlioz


The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.
การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกยุคสมัย คือการที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนได้ เพียงเปลี่ยนแปลงทัศนคติเท่านั้น
Oprah Winfrey


There is time for everything.
มีเวลาเสมอสำหรับทุกสิ่ง
Thomas Edison


หลับตา 
The Sound of silence
A Thousand Years
ก็เคยสัญญา
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง


สัจจธรรมแห่งดอกไม้...สัจธรรมแห่งชีวิต


Blooming of flower
sky is full of stars
river is full of water

desert is full of sand
flower is blooming
blooming flower is shining
at last the flower is going to die...


การผลิบานของดอกไม้
ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาว
แม่น้ำเปี่ยมล้นด้วยกระแสธาร


ทะเลทรายดารดาษด้วยเม็ดทราย

ดอกไม้กำลังผลิบาน
ดอกไม้บานเปล่งปลั่งพร่างพราย
สุดท้าย ดอกไม้จะร่วงลับดับลา...

fayisck cmsu


Monday, September 13, 2010

Only do what your heart tells you.
ในแต่ละวันที่ผ่านไป...เราทำอะไรเพื่อใครต่อใครมากมาย
เราน่าจะได้ลองหันมาทบทวนดูว่า แต่ละวันๆในชีวิตที่ผ่านไป
เราได้ให้เวลาในการดูแล "หัวใจ" ของเรา มากน้อยเพียงใด...เราได้ทำสิ่งที่หัวใจของเราเรียกร้อง       บ้างหรือยัง


“The amount of happiness that you had depends on the amount of freedom
you have in your heart.”
“ความสุขที่เธอมี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเสรีภาพแห่งหัวใจของเธอ”
Thich Nhat Hanh

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.”
“สิ่งที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดในโลก ไม่อาจมองเห็นหรือแตะต้องได้ ทว่าจักต้องสัมผัสรู้ด้วยหัวใจ”
Helen Keller

“If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom?”
“หากหัวใจของเธอคือภูเขาไฟอันร้อนระอุ เธอจักคาดหวังให้มีดอกไม้ผลิบานได้อย่างไร”
Kahlil Gibran

“Only do what your heart tells you.”
“จงทำแต่สิ่งที่หัวใจของเธอเรียกร้อง”
Princess Diana

“Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.”
“จงหล่อเลี้ยงหัวใจของเธอด้วยความรัก ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนกับสวนที่ไร้แสงตะวันในวาระที่ดอกไม้เหี่ยวเฉา”
Oscar Wilde

“There is no charm equal to tenderness of heart.”
“ไม่มีมนต์เสน่ห์ใดๆที่จะเทียมเทียบความอ่อนโยนแห่งหัวใจ”
Jane Austen

“The less you open your heart to others, the more your heart suffers.”
“ยิ่งเธอเปิดใจรับผู้อื่นน้อยลงเพียงใด หัวใจเธอก็ยิ่งจะปวดร้าวมากขึ้นเพียงนั้น”

Deepak Chopra

“I try to teach my heart not to want things it can't have.”
“ฉันพยายามจะสอนใจตัวเอง ไม่ให้ปรารถนาในสิ่งที่ฉันไม่อาจมีได้”
Alice Walker

“In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.”
“การสวดภาวนาด้วยหัวใจโดยปราศจากถ้อยคำใดๆ ดีกว่าการเปล่งวาจาภาวนาที่ไม่ได้มาจากใจ”
Mohandas Gandhi

“If your heart is full, you don`t feel that hungry.”
“หากหัวใจของเธอเต็มเปี่ยม เธอจะไม่รู้สึกหิวโหยเช่นนั้น”

H. H. Swami Tejomayananda

“Without a rich heart, wealth is an ugly beggar.”
“หากปราศจากหัวใจที่เอื้อเฟื้อ ความมั่งคั่งก็เป็นเพียงขอทานผู้อัปลักษณ์”

Ralph Waldo Emerson

“Wherever you go, go with all your heart.”
“ไม่ว่าจักไปแห่งใด จงไปด้วยหัวใจทั้งดวงของเธอ”
Confucius

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

รักล้นใจ
หลับตา
เติมใจให้กัน
บทเรียนสอนใจ
รักเผื่อเลือก
That's Amore
For All We Know
My Heart Will Go On
Woman in Love
Oh My Love

Friday, September 10, 2010

ที่เดียวที่ความสำเร็จมาก่อนงาน คือในพจนานุกรม
เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงช่วงเวลาหนึ่ง กิจวัตรซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน คือ การทำงาน สำหรับใครบางคน สิ่งนี้อาจครอบครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาก็ว่าได้ การมีมุมมองชีวิตต่อการทำงานที่หลากหลาย อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ และดูแลภารกิจสำคัญของชีวิตที่ว่านี้ได้อย่างสร้างสรรค์         

All things are difficult before they are easy.
ทุกเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องยากก่อนที่จะเป็นเรื่องง่าย
Thomas Fuller


Every noble work is at first impossible.
งานที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งทุกชิ้น จะดูเหมือนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นเสมอ
Thomas Carlyle


Find a job you like and you add five days to every week.
ค้นหางานที่คุณชื่นชอบ แล้วคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละห้าวัน
H. Jackson Brown, Jr.


I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
ผมไม่เคยล้มเหลว เพียงแต่ได้ค้นพบว่ามีกว่า 10,000 หนทางที่ไม่บังเกิดผล
Thomas A. Edison

Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.
ความเกียจคร้านอาจจะดูชวนหลงใหล แต่การงานต่างหากที่เป็นที่มาของความอิ่มเอมใจ
Anne Frank


The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.
การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับผลงานที่ดีในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานให้ดีในวันนี้
Elbert Hubbard


The harder I work, the luckier I get.
ยิ่งทำงานหนักขึ้นมากเพียงใด ฉันก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเพียงนั้น
Samuel Goldwyn


Do what you love. When you love your work, you become the best worker in the world.
จงทำในสิ่งที่คุณรัก เมื่อคุณรักงานของคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนทำงานที่ดีที่สุดในโลก
Uri Geller


I see what keeps people young: work!
ผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนดูอ่อนเยาว์ การงานนั่นเอง!
Ted Turner


The only place success comes before work is in the dictionary.
มีที่เดียวที่ความสำเร็จมาก่อนงาน คือในพจนานุกรม
Vince Lombardi


The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือการทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการสร้างความเพลิดเพลินลบเลือนไป
Arnold J. Toynbee


Work as though you would live forever, and live as though you would die today.Go another mile!
จงทำงานราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะจากไปในวันนี้ สร้างความก้าวหน้าต่อไป!
Og Mandino


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

กลิ่นโคลนสาบควาย
รอยไถแปร
เปิบข้าว
ชาวนารำพึง
เด็กท้องนา
ศักดิ์ศรีของแรงงาน

คิดให้ดีเสียก่อน

ก่อนที่คุณคิดจะเอ่ยถ้อยคำที่ไม่น่าฟังออกมา
จงคิดถึงใครบางคนที่พูดไม่ได้

ก่อนที่คุณจะออกปากบ่นถึงรสชาติอาหารที่คุณกิน
จงคิดถึงใครบางคนที่ไม่มีอะไรจะกิน

ก่อนที่คุณจะออกปากบ่นเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาของคุณ
จงคิดถึงใครบางคนที่ต้องร้องขอความเป็นเพื่อนคู่คิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในวันนี้ก่อนที่คุณจะพร่ำบ่นเกี่ยวกับชีวิตของคุณ
จงคิดถึงใครบางคนที่ได้เดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ก่อนเวลาอันควร

ก่อนที่คุณจะพร่ำบ่นเกี่ยวกับลูกๆของคุณ
จงคิดถึงใครบางคนที่ปรารถนาจะมีทายาทแต่ก็ไม่อาจจะมีได้

ก่อนที่คุณจะถกเถียงเรื่องบ้านช่องที่สกปรกของคุณ เนื่องจากใครบางคนไม่ทำความสะอาด
หรือเก็บกวาดจงคิดถึงผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน

ก่อนที่คุณจะโอดครวญถึงระยะทางแสนไกลที่คุณต้องขับรถ
จงคิดถึงใครบางคนที่ต้องเดินเท้าด้วยระยะทางเดียวกันนั้น

และเมื่อคุณรู้สึกอ่อนล้า และพร่ำบ่นเรื่องการงานของคุณ
จงคิดถึงคนว่างงาน ผู้พิการและคนที่ปรารถนาจะมีงานอาชีพแบบเดียวกับคุณ

แต่ก่อนที่คุณคิดจะชี้นิ้วของคุณ หรือกล่าวประณามคนอื่น
จงจำไว้ว่าไม่มีสักคนในหมู่พวกเราที่ปราศจากการกระทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อน
อย่างน้อยก็ต้องมีสักครั้ง

และเมื่อความตึงเครียดจนดูเหมือนจะทำให้คุณรู้สึกขาดความสุข
จงสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าและสำนึกขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาให้คุณมีชีวิตอยู่
และยังมีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตต่อไป

ชีวิต คือของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้
จงเต็มใจใช้ชีวิต.....
รื่นเริงใจในชีวิตของตน.....
ชื่นชมในชีวิตของตน......
และสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิต......

บุหงาหิมาลัย แปลจากบทความใน http//my.opera.com

การเดิน


"Of all exercises walking is the best."
ในบรรดาการออกกำลังทั้งหลาย การเดินคือสิ่งที่ดีที่สุด
Thomas Jefferson (1786 letter)

"The sum of the whole is this: walk and be happy; walk and be healthy.
The best way to lengthen out our days is to walk steadily and with a purpose."
ผลลัพธ์ทั้งมวลคือ เดินพร้อมกับมีความสุข เดินพร้อมกับมีสุขภาพดี
วิธีที่ดีที่สุดในการยืดเวลาของเราออกไปคือ การเดินอย่างมั่นคงและมีจุดหมาย
Charles Dickens

"I have two doctors--my left leg and my right leg."
ผมมีหมอสองคนคือ ขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาของผม
George Trevelyan

"We must walk before we run."
เราต้องก้าวเดินก่อนที่จะวิ่ง
George Borrow, Lavengro

"I am a slow walker, but I never walk backwards."
ผมเป็นคนที่เดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง
Abraham Lincoln

“If you're walking down the right path and you're willing to keep walking,
eventually you'll make progress.”
ถ้าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง และยินดีที่จะเดินต่อไป
ในที่สุดคุณก็จะพบกับความก้าวหน้า
Barack Obama

“If you don't like the road you're walking, start paving another one.”
ถ้าคุณไม่ชอบใจถนนที่คุณกำลังเดินอยู่ จงเริ่มปูทางสายใหม่
Dolly Parton

“It is not talking but walking that will bring us to heaven.”
ไม่ใช่การพูดคุย หากแต่เป็นการเดินที่จะพาเราไปสู่สรวงสวรรค์ได้
Matthew Henry

“My mother is a walking miracle.”
แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้
Leonardo DiCaprio

“Stop talking. Start walking.”
จงหยุดพูดแล้วเริ่มออกเดิน
L. M. Heroux

Walking is man's best medicine.
การเดินคือโอสถที่ประเสริฐสุดของมนุษย์
Hippocrates

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
การเดินอยู่กับเพื่อนท่ามกลางความมืดดีกว่าการเดินเพียงลำพังในที่สว่าง
Helen Keller