Sunday, October 31, 2010

Walking is man's best medicine.การเดินเป็นยาที่ดีที่สุดของมนุษย์


A merry heart doeth good like medicine.
ดวงใจที่เบิกบานก่อให้เกิดผลดีได้เหมือนกับยา
King Solomon 


Walking is man's best medicine.
การเดินเป็นยาที่ดีที่สุดของมนุษย์
Hippocrates


The best cure for the body is a quiet mind.
เครื่องเยียวยาร่างกายที่ดีที่สุดคือจิตที่สงบเย็น

Napoleon Bonaparte 

Always laugh when you can. It is cheap medicine.
หัวเราะทุกครั้งที่เธอทำได้ มันคือยาราคาถูก 

Lord Byron 

Music is the medicine of the mind.
ดนตรีคือเครื่องเยียวยาดวงจิต
John A. Logan


Nothing in medicine is so insignificant as to merit attention.
ไม่มีอะไรในเวชศาสตร์ที่จะสำคัญเท่ากับการเอาใจใส่ด้วยความกรุณา
Thomas Sydenham 


There is no medicine to cure hatred
ไม่มียาขนานใดจะรักษาความเกลียดชังได้

African Proverb 

Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.
การแพทย์คือศาสตร์แห่งความไม่แน่นอน และศิลป์แห่งความน่าจะเป็น
William Osler


Flowers always make people better, happier, and more helpful; they are sunshine, food and medicine for the soul.
ดอกไม้มักจะช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเกื้อกูลมากขึ้น ดอกไม้คือแสงตะวัน คืออาหาร และคือยาสำหรับดวงวิญญาณ
Luther Burbank

Medicine makes people ill, mathematics makes them sad, and theology makes them sinful
การแพทย์ทำให้ผู้คนเจ็บป่วย คณิตศาสตร์ทำให้ผู้คนโศกตรม และเทววิทยาทำให้พวกเขามีตราบาป
Martin Luther King


 © 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

เดิน ตาม รอยเท้า พ่อ
เดินจุฬาฯ
Walk away
A Quiet Mind

The Internet is the Viagra of big business.อินเทอร์เน็ทคือยาไวอากร้าของธุรกิจขนาดใหญ่

Big results require big ambitions.
ผลงานที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่
Heraclitus


Attitude is a little thing that makes a big difference.
ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่
Winston Churchill

Your big opportunity may be right where you are now.
โอกาสอันยิ่งใหญ่ของคุณอาจอยู่เบื้องหน้าคุณที่ตรงนี้
Napoleon Hill

There are no big problems, there are just a lot of little problems.
ไม่มีปัญหาใหญ่ๆที่ไหนทั้งนั้น มีแต่ปัญหาเล็กๆจำนวนมาก
Henry Ford

My idea of heaven is a great big baked potato and someone to share it with.
ฉันมีความคิดว่า สวรรค์คือมันฝรั่งอบขนาดใหญ่เป้งและใครบางคนที่จะมาร่วมกินด้วย
Oprah Winfrey

The Internet is the Viagra of big business.
อินเทอร์เน็ทคือยาไวอากร้าของธุรกิจขนาดใหญ่
Jack Welch


I like thinking big. If you're going to be thinking anything, you might as well think big.
ผมชอบการคิดใหญ่ ถ้าคุณจะคิดอะไรสักเรื่องหนึ่ง คุณก็น่าจะคิดใหญ่เหมือนกัน
Donald Trump


Philosophy is common sense with big words.
ปรัชญาก็คือ สามัญสำนึกภายใต้ถ้อยคำที่อลังการ
James Madison


I am a big believer in education, because I grew up in Austria - when I grew up in Austria I had a great education. I had great teachers.
ผมเป็นคนที่มีความเชื่อในการศึกษาตัวยง เพราะว่าผมเติบโตในออสเตรีย ในช่วงที่ผมเติบโตในออสเตรียผมได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยม และผมมีครูที่สุดยอด
Arnold Schwarzenegger

A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.
มนุษย์ต้องยิ่งใหญ่พอที่จะยอมรับในข้อผิดพลาดของตน ฉลาดพอที่จะใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น และแข็งแกร่งพอที่จะแก้ไขมัน
John C. Maxwell


Ben

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Saturday, October 30, 2010

คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือ

A community is like a ship; everyone ought to be prepared to take the helm. 
ชุมชนของเราก็เปรียบเหมือนเรือ ทุกคนควรจะเตรียมพร้อมในการเข้ามาถือพังงาเรือ 
Henrik Ibsen 

A man without a goal is like a ship without a rudder.
คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือ
Thomas Carlyle

A ship has a soul.
เรือก็มีวิญญาณ
John Rhodes Sturdy


Every government has as much of a duty to avoid war as a ship's captain has to avoid a shipwreck.
รัฐบาลทุกรัฐบาลมีหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงสงครามเช่นเดียวกับกัปตันเรือที่มีหน้าที่ป้องกันเรืออับปาง
Guy de Maupassant

A ship in port is safe, but that's not what ships are built for.
เรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือปลอดภัยดี แต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการต่อเรือ
Grace Hopper 


A small leak can sink a great ship.
รูรั่วเล็กๆ สามารถจมเรือลำมหึมาได้
Benjamin Franklin

A soul without a high aim is like a ship without a rudder.
วิญญาณที่ปราศจากเป้าหมายที่สูงส่งก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ
Eileen Caddy 


He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.
ใครที่ชอบการฝึกปฏิบัติโดยไร้ทฤษฎี ก็เหมือนกลาสีเรือที่ขึ้นเรือไปโดยไม่มีหางเสือและเข็มทิศ และเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าจะทอดสมอที่ตรงไหน
Leonardo da Vinci 


Without anxiety and illness I should have been like a ship without a rudder.
หากปราศจากซึ่งความกังวลและความป่วยไข้ฉันก็คงเป็นเหมือนเรือที่ไร้หางเสือ
Edvard Munch 


We should not moor a ship with one anchor, or our life with one hope.
เราไม่ควรจอดเรือโดยทอดสมอเพียงตัวเดียว หรือฝากชีวิตไว้กับหนึ่งความหวังเท่านั้น
Epictetus


One leak will sink a ship: and one sin will destroy a sinner.
รูรั่วเพียงรูเดียวก็จมเรือได้ บาปเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายผู้ก่อบาปได้เช่นกัน

John Bunyan

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

วอลซ์นาวี
มาร์ชดอกประดู่
ทะเลใจ
แม่สาย
Bridge Over Troubled Water
Yellow River
Sail

เสียงของท้องทะเลเอ่ยถ้อยคำกับวิญญาณIn the sea of desperation, there are ships of opportunities.
ท่ามกลางทะเลแห่งความสิ้นหวัง ยังคงมีนาวาแห่งโอกาสรออยู่
Constance Chuks Friday


Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
ปลาอยู่ในน้ำ เหมือนกับที่คนอยู่บนบก ตัวใหญ่กินตัวเล็ก
William Shakespeare

The boisterous sea of liberty is never without a wave.
ท้องทะเลแห่งเสรีภาพอันเอิกเกริกไม่มีวันที่จะไร้คลื่น
Thomas Jefferson

You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
เธอไม่อาจข้ามน้ำข้ามทะเลเพียงด้วยการยืนและจ้องมองไปที่กระแสน้ำ
Rabindranath Tagore

The voice of the sea speaks to the soul.
เสียงของท้องทะเลเอ่ยถ้อยคำกับวิญญาณ
Kate Chopin


We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds.
เราต้องปลดปล่อยตนเองออกจากความหวังที่ว่าทะเลจะสงบนิ่ง เราต้องเรียนรู้ที่จะล่องเรือไปท่ามกลางกระแสลมแรง
Aristotle OnassisAnybody can pilot a ship when the sea is calm.
ใครๆก็ควบคุมเรือได้ในวันที่ทะเลสงบเงียบ
Navjot Singh Sidhu

A smooth sea never made a skillful mariner.
ทะเลที่สงบราบเรียบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญ
English Proverb


Why do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think.
ทำไมเราจึงรักทะเล ก็เพราะว่าทะเลนั้นมีพลังล้ำลึก ที่ช่วยให้เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะคิด
Robert Henri


Today, human civilization is drowning in a sea of lies.
ทุกวันนี้ อารยธรรมของมนุษย์จมอยู่ใต้ทะเลแห่งความลวง

L. Neil Smith

The deep sea can be fathomed, but who knows the hearts of men?
ท้องทะเลที่ลึกเราสามารถหยั่งได้ แต่ใครล่ะที่จะสามารถหยั่งรู้ใจคน
Malay Proverb

Friday, October 29, 2010

ธรรมชาติสามารถน้อมใจเราให้เกิดความสงบได้
ธรรมชาติบันดาลใจ


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เมื่อไปท่องทะเล เที่ยวป่า หรือปีนเขา สิ่งที่เราปราถนาจะเห็นคือ ความตื่นตาตื่นใจจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเวิ้งฟ้าอันไร้ขอบเขต ลูกไฟดวงใหญ่ที่กำลังพ้นจากผืนน้ำ หมู่ปะการังอันสวยสด ดอกไม้นานาพรรณริมธารใส ม่านน้ำที่ตกลงมาจากผาสูงดังสนั่น หรือทะเลหมอกยามอรุณรุ่ง เราหวังจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงาม แปลกตา และโอฬาร ซึ่งเร้าใจให้ตื่นตะลึงจนต้องอุทานออกมา และอดไม่ได้ที่จะคว้ากล้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

หลายคนแม้ไม่หวังจะได้สัมผัสกับความตระการตาของธรรมชาติ แต่ก็ไปท่องป่าเที่ยวทะเลเพื่อหาความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงในบรรยกาศที่แปลกใหม่ ตั้งวงสนทนาฮาเฮ เล่นดนตรี หรือกินเหล้าโดยมีป่าหรือทะเลเป็นฉากหลัง บ้างก็หวังสนุกกับการดำว่ายและโต้คลื่น ขณะที่บางคนก็เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ฟังเพลงเท่านั้น ไปไหนมาไหนจึงมีแต่เครื่องเล่น MP3 กรอกหูทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเที่ยวธรรมชาติด้วยอาการอย่างไร ผู้คนส่วนใหญ่ปรารถนาจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ หรือเร้าจิตกระตุ้นใจให้ตื่นเต้น ชวนหลงใหล จะว่าไปก็ไม่ต่างจากการไปกินอาหารเมนูเด็ดตามภัตตาคารชื่อดัง เป็นแต่ว่าแทนที่จะไปรับรู้ด้วยลิ้น ก็ไปสัมผัสทางตา หู จมูก หรือกาย เป็นสำคัญ

ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ รสชาติที่เอร็ดอร่อย เสียงเพลงที่เร้าจิตกระตุ้นใจ หรือกิจกรรมที่สนุกสนาน สิ่งเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจชวนหลงใหลก็จริง แต่ก็ดำรงอยู่ได้ไม่นาน และถ้าเร้าจิตกระตุ้นใจมากเกินไป ก็ทำให้เหนื่อยทั้งกายและใจได้ (เสียงเพลงที่ดังสนั่นและหนังที่เต็มไปด้วยฉากบู๊ล้างผลาญ ย่อมส่งผลต่อกายและใจยิ่งกว่าเวลาชื่นชมทะเลหมอกสุดสายตา) ที่สำคัญคือรสชาติเหล่านี้ ถ้าได้เสพหรือสัมผัสบ่อยๆ ความรู้สึกเพลิดเพลินใจจะจางคลายลงจนกลายเป็นความปกติธรรมดาไป ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลจึงไม่ค่อยรู้สึกว่ายามอรุณรุ่งนั้นท้องทะเลงดงามเพียงใด


อย่างไรก็ตาม นอกจากความตื่นตาตื่นใจ หรือความสนุกสนานตื่นเต้นแล้ว ธรรมชาติยังสามารถบันดาลความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งให้แก่เราได้ เป็นความรู้สึกที่ประณีตลุ่มลึกกว่าความรู้สึกชนิดแรก นั่นคือความสงบใจ ในขณะที่ความรู้สึกชนิดแรกนั้นเกิดจากการเร้าจิต กระตุ้นใจทางตา จมูก ลิ้น หรือกาย ความสงบใจกลับเกิดจากบรรยากาศที่วิเวกสงบงัน และจากจิตที่เป็นสมาธิกับภาพหรือเสียงที่ปรากฏ

ธรรมชาติที่งดงามและยิ่งใหญ่นั้น สามารถบันดาลให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจก็จริง แต่ในเวลาเดียวกัน ก็สามารถน้อมใจเราให้เกิดความสงบได้ ขอเพียงแต่เรามีจิตจดจ่ออยู่กับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า หรือทำกายและจิตให้นิ่ง ไม่นานความตื่นใจก็จะค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความสงบใจ หรือพูดอีกอย่างก็ได้ว่า ความสงบใจจะบังเกิดขึ้นมาแทนที่ความตื่นตาตื่นใจ
หากจะกล่าวให้เห็นเป็นภาพ ความสงบใจนั้นมาจากส่วนลึกของจิตส่วนความตื่นตาตื่นใจนั้นเป็นอาการที่เกิดกับเปลือกนอกของจิต หรือจิตชั้นแรก ดังนั้นเมื่อมีสิ่งน่ายินดีมากระทบใจ ความตื่นตาตื่นใจรวมถึงความสนุกสนาน และความลิงโลดใจ จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ความรู้สึกชนิดนี้เท่านั้น ส่วนความสงบใจกลับแทบไม่เคยสัมผัสเลยก็ว่าได้ เพราะจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าจากภายนอกรวมทั้งวัตถุสิ่งเสพอยู่ตลอดเวลา จนไม่มีเวลาที่จะได้อยู่นิ่งๆ

การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับความสงบจากภายใน แม้ว่าในเบื้องแรก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นทิวทัศน์อันงดงามตระการตา คือความตื่นตาตื่นใจ หรือความพิศวงในสีสัน แต่หากให้เวลาแก่ตนเอง อานุภาพของธรรมชาติจะค่อยๆ ซึมซับลงไปสัมผัสกับส่วนลึกของจิตใจ และบันดาลความสงบให้ผุดบังเกิดขึ้น เป็นความสงบที่นำความสุขอย่างประณีตลึกซึ้งมาให้แก่เรา ชนิดที่ความตื่นตาตื่นใจหรือความสนุกสนานกลายเป็นความรู้สึกอย่างหยาบไปทันที

แต่มีคนจำนวนไม่น้อย ทั้งๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันตระการตากลับไม่สามารถสัมผัสกับความสงบใจ เพราะมัวติดข้องกับความตื่นตาตื่นใจ หรือพอใจเพียงแต่ความสนุกสนานเท่านั้น หลายคนไม่อดทนที่จะอยู่นิ่งๆ เอาแต่วิ่งหามุมถ่ายรูป พูดคุยหยอกล้อหรือมัวฟังเพลง เมื่อกายไม่สงบ แถมยังหาเรื่องคิดจนฟุ้งซ่าน จึงได้แต่ความสนุก ทั้งๆ ที่ความงดงามของธรรมชาติเบื้องหน้าสามารถตรึงใจให้เราสงบนิ่งได้ไม่ยาก หากให้โอกาสธรรมชาติได้ทำงาน

อันที่จริง ไม่จำเป็นต้องอาศัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพียงแค่ป่าเขาลำเนาไพรธรรมดา ท้องทุ่งยามเช้าและยามเย็น หรือท้องฟ้าที่พร่างพราวด้วยดวงดาว ก็สามารถน้อมใจให้เกิดความสงบได้ไม่ยาก ในยามนั้นเองความทะยานอยากจะฝ่อตัว ความโกรธจะบรรเทา ความหลงตนจะสิ้นพยศ ขณะที่ความสันโดษ ความปรารถนาดี และความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาแทนที่ คุณธรรมหรือความใฝ่ดีที่แฝงเร้นอยู่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ จะมีพลัง และสามารถฝ่าเปลือกนอกของจิตออกมาให้เรารับรู้ได้

การมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จึงเป็นการเติมพลังฝ่ายดีให้แก่ตนเอง ช่วยให้เรามีกำลังที่จะทำคุณงามความดี ชนิดที่ไม่ยอมแพ้ความเห็นแก่ตัว หรืออุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอก

อย่างไรก็ตามนอกจากความสงบใจแล้ว ธรรมชาติยังสามารถให้ความสว่างแก่จิตใจของเราได้ด้วย เป็นความสว่างที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตและโลก เราสามารถเรียนรู้สัจธรรมจากธรรมชาติได้อย่างไม่มีขอบเขต ครูบาอาจารย์ นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ล้วนเปิดใจเรียนรู้สัจธรรมจากธรรมชาติ พระอรหันต์บางท่านรู้แจ้งในมายาภาพของสังขารจนบรรลุธรรมเมื่อเห็นพยับแดด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไขปริศนาว่าท่านรู้ธรรมได้อย่างไรในเมื่ออ่านตำรับตำราน้อยมาก ท่านว่า “สำหรับผู้มีปัญญา ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า” ส่วนท่านพุทธทาสภิกขุ ก็แนะให้คนที่มาเยือนสวนโมกข์หัดฟัง “เสียงต้นไม้พูด ก้อนหินสอนธรรมะ” บ้าง

เพียงแค่ใบไม้ร่วง ดอกไม้โรย อาทิตย์อัสดง ก็สอนถึงความไม่เที่ยงของชีวิต ในขณะที่ขุนเขาอันมโหฬาร และท้องฟ้าอันไร้ขอบเขต ก็เตือนเราให้ตระหนักว่ามนุษย์นั้นช่างเล็กกระจิริด ไม่ต่างจากฝุ่นในจักวาล หาได้ใหญ่โตคับโลกไม่ นอกจากสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตแล้ว จริยธรรมหรือบทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิต ก็มีให้เรียนรู้มากมายจากธรรมชาติ ในขณะที่มดและผึ้งสอนเราเกี่ยวกับความขยันและความเสียสละ นกที่บินท่องเที่ยวอย่างเสรีโดยมีเพียงปีกสองข้างเท่านั้น ก็สอนเราเกี่ยวกับอิสรภาพที่ไม่ต้องอิงวัตถุ ส่วนต้นไม้ที่เปลี่ยนแดดให้เป็นร่มเงา เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้หอมและผลไม้หวาน กำลังสอนเราใช่หรือไม่ว่า ควรรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข และเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความสำเร็จ

ภูเขา หมู่เมฆ ต้นน้ำ ลำธาร และน้ำตก สามารถเปิดใจของเราให้สว่างไสวด้วยปัญญาได้เสมอ ขอเพียงแต่รู้จักมองหรือฟังให้เป็นด้วยใจที่สงบและว่างจากความคิดปรุงแต่ง ใจที่สว่างด้วยปัญญานี้แหละที่สามารถบรรลุถึงอิสรภาพจากความทุกข์ทั้งปวง เพราะพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ความผันผวนปรวนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสีย จึงทำอะไรไม่ได้อีกต่อไป
ความสว่างและอิสรภาพภายในเป็นศักยภาพที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกคน จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติส่วนลึกที่สุดของเราก็ว่าได้ หากแต่ถูกปิดกั้นเอาไว้จนไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ กระนั้นก็ตาม ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานั้น สามารถที่จะเปิดใจเพื่อให้ธรรมชาติส่วนลึกที่สุดนี้ปรากฏแก่เราอย่างบริบูรณ์ได้ หากเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากธรรมชาติภายนอก
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานั้น สามารถให้อะไรเราได้หลายอย่าง อย่าพอใจแต่เพียงความตื่นตาตื่นใจเท่านั้น หากควรเข้าให้ถึงความสงบใจ และความสว่างใจ
โดยมีอิสรภาพภายในเป็นจุดหมายในที่สุด

จิตวิวัฒน์ มิถุนายน ๒๕๔๙

Copied from http://www.oknation.net/blog/kbd/2009/12/04/entry-1


องค์ใดพระสัมพุทธ
เพลงคือชีวิต

คนที่ทลายภูเขาเริ่มจากการเคลื่อนย้ายหินก้อนเล็กๆ
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

It is not the mountain we conquer but ourselves.
มิใช่ขุนเขาที่เรามีชัยชนะเหนือ หากแต่เป็นตัวเราเอง
Edmund Hillary

It isn't the mountain ahead that wears you out; it's the grain of sand in your shoe.
มิใช่ขุนเขาเบื้องหน้าที่ทำให้เธออ่อนล้า แต่เป็นเม็ดทรายในรองเท้าของเธอต่างหาก
Robert W. Service


Keep close to Nature's heart... and break clear away, once in awhile, and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean.
จงแนบชิดกับหัวใจแห่งธรรมชาติ... หาเวลานานๆครั้ง ปลีกตัวออกจากภารกิจ ปีนเขาหรือท่องป่าสัก 7 วัน เพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของเธอ
John Muir


One may walk over the highest mountain one step at a time.
เราสามารถเดินขึ้นไปถึงยอดเขาที่สูงสุดด้วยการย่างไปทีละก้าว
Barbara Walters


Over every mountain there is a path, although it may not be seen from the valley.
บนภูเขาทุกลูกจะมีหนทางทอดตัวอยู่ แม้ไม่อาจมองเห็นได้จากหุบเขาเบื้องล่าง
Theodore Roethke


The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.
คนที่ทลายภูเขาเริ่มจากการเคลื่อนย้ายหินก้อนเล็กๆ
William Faulkner


The ordinary man looking at a mountain is like an illiterate person confronted with a Greek manuscript.
คนธรรมดาๆมองดูภูเขาก็เหมือนคนไม่รู้หนังสือเห็นบันทึกที่เขียนด้วยตัวอักษรกรีก
Aleister Crowley


Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea, are excellent schoolmasters, and teach some of us more than we can ever learn from books.
ปฐพีกับผืนฟ้า ทุ่งหญ้ากับไพรพฤกษ์ ทะเลสาบกับแม่น้ำ ขุนเขากับทะเล เป็นครูบาอาจารย์ผู้เยี่ยมยอด และสอนสั่งพวกเราบางคนมากกว่าสิ่งใดๆที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหนังหา
John Lubbock

When preparing to climb a mountain - pack a light heart.
ในการเตรียมตัวเพื่อการปีนเขา จงเตรียมหัวใจที่โปร่งเบา
Dan May

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

คนทำทาง 

อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชูเกียรติ ฉาไธสง และวิลิต เตชะไพบูลย์ 


คนทำทาง
เดช อัสดง
คนทำทาง วงการะเกด

แสงดาวแห่งศรัทธา
ศรัทธา
I still believe
We shall overcome
Rolling in the deep

Thursday, October 28, 2010

To Teach Is To Learn Twiceการสอนคือการเรียนรู้ครั้งที่สอง

By learning you will teach, by teaching you will learn.
ด้วยการเรียนรู้เธอจะได้สอน ด้วยการสอนเธอก็จะได้เรียนรู้
Latin Proverb

It is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength.
ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่จะสอนคนหนุ่มคนสาวแต่เนิ่นๆว่า ในความหลากหลายนั้นมีความงามและความเข้มแข็งแฝงอยู่
Maya Angelou

I have nothing new to teach the world. Truth and Non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could.
ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดใหม่จะสอนโลก สัจจะและการไม่ใช้ความรุนแรงนั้นมีอายุพอๆกับขุนเขา ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำคือการพยายามทดลองทำทั้งสองเรื่องดังกล่าวในระดับที่เป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้
Mohandas Gandhi

I challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the ranks of those people who live what they teach, who walk their talk.
ผมอยากเรียกร้องให้คุณสร้างชีวิตที่เป็นงานชิ้นเอก อยากเร่งเร้าให้คุณเข้าไปสมาคมในระดับของบุคคลที่ใช้ชีวิตตามที่พวกเขาสอน ดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาพูด
Tony Robbins

I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures.
ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะสอนเพียงสามเรื่อง ความเรียบง่าย ความอดทน และความกรุณา สามสิ่งที่กล่าวมานี้คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Lao Tzu

To teach is to learn twice.
การสอนคือการเรียนรู้ครั้งที่สอง
Joseph Joubert

Live to learn, learn to live, then teach others.
มีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อการมีชีวิต จากนั้นจึงสอนคนอื่น
Douglas Horton

We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves.
เราไม่สามารถสอนอะไรให้ใครได้ เรามีความสามารถเพียงช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งนั้นภายในตัวของพวกเขาเอง
Galileo Galilei

A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.
ครูที่พยายามจะสอนโดยไม่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดจิตปรารถนาในการเรียนรู้ ก็เหมือนกับการใช้ค้อนตีเหล็กที่เย็นชืด
Horace Mann


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Wednesday, October 27, 2010

All Things Are Difficult Before They Are Easy.
ทุกเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องยากก่อนที่จะเป็นเรื่องง่าย

All things are difficult before they are easy.
ทุกเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องยากก่อนที่จะเป็นเรื่องง่าย
Thomas Fuller

Every noble work is at first impossible.
งานที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งทุกชิ้น จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นเสมอ
Thomas Carlyle

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
ผมไม่เคยล้มเหลว เพียงแต่ได้พบว่ามีกว่า 10,000 หนทางที่ไม่บังเกิดผล

Thomas A. Edison 

Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.
ความเกียจคร้านอาจจะดูชวนหลงใหล แต่การงานต่างหากที่เป็นที่มาของความอิ่มเอมใจ
Anne Frank

Find a job you like and you add five days to every week.
ค้นหางานที่คุณชื่นชอบ แล้วคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละห้าวัน

H. Jackson Brown, Jr.

The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.
การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับผลงานที่ดีในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานให้ดีในวันนี้

Elbert Hubbard 

The harder I work, the luckier I get.
ยิ่งทำงานหนักขึ้นมากเพียงใด ฉันก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเพียงนั้น 

Samuel Goldwyn 

Do what you love. When you love your work, you become the best worker in the world.
จงทำในสิ่งที่คุณรัก เมื่อคุณรักงานของคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนทำงานที่ดีที่สุดในโลก
Uri Geller 


I see what keeps people young: work!
ผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนดูอ่อนเยาว์ การงานนั่นเอง! 

Ted Turner 

The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือการทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการสร้างความเพลิดเพลินลบเลือนไป
Arnold J. Toynbee


Work as though you would live forever, and live as though you would die today. Go another mile!
จงทำงานราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะจากไปในวันนี้ สร้างความก้าวหน้าต่อไป!
Og Mandino


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.กำลังใจ
ชีวิตลิขิตเอง
ร้อยบุปผา
ดอกไม้
Life is Life
Wind of Change
We Shall Overcome

Tuesday, October 26, 2010

คนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งคำถามที่ดีกว่า


          Halong Bay Boathouse Scene by olavin


Ask yourself the secret of your success. Listen to your answer, and practice it.
ถามตัวเองถึงความลับของที่มาแห่งความสำเร็จ รับฟังคำตอบของคุณ แล้วฝึกฝนสิ่งนั้น
Richard Bach


Take the attitude of a student, never be too big to ask questions, never know too much to learn something new.
ใช้ทัศนคติของเด็กนักเรียน อย่าทำเป็นใหญ่เกินกว่าที่จะถาม เราไม่มีวันรู้มากจนเกินกว่าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่
Og Mandino

Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.
คนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งคำถามที่ดีกว่า ผลก็คือ พวกเขาจะได้คำตอบที่ดีกว่า 
Tony Robbins 

Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.
ผู้คนนับล้านมองเห็นผลแอ็ปเปิ้ลร่วงหล่น แต่มีนิวตั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถามว่าทำไม
Bernard M. Baruch 


If you do not know how to ask the right question, you discover nothing.
หากเธอไม่รู้วิธีตั้งคำถามที่ใช่ เธอจะไม่มีวันค้นพบอะไรได้เลย
W. Edwards Deming 


Blessed is he who has found his work; let him ask no other blessedness.
คนที่ค้นพบงานที่เหมาะกับตัวเองถือว่าได้รับพรวิเศษแล้ว

อย่าได้ให้เขาร้องขอพรอื่นใดอีกเลย
Thomas Carlyle


When I hear somebody sigh, 'Life is hard,' I am always tempted to ask,
'Compared to what?'
เมื่อฉันได้ยินใครสักคนถอนใจพูดว่า “ชีวิตนี้ช่างหนักหน่วงนัก”
ฉันก็จะถามกลับว่า “เมื่อเทียบกับอะไร” เสมอๆ
Sydney J. Harris


People ask for criticism, but they only want praise.
ผู้คนถามหาการวิพากษ์วิจารณ์ แต่พวกเขาต้องการเพียงคำยกย่องเท่านั้น
W. Somerset Maugham 


It's important to ask yourself, How am I useful to others? What do people want from me?
That may very well reveal what you are here for.
สิ่งสำคัญคือต้องถามตัวเธอเองว่า ฉันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร

ผู้คนต้องการอะไรจากฉัน นั่นอาจจะช่วยเผยให้เห็นเป็นอย่างดีว่าเธออยู่ที่นี่เพื่ออะไร 
James Hillman

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ลมรัก
ทะเลใจ
จงรัก
Can't Help Falling In Loveเนื้อแท้อันดีงามแห่งตนคือศิลาหน้าหลุมศพที่ดีที่สุดA good character is the best tombstone.
My name is more important than myself.
ชื่อของผมมีความสำคัญกว่าตัวผม
Pierre Cardin

I don't care what you say about me. Just be sure to spell my name wrong.
ฉันไม่สนใจว่าคุณจะพูดถึงฉันว่าอย่างไร ขอให้แน่ใจว่าคุณสะกดชื่อฉันผิดเป็นพอ
Barbra Streisand


Inside us there is something that has no name, that something is what we are.
ภายในตัวตนของเรามีอะไรบางอย่างที่ไร้ชื่อ อะไรบางอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นเรา
Jose Saramago Self-improvement is the name of the game, and your primary objective is to strengthen yourself, not to destroy an opponent.
เกมนั้นมีชื่อว่าการพัฒนาตน และเป้าหมายหลักของคุณคือทำให้ตัวคุณแข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่การทำลายล้างคู่แข่ง
Maxwell Maltz 


A good character is the best tombstone. Those who loved you and were helped by you will remember you when forget-me-nots have withered. Carve your name on hearts, not on marble.
เนื้อแท้อันดีงามแห่งตนคือศิลาหน้าหลุมศพที่ดีที่สุด คนที่รักคุณและเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณจะระลึกถึงคุณในวันที่ดอก forget-me-nots โรยรา จารึกชื่อของคุณลงบนดวงใจไม่ใช่บนแผ่นหินอ่อน
Charles Spurgeon

I do not like the man who squanders life for fame; give me the man who living makes a name.
ฉันไม่ชอบคนที่ลงทุนใช้ชีวิตเพื่อชื่อเสียง โปรดมอบคนที่มีการใช้ชีวิตที่สร้างชื่อให้แก่ฉัน
Emily Dickinson 


America is another name for opportunity.
คำว่า “อเมริกา” เป็นอีกชื่อหนึ่งของโอกาส
Ralph Waldo Emerson

What a heavy burden is a name that has become too famous.
ภาระอันยิ่งใหญ่ก็คือชื่อซึ่งกลายเป็นที่ชื่นชมอย่างแพร่หลายยิ่ง
Voltaire

There has never yet been a man in our history who led a life of ease whose name is worth remembering.
ไม่เคยมีมนุษย์คนใดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีชีวิตง่ายๆแล้วกลายเป็นคนที่น่าจดจำ
Theodore Roosevelt


Experience is simply the name we give our mistakes.
ประสบการณ์เป็นเพียงชื่อที่เรามอบให้แก่ข้อผิดพลาดของเรา
Oscar Wilde

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

เกิดมาพึ่งกัน
คนดีไม่มีวันตาย
ทางสัจธรรม

You Give Love A Bad name

The Best Is Yet To Come


Monday, October 25, 2010

การเดินทางนำมาซึ่งประสบการณ์อันล้ำค่า


การเดินทางนำมาซึ่งประสบการณ์อันล้ำค่า

ฉันได้เรียนรู้ว่า...ยิ่งสูงยิ่งหนาว

ฉันได้ตระหนักว่า...ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้

ฉันได้ซาบซึ้งในคุณค่าของ...การสร้างงานด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจ

ฉันได้ประจักษ์ใน...อรรถประโยชน์ของการมองโลกแง่ดี

ฉันได้รับความปีติยินดีเมื่อ...เห็นความอิ่มเอมเปรมปรีด์ของเพื่อนร่วมทาง

ฉันได้ตระหนักว่าการก้าวข้ามความอ้างว้างแห่งตน...คือหนทางสู่วิเวกสภาวะอันงดงาม

ฉันได้เข้าถึงเสี้ยวยามแห่งความท้าทายบนภูผาสูงที่สอนให้รู้ว่า...

ไม่มีอะไรจะฉุดรั้งเธอได้ หากหัวใจของเธอร่ำร้อง

ฉันได้พบว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องเฝ้าติดตามดูแลให้ดีคือ...

เพลิงปรารถนาแห่งหัวใจของเธอ

Wednesday, October 20, 2010

เป็นสุขทุกขณะจิตชีวิตไม่ติดลบบทความเพื่อความสุขด้านใน
พระไพศาล วิสาโล

เวลากินข้าว เราไม่เพียงตักอาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสที่เราจะได้บำรุงเลี้ยงจิตใจด้วย โดยเฉพาะเมื่อเรากินอย่างมีสติ รู้จักประมาณในการกิน กินอย่างรู้คุณค่าที่แท้จริงของอาหาร และด้วยสำนึกในบุญคุณของทุกชีวิตที่นำอาหารมาให้เรา สติและสำนึกดังกล่าวจะช่วยบ่มเพาะจิตใจของเราให้งดงามและเป็นกุศล นำไปสู่ชีวิตที่สงบเย็นและมีเมตตา

เวลาหายใจ เราไม่เพียงดูดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสที่เราจะนำเอาความสงบเย็นไปหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย ในยามเครียดหรือเกิดโทสะ ลองหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สัก ๕-๑๐ ครั้ง จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจ จะพบว่าความเครียดบรรเทาลง และจิตใจหายรุ่มร้อน ยิ่งในยามปกติด้วยแล้ว การหายใจอย่างมีสติจะช่วยให้จิตสงบนิ่ง มั่นคงแต่อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม

เวลาเดิน เราไม่เพียงพาตัวเองไปให้ถึงจุดหมายเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสที่เราจะพาใจให้เข้าถึงความผ่อนคลาย เป็นสมาธิ เมื่อเดินอย่างมีสติรู้ตัวในทุกย่างก้าว ไม่กังวลกับจุดหมาย ไม่สนใจว่าต้องเดินอีกไกลเท่าใด ไม่เร่งเร้าว่าเมื่อไหร่จะถึง เมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระจากระยะทางและเวลา การเดินจึงกลายเป็นการพักใจในทุกก้าว แม้กายเหนื่อย แต่ใจหาเหนื่อยไม่

ทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของร่างกายล้วน ๆ แต่แท้ที่จริงแล้วมีมิติด้านจิตใจมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เป็นมิติที่มากไปกว่าการใช้สมองหรือความคิด หากเป็นมิติที่สัมพันธ์กับความปกติสุข(หรือความทุกข์)ในระดับจิตวิญญาณ ทุกขณะและทุกการกระทำของเราล้วนแยกไม่ออกจากมิติทางจิตใจ กล่าวคือล้วนส่งผลต่อจิตใจ ไม่ว่าในทางบ่มเพาะหรือบั่นทอน หล่อเลี้ยงหรือตัดรอนความสงบเย็นของชีวิตด้านใน

ชีวิตที่สนใจแต่มิติด้านกายภาพ มุ่งตักตวงความสุขทางกาย หรือความพรั่งพร้อมทางวัตถุ โดยไม่คำนึงถึงมิติด้านจิตใจ เอาแต่ปรนเปรอร่างกาย โดยละเลยการบำรุงเลี้ยงจิตใจ ชีวิตดังกล่าวย่อมเป็นชีวิตที่ยากจะพบกับความสงบสุข มีแต่จะรุ่มร้อนเพราะความอยากที่ไม่รู้จักพอ ขณะเดียวกันจิตใจก็แส่ส่ายทุรนทุรายเนื่องจากขาดความสุขที่แท้ จึงต้องดิ้นรนแสวงหาโดยนึกว่าทรัพย์สมบัติจะนำความสุขที่แท้มาให้ แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง จึงต้องดิ้นรนแสวงหาต่อไปไม่รู้จบ ชีวิตเช่นนี้เป็นชีวิตที่ติดลบ แม้จะมีทรัพย์สมบัติท่วมหัวก็ตาม
มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาความสงบเย็นภายใน ความสงบเย็นแบบนี้หาซื้อไม่ได้ จะได้มาก็จากชีวิตด้านในที่เจริญงอกงาม หรือจากจิตใจที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ผู้ที่เห็นคุณค่าของชีวิตด้านในย่อมแสวงหาสิ่งดีงามมาบำรุงเลี้ยงจิตใจอยู่เป็นนิจ สิ่งดีงามนั้นได้แก่ความปรารถนาดี (เมตตา) การเผื่อแผ่และเสียสละ (จาคะ) ความตั้งมั่นและความสงบใจ (สมาธิ) ความรู้ตัวและไม่หลงลืม (สติ) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตจิตใจ (ปัญญา) เป็นต้น

เพียงแค่หยุดคิดแล้วหันมามองดูตน เราย่อมเห็นได้ไม่ยากว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตจิตใจของเราปรารถนาอย่างแท้จริง แต่ในยุคนี้ดูเหมือนว่าทำเพียงเท่านี้ก็นับว่ายากแล้ว เพราะนอกจากชีวิตจะเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาว่างแล้ว แม้ในยามที่มีเวลาว่าง อะไรต่ออะไรก็พากันแย่งเวลาเราไปจนหมด ไม่ว่าโทรทัศน์ วีดีโอ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต หรือสถานบันเทิง

ยิ่งกว่านั้นก็คือกระแสเงินตราที่ไหลบ่ามาแรง โดยเฉพาะสังคมไทยในพ.ศ.นี้และพ.ศ.หน้า ไม่เพียงสินทรัพย์จะถูกแปรเป็นทุนเท่านั้น หากแต่สรรพสิ่งก็กำลังถูกแปรเป็นเงินตรา ขณะที่วัฒนธรรมของชาติกำลังถูกแปรเป็นวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ คาสิโนและโต๊ะพนันบอลก็ทำท่าจะเดินตามหวย คือถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อเป็นขุมเงินขุมทองให้รัฐ เงินกำลังกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนในชาติ และกลายเป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จและความเจริญของทุกสิ่งตั้งแต่บุคคล องค์กร ชุมชน ไปจนถึงประเทศชาติ ใช่แต่เท่านั้นเงินยังทำท่าแพร่สะพัดสุดแต่ว่าใครจะไขว่คว้าได้แค่ไหน ไม่ว่าเงินกู้ในรูปเครดิตการ์ดที่ธนาคารแข่งกันออก เงินล้านที่หลั่งไหลสู่ชุมชนเพื่อเอาชนะความยากจน และเงินลงทุนอีกหลายแสนล้านของรัฐบาลในโครงการนับไม่ถ้วน

ในยุคที่เงินตราเป็นตัวกำหนดทุกสิ่ง รวมทั้งความถูกต้อง จนแฟชั่น "นมหก" กลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจำเป็นสำหรับการสร้างเมืองไทยให้เป็นตลาดแฟชั่นชั้นนำของโลก การที่ผู้คนจะแลเห็นอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าวัตถุเงินตรา ย่อมเป็นเรื่องยาก อย่าว่าแต่เรื่องจิตวิญญาณเลย แม้กระทั่งศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเป็นเรื่องโลกย์ ๆ ก็แทบไม่มีความหมายเสียแล้วเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในยามที่เงินเป็นพระเจ้านี้ สิ่งสำคัญก่อนอื่นใดคือการมีสติยั้งคิด ไม่หลงใหลไปตามกระแสและหรือลุ่มหลงกับมายาภาพ จนลืมไปว่า มีเงินมากเท่าไหร่ ก็ไม่มีความหมายหากชีวิตติดลบ ติดลบเพราะหิวโหยความสงบเย็นภายใน ชีวิตเช่นนี้ว่างเปล่าเพราะหาสาระที่แท้ของชีวิตไม่เจอ ใช่หรือไม่ว่าในที่สุดชีวิตเช่นนี้ย่อมกลายเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของ

ปีใหม่นี้ถึงแม้เงินจะปลิวว่อนในอากาศมากกว่าเดิม ก็อย่าหลงเพลินกับการไขว่คว้าเงินจนลืมชีวิตด้านในของตนเอง พึงตระหนักว่าทุกขณะและทุกอิริยาบถล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตด้านใน ลึกลงไปในทุกกิจกรรมคือโอกาสแห่งการบ่มเพาะจิตใจและการนำความสงบเย็นมาสู่จิตวิญญาณ พยายามใช้ทุกกิจกรรมเพื่อการสร้างความไพบูลย์งดงามแก่จิตใจ แทนที่จะทุ่มเททุกหยาดเหงื่อให้กับการแสวงหาเงินตราและวัตถุสถานเดียว
ที่ขาดไม่ได้ก็คือการหาเวลาสงบ ๆ ให้แก่ตนเอง เพื่อไตร่ตรองมองตนและปล่อยวางจากสิ่งข้องขัดที่สะสมมาตลอดทั้งวัน เวลาดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเติมความสงบเย็นให้แก่จิตใจ ถ้าทำได้เช่นนี้ ชีวิตย่อมเต็มอิ่มและนำความสุขใจมาให้ทุกขณะจิต


copied from http://www.watyan.net/

ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
Medicine Buddha Mantra
The Chant of Metta
Great Compassion Mantra
ขอท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่านจงเจริญในธรรม คนทำบล็อก ขอลาไปรับพลังศักดิ์สิทธิ์และฟอกใจสัก 4-5 วันค่ะ

ถ้าคุณรู้สึกสำนึกคุณอย่างยิ่งคุณจะทำอะไรThousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
เทียนนับพันเล่มสามารถจุดให้สว่างได้จากเทียนเพียงเล่มเดียว และช่วงชีวิตของเทียนเล่มนั้นก็มิได้สั้นลง ความสุขไม่เคยลดลงเนื่องจากการแบ่งปัน
Buddha

You can't get rid of poverty by giving people money.
เธอไม่อาจกำจัดความยากจนโดยการมอบเงินให้แก่ผู้คน
P. J. O'Rourke


If you are really thankful, what do you do? You share.
ถ้าคุณรู้สึกสำนึกคุณอย่างยิ่งคุณจะทำอะไร คุณจะแบ่งปัน
W. Clement Stone

Keep your fears to yourself, but share your courage with others.
เก็บความหวาดกลัวของคุณไว้ในใจ แต่จงแบ่งปันความกล้าหาญของคุณกับคนอื่น
Robert Louis Stevenson

The miracle is this: the more we share the more we have.
สิ่งมหัศจรรย์ก็คือ ยิ่งแบ่งปันเราก็ยิ่งมีมากขึ้น
Leonard Nimoy

All leaders share something in common. They feel they are the only ones who can do the job.
ผู้นำทั้งหลายมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกัน พวกเขารู้สึกว่ามีแต่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถทำภารกิจนั้นๆได้ 

Julie Nixon Eisenhower 

Some gifts are big, others are small. Gifts from the heart

are the best gifts of all.
ของขวัญบางชิ้นอาจจะใหญ่ บางชิ้นอาจจะเล็ก แต่ของขวัญจากใจคือของขวัญที่ดีที่สุด
Anonymous 


Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.
ความสุขเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ เกิดจากสัจจะและความรัก ไม่มีความเห็นแก่ตัว ดังนั้นความสุขจึงดำรงอยู่ไม่ได้โดยลำพัง แต่ต้องมีมวลมนุษยชาติมาร่วมแบ่งปัน
Mary Baker Eddy


Our best thoughts come from others.
ความคิดที่ดีที่สุดของเรามาจากคนอื่น
Ralph Waldo Emerson

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

I Started A Joke
รวมเพลงทูล ทองใจ

คิดถึงวันคืนเก่าๆ สมัยเมื่อเรายังเป็นเด็ก
เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฎร์
สักพันชาติจักสู้ม้วยด้วยหฤหรรษ์
แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
จักน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน
จิตร ภูมิศักดิ์


เพื่อมวลชน(เพลงนี้ขับร้องโดย บุหงาหิมาลัย)
ขอขอบคุณผู้ upload อย่างสุดซึ้ง


ผลงานเพลง "แห่งชีวิต"

Tuesday, October 19, 2010

เราพ่ายแพ้เพราะเราบอกตัวเราเองว่าเราพ่ายแพ้We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
เราไม่มีวันจะพบกับสันติสุขจากโลกภายนอก จนกว่าเราจะสร้างสันติสุขกับตัวเราเองได้
Dalai Lama


True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.
ปัญญาที่แท้จะปรากฏแก่เราแต่ละคน เมื่อเราตระหนักว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับตัวเราเอง และเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา มีน้อยนิดเพียงใด
Socrates


Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.
การทำความดีช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเรา และช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำความดีให้แก่คนอื่นๆด้วย
Plato


It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
มิใช่ดวงดาวที่กำหนดชะตาชีวิตของเรา แต่เป็นตัวเราเองต่างหาก
William Shakespeare

We lost because we told ourselves we lost.
เราพ่ายแพ้เพราะเราบอกตัวเราเองว่าเราพ่ายแพ้
Leo Tolstoy


We are never deceived; we deceive ourselves.
เราไม่เคยถูกลวงหลอก เราหลอกลวงตัวเราเองต่างหาก
Johann Wolfgang von Goethe


When we are no longer able to change a situation - we are challenged to change ourselves.
เมื่อเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดๆได้อีกต่อไป นั่นคือเรากำลังถูกท้าทายให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
Viktor E. Frankl


We do not exist for ourselves.
เรามิได้ดำรงอยู่เพื่อตัวเราเอง
Thomas Merton


Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it.
ความรู้มีสองประเภท คือเรารู้ศาสตร์นั้นด้วยตัวเราเอง หรือเรารู้ว่าเราจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ที่ไหน
Samuel Johnson


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ชีวิตลิขิตเอง
วันใหม่
Only Time


Monday, October 18, 2010

ใบหน้าคือวิญญาณแห่งกายนั้นThe face is the soul of the body.

If a dog will not come to you after having looked you in the face, you should go home and examine your conscience.
ถ้าหมาไม่เข้ามาหาคุณหลังจากที่มันมองหน้าคุณ คุณน่าจะกลับบ้านไปแล้วพิจารณามโนธรรมของคุณดู
Woodrow Wilson

Laughter is the sun that drives winter from the human face.
เสียงหัวเราะคือดวงอาทิตย์ซึ่งขับไล่ความเหน็บหนาวออกไปจากใบหน้าของมนุษย์
Victor Hugo

In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness is stupid.
เมื่อเผชิญกับอุปสรรคซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะ ความดื้อดึงคือความเขลา
Simone de Beauvoir

The face is the soul of the body.
ใบหน้าคือวิญญาณแห่งกายนั้น
Ludwig Wittgenstein

Face your fears and doubts, and new worlds will open to you.
จงเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและความเคลือบแคลง แล้วคุณจะได้พบกับโลกใบใหม่
Robert Kiyosaki

The defects of the mind, like those of the face, grow worse with age.
ตำหนิในดวงจิต ก็เหมือนริ้วรอยบนใบหน้า ยิ่งมีอายุยิ่งแย่ลง
Francois de La Rochefoucauld

Age imprints more wrinkles in the mind than it does on the face.
อายุประทับริ้วรอยไว้ในดวงจิตมากกว่าที่มันฝากรอยเหี่ยวย่นไว้บนใบหน้า
Michel de Montaigne

Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
อย่าพินิจโลกใบนี้ด้วยความหวั่นเกรงและความชิงชัง จงเผชิญหน้ากับอะไรก็ตาม

ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้อย่างอาจหาญ
Morihei Ueshiba

We all have to face pain, and pain makes us grow.
เราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด และความเจ็บปวดก็จะช่วยให้เราเติบโต
James Taylor
© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Sunday, October 17, 2010

คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนแข็งแกร่งHe who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty.
คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนแข็งแกร่ง แต่คนที่เอาชนะตนเองได้คือผู้ยิ่งใหญ่
Lao Tzu

Only the weak are cruel. Gentleness can only be expected from the strong.
มีแต่ผู้อ่อนแอเท่านั้นที่ร้ายกาจ ความอ่อนโยนจะพบได้ในผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้น

Leo Buscaglia

Solitary trees, if they grow at all, grow strong.
ต้นไม้ที่ยืนต้นเพียงลำพัง ถ้ามีโอกาสจะเติบโต ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
Winston Churchill

When your desires are strong enough you will appear to possess superhuman powers to achieve.
เมื่อความปรารถนาของคุณมีพลังมากเพียงพอ คุณก็จะพบว่าคุณคือเจ้าของพลังสู่ความสำเร็จระดับยอดมนุษย์
Napoleon Hill

If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present.
หากเธอกำลังพกพาความรู้สึกที่รุนแรงเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต ความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะบดบังความสามารถในการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะของเธอ
Les Brown


He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.
ผู้มีความเชื่อมั่นคือคนแกร่ง ผู้แคลงใจคือคนอ่อนแอ ความเชื่อมั่นอันหนักแน่น
จะนำมาซึ่งการกระทำอันยิ่งใหญ่
Louisa May Alcott

Words are as strong and powerful as bombs, as napalm.
คำพูดนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังดุจเดียวกับระเบิด, ดุจเดียวกับนาปาล์ม
Dorothy DayIt doesn't matter who you are, where you come from.
The ability to triumph begins with you. Always.
คุณจะเป็นใคร มาจากไหน นั้นไม่สำคัญ ความสามารถในการคว้าชัยนั้น
เริ่มต้นที่ตัวคุณ เสมอ
Oprah

What does not destroy me, makes me strong.
สิ่งที่ไม่อาจทำลายฉันได้ ทำให้ฉันแข็งแกร่ง
Friedrich Nietzsche© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Saturday, October 16, 2010

ดิสนีย์แลนด์เป็นงานที่ทำด้วยใจรัก


Disneyland is a work of love.

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.
จงแผ่ขยายความรักไปให้ทั่วทุกหนแห่งที่เธอไป อย่าปล่อยให้คนที่มาหาเธอต้องจากไปโดยไม่มีความสุขมากขึ้น
Mother Teresa

Anything you really want, you can attain, if you really go after it.
สิ่งใดก็ตามที่เธอต้องการจริงๆเธอก็จะได้รับ ถ้าเธอเกาะติดสิ่งนั้นอย่างจริงจัง
Wayne Dyer


Disneyland is a work of love. We didn't go into Disneyland just with the idea of making money.
ดิสนีย์แลนด์เป็นงานที่ทำด้วยใจรัก เราไม่ได้เข้าไปในดิสนีย์แลนด์เพียงมีความคิดว่าจะสร้างรายได้
Walt Disney


I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.
ฉันพบว่าโทรทัศน์ให้การศึกษาได้เป็นอันมาก ทุกๆครั้งที่ใครสักคนเปิดโทรทัศน์ ฉันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องอื่น แล้วอ่านหนังสือ
Groucho Marx


Wherever you go, go with all your heart.
ไม่ว่าเธอจะไปแห่งใด จงไปด้วยหัวใจหมดทั้งดวงของเธอ
Confucius

Television is not real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
โทรทัศน์ไม่ใช่ชีวิตจริง ในชีวิตจริงเราต้องออกจากร้านกาแฟแล้วก็ไปทำงาน
Bill Gates

Never go on trips with anyone you do not love.
อย่าร่วมเดินทางกับใครก็ตามที่คุณไม่รัก
Ernest Hemingway

Never go to a doctor whose office plants have died.
อย่าไปหาหมอที่ปล่อยให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสำนักงานเฉาตาย
Erma Bombeck

If I don't write to empty my mind, I go mad.
ถ้าฉันไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อทำให้จิตว่าง ฉันคงจะเป็นบ้า
Lord Byron


As tears go by

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

เธอควรจะทำในสิ่งที่เธอคิดว่าเธอทำไม่ได้You must do the things you think you cannot do. 

The mind is everything. What you think you become.
จิตคือทุกสิ่ง สิ่งที่เธอคิดคือสิ่งที่เธอจะเป็น
Buddha

When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive - to breathe, to think, to enjoy, to love.
เมือตื่นขึ้นในตอนเช้า ขอให้นึกว่าช่างเป็นโอกาสอันล้ำค่ายิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ - ได้หายใจ
ได้คิด ได้รื่นเริงใจ ได้รัก
Marcus Aurelius

When anger rises, think of the consequences.
เมื่อความโกรธปะทุขึ้น จงนึกถึงสิ่งที่จะติดตามมา
Confucius

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
ความสุขคือ เมื่อสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูด และสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องต้องกัน
Mohandas Gandhi

You must do the things you think you cannot do.
เธอควรจะทำในสิ่งที่เธอคิดว่าเธอทำไม่ได้
Eleanor Roosevelt 


Remember happiness doesn't depend upon who you are or what you have; it depends solely on what you think.
พึงระลึกว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครหรือคุณมีอะไร
มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดเท่านั้น
Dale Carnegie

What luck for rulers, that men do not think.
ผู้ปกครองช่างโชคดีจริงๆ ที่ผู้คนไม่ชอบใช้ความคิด
Adolph Hitler

If I think more about death than some other people, it is probably because I love life more than they do.
หากว่าฉันจะคิดถึงความตายมากกว่าใครอื่น ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉันรักชีวิตมากกว่าพวกเขา
Angelina Jolie

Wealth is the product of man's capacity to think.
ความมั่งคั่งคือผลพวงของความสามารถในการใช้ความคิดของมนุษย์
Ayn Rand

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

The Impossible Dream
I think of you


Forgiveness is the key to your own happiness.
อภัยทาน
พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ

ถ้าเราเปรียบภพชาติเหมือนคืนวัน
การนอนหลับเหมือนการตาย การตื่นนอนเหมือนการเกิด
ภพชาติก็ใกล้ตัวเราเข้ามา

การผูกอาฆาตพยาบาทเหมือนการเข้านอนโดยไม่ได้อาบน้ำชำระร่างกาย
หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่น

ในแต่ละวัน จิตของเราเก็บเกี่ยวเฉี่ยวโฉบอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง อิจฉา นินทา
อาฆาต พยาบาท ขุ่นแค้น ขัดเคือง นานาชนิดเอาไว้

ถ้าไม่มีวิธีชำระก็จะเกิดสนิมใจขึ้นมา
กระทั่งไม่อาจนอนได้อย่างมีความสุขหากไม่ชำระร่างกายฉันใด
ใจที่ไม่ถูกชำระจะทำให้ฝันร้าย อารมณ์หงุดหงิดหลับไม่สนิท ฉันนั้น

การแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจ
แม้จะดูพูดง่าย แต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติ

เพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้
ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผล
ถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่า
ให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใด และยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วย

เราต้องถามตนเองก่อนว่า
เราต้องการยุติการเผล็ดผลของกรรมกันคนๆ นั้นเพียงภพนี้
หรือต้องการจะพบเขา จะเจอเขาอีกในชาติต่อๆ ไป

เราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้
หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้า
เรามีสิทธิเสรีในตัวเราที่จะหยุดหรือสร้างเหตุต่อไปอีก

บางคน รักมาก หลงมาก เพราะเขาดีมาก
ก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติ

บางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทาง แต่ก็ไม่ยกโทษ
ในที่สุดผลของการไม่ยกโทษ คือไม่ยอมให้อภัย
ก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลา

การให้อภัย จะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆ ได้
เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาด
ทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่
เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสีย โดยไม่ต้องเสียดาย

การให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์
อภัยทานนั้นเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใคร
ไม่เหมือนใครมาขอเงินเรา เราต้องควักกระเป๋าให้
แต่ให้อภัย เราไม่ต้องหาจากไหน และไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสีย
ขอให้เราภูมิใจเถิด เมื่อมีใครมาขอโทษ เมื่อมีใครให้อภัยเรา
หรือเมื่อสำนึกได้ว่า เราได้ทำอะไรผิดพลาดไป ก็ขอโทษกัน
การขอโทษ หรือการให้อภัย มิใช่การเสียหน้า หรือเสียรู้
มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใด
หากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาด เหมือนภาชนะสกปรก ก็ชำระล้างให้สะอาด

ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ อาจจะดูเหมือนยาว
แต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้ปลอดภัยถึงวันไหน
เราต้องการความทรงจำที่เลวร้าย หรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิต

เราต้องการนั่งนอนอย่างมีความสุข มีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอิบ
หรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจ
สิ่งเหล่านี้กำหนดได้ที่ตัวเราเอง กำหนดวิธีคิดให้ถูกต้อง

ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก
สุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิด

คิดเป็นก็พ้นทุกข์
คิดไม่เป็น แม้แต่เรื่องมิใช่เรื่อง ก็อาจเกิดเรื่องได้

ขอให้เรามาคิดดูว่า ในชีวิตของเราคนหนึ่ง
อย่างเก่งก็อยู่ได้ ๗๕ ปี เกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิต
ทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระ
ทำไมเราจะต้องเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์

การยอมกันเสียบ้าง ก็เป็นความสุขได้ไม่ยาก
เราอาจคิดว่า การให้อภัยบ่อยๆ แก่คนบางคน
เขาอาจจะไม่ปรับตัว ยังก่อเหตุอยู่เสมอๆ
งานก็ไม่สำเร็จ ยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิม
นั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงาน

แต่สำหรับเหตุผลของใจนั่น
เมื่อให้อภัย ใจเราก็เบา

การยกโทษ อาจดูเหมือนเรายอม
เราไม่ติดใจ ไม่เอาเรื่อง แล้วจะทำให้เขากำเริบ
ส่วนเราเสียเปรียบ

ความจริงไม่ใช่
เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูง คือ “อภัยทาน”
อันเป็น “ทานบารมี” ที่สูงส่ง
การยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติ

ขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เวลาเราโกรธ เกลียด พยาบาทใคร
สีหน้าของเราจะเปลี่ยนไป เลือดในร่างกายจะผิดระบบ
เช่น เวลาโกรธจัด จิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้าย
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ ความรุ่มร้อนไม่พอใจ ทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์

แต่พอยกโทษให้ ก็จะรู้สึกทันทีว่า ยิ้มได้ จิตเบาสบาย
ที่เปรียบกันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอก
รู้สึกจิตเป็นอิสระทันทีเพราะหมดห่วง หมดทุกข์ หมดสนิมที่จะกัดกร่อนจิตใจ

วิธีคิด มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคน
เรามักได้ยินเสมอๆ ว่า แพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจ
แท้จริงแล้ว คำว่า “กำลังใจ”
ก็คือวิธีคิดนั่นเอง พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือการที่ “ใจ” มีกำลัง

มนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน
กำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมด
ยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่ กำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้น
เหมือนวิชาความรู้ ยิ่งให้ยิ่งพอกพูน ยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหาย

การให้อภัย อาจพูดง่าย แต่ทำยาก
แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะใจไม่อยากทำ
แต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำ
และจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำนึงถึง

การตอบรับซึ่งกันและกัน
ถ้าเป็นความดี เป็นความรัก ความอบอุ่นก็ดีไป
แต่ถ้าเป็นความเกลียด ความโกรธ
สิ่งที่จะตามมา คือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อน
เพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุ
เราอาจคิดเสมือนหนึ่งไม่ได้มีเขาอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้
การให้อภัยเขา คือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชัง

ก็เมื่อแม้แต่รัก ท่านยังสอนให้เราละทิ้ง มิให้ยึดติด
แล้วทำไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่จะต้องยึดมั่นอยู่ได้


ที่มา : จากหนังสือ “อภัยทาน”
copied from http://variety.teenee.com/saladharm/27243.html posted by พิกกี้โกะ


Ho'oponopono

Friday, October 15, 2010

การแสวงหาความสุขคือหนึ่งในสาเหตุหลักของการขาดความสุขIf you want others to be happy, practice compassion.
If you want to be happy, practice compassion.
หากเธอปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จงมีความกรุณา
และหากเธอปรารถนาที่จะมีความสุข ก็จงมีความกรุณา
Dalai Lama 


Happiness depends upon ourselves.
ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
Aristotle

My crown is called content, a crown that seldom kings enjoy.
มงกุฎของฉันมีชื่อว่า“ความสันโดษ”ซึ่งเป็นมงกุฎที่กษัตริย์เพียงไม่กี่พระองค์
ทรงพอพระทัย 
William Shakespeare

A great obstacle to happiness is to expect too much happiness.
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับการมีความสุข คือการคาดหวังถึงความสุขที่มากขึ้นไปอีก 

Bernard de Fontenelle 

Man must search for what is right, and let happiness come on its own.
มนุษย์ควรแสวงหาสิ่งที่ถูกต้อง แล้วปล่อยให้ความสุขมาเยือนเราเอง    

Johann Pestalozzi 

He is rich or poor according to what he is, not according to what he has.
ใครคนหนึ่งจะมั่งมีหรือยากจนก็สุดแท้แต่ว่า เขาจะใช้ชีวิตอย่างไร

ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขามีก็หาไม่
Henry Ward Beecher

The search for happiness is one of the chief sources of unhappiness.
การแสวงหาความสุข คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการขาดความสุข 

Eric Hoffer, The Passionate State of Mind, 1954 

Happiness is a by-product of an effort to make someone else happy.
ความสุข คือผลพลอยได้ของการทำให้คนอื่นมีความสุข
Gretta Brooker Palmer

You cannot always have happiness, but you can always give happiness.
คุณไม่สามารถจะมีความสุขได้ตลอดเวลา แต่คุณสามารถมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นได้เสมอ 

Anonymous 

The greatest happiness you can have is knowing that
you do not necessarily require happiness.
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคุณมีได้ คือการรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความสุข 

William Saroyan 

People don't notice whether it's winter or summer when they're happy.
ผู้คนไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังอยู่ในช่วงเวลาของฤดูหนาวหรือฤดูร้อน
เมื่อพวกเขามีความสุข
Anton Chekhov

If you are not happy here and now, you never will be.
ถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขได้ ณ ที่นี่และในวินาทีนี้ คุณจะไม่มีวันมีความสุขได้เลย
Taisen Deshimaru

Three grand essentials to happiness in this life are something to do,
something to love, and something to hope for.
ปัจจัยสำคัญที่ยิ่งใหญ่ 3 ด้านในชีวิตซึ่งเป็นที่มาของความสุข คือ
การได้ทำอะไรบางอย่าง การได้รักในบางสิ่ง และการมีความหวังในบางเรื่อง
William Blake© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

แทนคำนั้น
ได้อย่างเสียอย่าง
ชีวิตเมื่อคิดไป
จิตร ภูมิศักดิ์
ชีวิต มิตรภาพ ความรัก
ชีวิตลิขิตเอง
Live and Learn
Thich Nhat Hanh_The End of Suffering

(added on Jan. 17 2013)