Friday, April 15, 2011

พระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชปณิธาน

อันตัวพ่อ     ชื่อว่า    พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก    กู้ชาติ     พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน     ให้เป็น    พุทธบูชา
แด่พระศาสนา  สมณะ  พระพุทธโคดม

ให้ยืนยง   คงถ้วน   ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี   ปฏิบัติ   ให้พอสม
เจริญสมถะ   วิปัสสนา   พ่อชื่นชม
ถวายบังคม   รอยบาท   พระศาสดา

คิดถึงพ่อ   พ่ออยู่   คู่กับเจ้า
ชาติของเรา   คงอยู่   คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา   อยู่ยง   คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา   ฝากไว้   ให้คู่กัน ฯ

(จากจารึกในศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
 
 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร)         ด้วยทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เนื่องจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในวันที่ ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ จึงขอเชิญชวนให้เราชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของ "พระเจ้าตาก"ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ในการที่ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยด้วยพระอัจฉริยภาพอันสูงยิ่งและได้ทรงรวบรวมแว่นแคว้นแดนไทยให้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งจนสามารถขยายขอบขัณฑสีมาแห่งราชอาณาจักรไทยออกไปทั่วทุกทิศ อันเป็นที่มาของรากฐานอันแข็งแกร่งให้ไทยดำรงความยิ่งใหญ่ในแหลมทอง  ตราบเท่าทุกวันนี้


2 comments: