Sunday, May 27, 2012

เวลาที่หมดไปกับการอธิษฐานไม่เคยสูญเปล่า
I pray for all of us, oppressor and friend,that together we may succeed in building a better world through human understanding and love,and that in doing so we may reduce the pain and suffering of all sentient beings.

ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อพวกเราทุกคน  ทั้งผู้กดขี่และเพื่อน  ว่าเราจะร่วมกันสร้างโลกที่น่าอยู่กว่าให้เป็นจริงได้ ด้วยความรักและความเข้าใจแห่งมนุษยชาติ   และด้วยการกระทำดังกล่าวเราน่าจะช่วยลดความเจ็บปวดและความทุกข์ของบรรดาสรรพสัตว์ลงได้
Dalai Lama XIV

Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart.

คำอธิษฐานไม่ใช่การร้องขอ หากแต่เป็นความปรารถนาแห่งจิตวิญญาณ  คำอธิษฐานคือการยอมรับในความอ่อนแอของบุคคลในแต่ละวัน การอธิษฐานด้วยหัวใจที่ไร้ถ้อยคำ ดีกว่าคำอธิษฐานที่ปราศจากหัวใจ
Mahatma Gandhi

Let us not pray to be sheltered from dangers but to be fearless when facing them.
ขอพวกเราจงอย่าอธิษฐานเพื่อให้ได้รับการปกป้องจากภยันตราย แต่จงอธิษฐานเพื่อให้เราพ้นจากความหวาดกลัวในการเผชิญผองภัย
Rabindranath Tagore


Work as if you were to live a hundred years. Pray as if you were to die tomorrow.
จงทำงานราวกับว่าเธอจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยปี จงอธิษฐานราวกับว่าวันพรุ่งนี้เธอจะจากไป
Benjamin Franklin


Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
จงอย่าอธิษฐานเพื่อการมีชีวิตที่ไม่ยุ่งยาก จงอธิษฐานเพื่อความเป็นคนที่เข้มแข็งกว่า
John F. Kennedy

The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. 
หน้าที่ของคำอธิษฐานมิใช่การชี้นำพระเจ้า หากแต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของ  ผู้กล่าวคำอธิษฐานนั้น
Søren Kierkegaard

Time spent in prayer is never wasted.
เวลาที่หมดไปกับการอธิษฐานไม่เคยสูญเปล่า
Francois de Fenelon© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.


Thursday, May 3, 2012

จงปรารถนาที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอAct as if what you do makes a difference. It does.
ทำตัวประหนึ่งว่าคุณนั่นแหละคือผู้สร้างความแตกต่าง และมันจะเป็นเช่นนั้น
William James

Always desire to learn something useful.

จงปรารถนาที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

SophoclesTrue happiness involves the full use of one's power and talents.

ความสุขที่แท้เกิดจากการใช้พลังและพรสวรรค์ของตนอย่างเต็มที่
John W. Gardner


ความลับของการเดินหน้าไปคือการเริ่มต้น

Mark Twain   Who seeks shall find.

ผู้ที่แสวงหาจักได้พบ

Sophocles


เขียนข้อความต่อไปนี้ : ชีวิตของฉันเปี่ยมไปด้วย  ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด

Pablo Valle

ถ้าอยากให้ฉันทำอะไรสักอย่าง ...บอกมาสิว่าฉันทำไม่ได้
Maya Angelou

หลั่งน้ำตา ให้อภัย เรียนรู้ ก้าวต่อไป 
ปล่อยให้น้ำตาของเธอเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์
แห่งความสุขในอนาคตของเธอ
Steve Maraboli

การไร้ทิศทางต่างหาก ไม่ใช่การไม่มีเวลา ที่เป็นปัญหา เราทุกคนล้วนมีวันคืน
ที่ยาวยี่สิบสี่ชั่วโมง
Zig Ziglar

© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.