Tuesday, November 30, 2010

Don't forget to love yourself.อย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเอง

We forget our pleasures, we remember our sufferings.
เรามักจะลืมความสุขและจดจำแต่ความทุกข์ของเรา

Marcus Tullius Cicero 


People tend to forget their duties but remember their rights.
ผู้คนมักจะลืมหน้าที่ของตนแต่จดจำสิทธิของตัว 

Indira Gandhi 

Never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness.
อย่าลืม 3 ขุมทรัพย์อันทรงพลังที่สถิตอยู่กับเธอเสมอคือ ความรัก

คำอธิษฐาน และการให้อภัย
H. Jackson Brown, Jr.


Don't forget to love yourself.
อย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเอง

Soren Kierkegaard 

A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.
ความทรงจำที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐ แต่ความสามารถในการลืมคือองค์คุณที่แท้แห่งความ
ยิ่งใหญ่
Elbert Hubbard 


Never forget that the most powerful force on earth is love.
อย่าลืมว่ากำลังแรงที่มีพลังอำนาจสูงสุดในโลกคือ ความรัก
Nelson Rockefeller 


No matter what your heartache may be, laughing helps you forget it for a few seconds.
ไม่ว่าความปวดร้าวในใจคุณคืออะไร การหัวเราะจะช่วยให้คุณลืมมันได้ชั่วขณะ
Red Skelton 


You never realize what a good memory you have until you try to forget something.
คุณจะไม่มีวันตระหนักว่าความจำของคุณนั้นดีเพียงใด จนกว่าจะถึงวาระที่คุณพยายามจะลืมอะไรบางอย่าง
Franklin P. Jones


It is so easy to forget that this is good that we're alive. We should be enjoying this gift of being alive.
เรามักจะลืมไปโดยง่ายว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสิ่งดี เราควรจะชื่นชมของขวัญแห่งการมีชีวิตอยู่ชิ้นนี้ 

Victoria Principal

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.บทเรียนสอนใจ อยากลืมกลับจำ

รักไม่ใช่ทุกอย่าง
ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
Season in the sun
Forget Me Not
If You Leave Now
For YouMonday, November 29, 2010

ที่ใดไม่มีความยากลำบาก ที่นั่นก็ไร้ความแข็งแกร่งWhere there is no struggle, there is no strength.

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.
จงเชื่อมั่นในสิ่งเล็กสิ่งน้อย เพราะสิ่งเหล่านั้นคือเหย้าเรือนของความแข็งแกร่งแห่งเธอ
Mother Teresa

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.
การทำความดีช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเรา และช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำความดีให้แก่คนอื่นๆด้วย
Plato


Mastering others is strength. Mastering yourself is true power.
การเป็นนายคนอื่นถือเป็นความแข็งแกร่ง การเป็นนายตนเองคือพลังอำนาจอันแท้จริง
Lao Tzu
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
ความแข็งแกร่งมิได้เกิดจากสมรรถนะทางกาย แต่มาจากความมุ่งมั่นอย่างไม่มีวันยอมแพ้
Mohandas Gandhi


Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. For this reason mastery demands all of a person.
มีเพียงผู้ที่อุทิศตนให้กับคติประจำใจอย่างเต็มเปี่ยมทั้งร่างกายและวิญญาณเท่านั้น
ที่สามารถจะเป็นคุรุที่แท้ได้ ด้วยเหตุนี้ความเป็นคุรุจึงเกิดจากการทุ่มเทหมดทั้งชีวิตจิตใจ ของใครคนหนึ่ง
Albert Einstein It is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength.
ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่จะสอนคนหนุ่มคนสาวแต่เนิ่นๆว่า ในความหลากหลายนั้นมีความงามและความเข้มแข็งแฝงอยู่ 

Maya Angelou 

Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential.
ความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง - มิใช่ความแข็งแกร่งหรือสติปัญญา คือกุญแจสู่ศักยภาพของเรา
Winston ChurchillWith the new day comes new strength and new thoughts.
สิ่งที่มาเยือนเราพร้อมกับวันใหม่คือความแข็งแกร่งใหม่ๆ และ
ความคิดใหม่ๆ
Eleanor Roosevelt


Where there is no struggle, there is no strength.
ที่ใดไม่มีความยากลำบาก ที่นั่นก็ไร้ความแข็งแกร่ง 

Oprah Winfrey 

Aging is not lost youth but a new stage of opportunity and strength.
ความมีอายุมิใช่การสูญเสียความอ่อนเยาว์ หากแต่เป็นสภาวะใหม่แห่งโอกาส
และ
ความแข็งแกร่ง
Betty Frieden

My strength has the strength of ten because my heart is pure.
ความแข็งแกร่งที่ฉันมีนั้นมีพลังเป็นสิบเท่า เพราะฉันมีหัวใจที่บริสุทธิ์
Alfred Lord Tennyson

People do not lack strength; they lack will.
ผู้คนไม่ได้ขาดความแข็งแกร่ง พวกเขาขาดแรงปรารถนา
Victor Hugo


It is only necessary to have courage, for strength without self-confidence is useless.
การมีความกล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการมีความแข็งแกร่งโดยปราศจากความมั่นใจ

ในตัวเองนั้นหามีประโยชน์ไม่
Giacomo Casanova

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ศรัทธา
วันใหม่
ชัยชนะ
รวมดนตรีบรรเลงขลุ่ยจีนเพราะๆ by Pum
You Light Up My life
You are my strength
You are my sunshine
Great Love Songs of Engelbert Humperdinck
Barbra Streisand Greatest Hits

Sunday, November 28, 2010

Always do your bestทำดีที่สุดเสมอ

There is only one time when it is essential to awaken.
That time is now.
มีเพียงวาระเดียวซึ่งเป็นวาระอันสำคัญยิ่งสำหรับการตื่นรู้ วาระนั้นคือปัจจุบันขณะ
Buddha


Your big opportunity may be right where you are now.
โอกาสอันยิ่งใหญ่ของคุณอาจจะอยู่เบื้องหน้าคุณ ณ ที่นี้ก็เป็นได้
Napoleon Hill

Death is a challenge. It tells us not to waste time... It tells us to tell each other right now that we love each other.
ความตายเป็นสิ่งท้าทาย มันสอนให้เราไม่ใช้เวลาอย่างสูญเปล่า... มันสอนให้เราบอกกันตรงนี้ว่าเรารักกัน

Leo Buscaglia

If you're not failing every now and again, it's a sign you're not doing anything very innovative.
ถ้าคุณไม่ได้เผชิญความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นคือสัญญาณที่ชี้ว่าคุณไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใดๆเลย
Woody Allen

What is now proved was once only imagined.
สิ่งซึ่งเป็นที่พิสูจน์ในวันนี้ ครั้งหนึ่งก็เป็นเพียงจินตนาการ
William Blake

Money doesn't make you happy. I now have $50 million but I was just as happy when I had $48 million.
เงินไม่ได้ช่วยให้คุณมีความสุข ตอนนี้ผมมีเงิน 50 ล้านดอลลาร์ แต่ผมก็มีความสุขเหมือนกับตอนที่ผมมีเงิน 48 ล้านดอลลาร์

Arnold Schwarzenegger

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
ทำดีที่สุดเสมอ สิ่งที่คุณปลูกในวันนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวในวันหน้า
Og Mandino

The time for action is now. It's never too late to do something.
เวลาสำหรับการลงมือทำคือวินาทีนี้ ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการทำอะไรบางอย่าง
Antoine de Saint-Exupery

And now here is my secret, a very simple secret; it is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.
ทีนี้ก็มาถึงความลับของผม ซึ่งเป็นเพียงความลับธรรมดาๆ.. คุณจะมองสิ่งต่างๆได้อย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญยิ่งทั้งหลายจักไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตา
Antoine de Saint-Exupery


คนดีไม่มีวันตาย (เพิ่มเติมเมื่อ 10 08 2012)

ทำดีได้ดี

อยู่เพื่อความดี

รักแท้

รวมเพลงเพราะๆ มาลีฮวนน่า


Whitney Houston Greatest Hits

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Saturday, November 27, 2010

คนที่ยังรู้สึกไม่พอใจในตนเองจะเติบโต
He who is not satisfied with himself will grow, who is not sure of his own correctness will learn many things.
คนที่ยังรู้สึกไม่พอใจในตนเองจะเติบโต และคนที่ไม่แน่ใจในความถูกต้องของตัวเองก็จะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง
Chinese Proverb

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.
ขอให้แน่ใจว่าคุณวางเท้าของคุณไว้ถูกที่ จากนั้นจงยืนให้มั่นคง
Abraham Lincoln

It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.
การมีความแน่ใจในภูมิปัญญาของใครคนหนึ่งจนเกินไปไม่ใช่เรื่องดี จะเป็นการดีหากเราจะคอยย้ำเตือนว่า ผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็อ่อนแอลงได้ และนักปราชญ์ก็อาจผิดพลาดได้
Mohandas Gandhi

When your friends begin to flatter you on how young you look, it's a sure sign you're getting old.
เมื่อเพื่อนคุณเริ่มชมว่าคุณดูอ่อนวัย นั่นคือสัญญาณอันแน่ชัดที่บอกว่าคุณเริ่มแก่แล้ว
Mark Twain

I will carry on writing, to be sure. But I don't know if I would want to publish again after Harry Potter.
แน่นอนว่าฉันจะยังคงเขียนหนังสือต่อไป แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันยังอยากจะตีพิมพ์อะไร ต่อจากแฮรี่ พ็อตเตอร์ อีกหรือไม่
J. K. Rowling

During the work, you have to be sure that you haven't left any holes, that you've captured everything, because afterwards it will be too late.
ระหว่างการทำงาน คุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ทิ้งข้อบกพร่องใดๆไว้ แน่ใจว่าคุณได้ตรวจตราทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เพราะว่าหลังจากนั้นมันจะสายเกินไป
Henri Cartier-Bresson

We want to make sure the thing you're looking for is on Google 100 percent of the time.
เราต้องการความแน่ใจว่า สิ่งที่คุณกำลังค้นหานั้นจะอยู่ใน Google 100% ทุกครั้ง
Eric Schmidt

In your thirst for knowledge, be sure not to drown in all the information.
ท่ามกลางความกระหายอยากในความรู้ของเธอ ขอให้แน่ใจว่าเธอจะไม่สำลักข้อมูล
ทั้งหลายเหล่านั้น
Anthony J. D'Angelo

I don't care what you say about me. Just be sure to spell my name wrong.
ฉันไม่สนใจว่าคุณจะพูดถึงฉันว่าอย่างไรขอให้แน่ใจว่าคุณสะกดชื่อฉันผิดเป็นพอ
Barbra Streisand


If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.
ถ้าเธอมีความทุกข์ก็ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนั่นเป็นสัญญาณอันแน่ชัดว่า

เธอยังมีชีวิตอยู่
Elbert Hubbard

Please don't lie to me, unless you're absolutely sure I'll never find out the truth.”
โปรดอย่าโกหกฉัน เว้นเสียแต่ว่าคุณจะแน่ใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าฉันจะไม่มีวันล่วงรู้ความจริง
Ashleigh Brilliant© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Friday, November 26, 2010

ถ้อยคำที่รุนแรงจะสร้างรอยแผลในหัวใจเด็กA torn jacket is soon mended; but hard words bruise the heart of a child.


An honest man is always a child.
คนที่ซื่อสัตย์มักจะเป็นเด็กเสมอ
Socrates 


The great man is he who does not lose his child's-heart.
มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ คือคนที่ยังมีหัวใจเป็นเด็กอยู่
Mencius


It is a wise father that knows his own child.
พ่อที่ฉลาดคือพ่อที่รู้จักลูกของตัวเอง

William Shakespeare 

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.
เด็กทุกคนเป็นศิลปิน ปัญหาคือทำอย่างไรเราจึงจะสามารถคงความเป็นศิลปินเอาไว้ได้เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่
Pablo Picasso 


Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time.
อย่าสร้างขีดจำกัดของเด็กด้วยการเรียนรู้ของคุณ เพราะเขาเกิดมาในช่วงเวลาที่แตกต่าง
Rabindranath Tagore 


A child miseducated is a child lost.
เด็กที่ได้รับการศึกษาอย่างผิดๆ คือเด็กที่หลงทาง
John F. Kennedy 


If there is anything that we wish to change in the child, we should first examine it and see whether it is not something that could better be changed in ourselves.
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวเด็กที่เราปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง เราควรใคร่ครวญดูก่อนว่า สิ่งนั้นไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่การเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นที่ตัวเรามากกว่า
Carl Jung 


No one can keep a secret better than a child.
ไม่มีใครรักษาความลับได้ดีกว่าเด็ก
Victor Hugo 


The object of teaching a child is to enable him to get along without his teacher.
เป้าหมายของการสอนเด็ก คือการช่วยให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องมีครูอยู่เคียงข้าง
Elbert Hubbard 


A torn jacket is soon mended; but hard words bruise the heart of a child.
เสื้อแจ็คเก็ตที่ขาด ไม่นานเราก็ซ่อมได้ แต่ถ้อยคำที่รุนแรงจะสร้างรอยแผลในหัวใจเด็ก
Henry Wadsworth Longfellow 


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Heal the World
Children are our future
When a child is bornThursday, November 25, 2010

ชีวิตคนเราต้องผ่านจุดพลิกผันเสมอ
หากพิจารณาให้ถ่องแท้ ก็จะเห็นว่า บนเส้นทางชีวิตที่เราแต่ละคนผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ... ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะมีมากบ้าง น้อยบ้าง ผิดแผกกันไปในแต่ละคน บางสิ่งบางอย่างก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนา บางสิ่งบางอย่างก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากหลีกหนี

“Everything changes, nothing remains without change.”
สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง
Buddha 


“Open your arms to change, but don't let go of your values.”
จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่ายอมปลดปล่อยคุณค่าแห่งตน
Dalai Lama 


"Be the change that you wish to see in the world."
จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เธอปรารถนาจะได้เห็นในโลกใบนี้
Mahatma Gandhi

“It's never too late - in fiction or in life - to revise.”
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในนิยายหรือในชีวิตจริง
Nancy Thayer 


“Life is always at some turning point.”
ชีวิตคนเราต้องผ่านจุดพลิกผันเสมอ
Irwin Edman 


“To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly.”
การดำรงอยู่คือการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือวิถีแห่งการเติบโต การเติบโตคือการสร้างสรรค์ตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
Henri Bergson 


“If you want to change your life, change your mind.”
หากเธอปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงชีวิต จงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเธอ
T. 


“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.”
ความก้าวหน้าจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการเปลี่ยนแปลง และบรรดาผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของตน จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย
George Bernard Shaw 


"Change is the end result of all true learning."
ความเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ที่แท้ทั้งปวง
Leo Buscaglia

“The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right actions.”
การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของคนๆหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทัศนคติที่ชอบก็จะก่อให้เกิดการกระทำที่ชอบ
Willam J. Johnston


“Any change, even a change for the better, is always accompanied by drawbacks and discomforts.”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มักจะเกิดขึ้นโดยมีความคับข้องใจและการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างควบคู่กันไปเสมอ
Arnold Bennett 


“The first step toward change is acceptance. Once you accept yourself, you open the door to change. That's all you have to do. Change is not something you do, it's something you allow.”
ย่างก้าวแรกสู่ความเปลี่ยนแปลง คือการยอมรับ เมื่อตัวคุณยอมรับแล้ว ก็แปลว่าคุณได้เปิดประตูสู่ความเปลี่ยนแปลง และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ต้องกระทำ หากแต่เป็นอะไรบางสิ่งที่คุณยอมให้เกิดขึ้น
Will Garcia© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
วันใหม่
ฤดูที่แตกต่าง
Heal the World

La Tierra Del Olvido | Playing For Change

Just the way you are 1
Just the way you are 2

Tuesday, November 23, 2010

บุคลิกภาพของคนเรา เปรียบได้กับกลิ่นหอมของดอกไม้
ความงดงาม ความอ่อนโยน ความหลากหลายที่ธรรมชาติได้เมตตามอบให้กับมนุษยชาติ        

คือความงดงาม ความอ่อนโยน และความหลากหลายของบรรดาดอกไม้นานาพันธุ์

Happiness is the natural flower of duty.
ความสุขคือบุปผาธรรมชาติแห่งการทำหน้าที่
Phillips Brooks
Just living is not enough. One must have sunshine, freedom, and a little flower.
แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องได้รับแสงแดด มีเสรีภาพ และดอกไม้น้อยๆ สักดอก

Hans Christian Andersen

 
Personality is to a man what perfume is to a flower.
บุคลิกภาพของคนเรา เปรียบได้กับกลิ่นหอมของดอกไม้

Charles M. Schwab

 
Politeness is the flower of humanity.
ความสุภาพอ่อนน้อม คือบุปผชาติแห่งความเป็นมนุษย์

Joseph Joubert

 
Bread feeds the body, indeed, but flowers feed also the soul.
ขนมปังหล่อเลี้ยงร่างกาย แท้ที่จริง ดอกไม้ก็หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน 

The Koran

 
One could not pluck a flower without troubling a star.
ไม่มีใครเด็ดดอกไม้ โดยไม่ทำให้ดวงดาวไหวสะเทือน 

Loren Eiseley

 
Often the prickly thorn produces tender roses
ดอกกุหลาบที่อ่อนละมุน มักจะมีหนามแหลม
OvidAll the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today.
บุปผาทั้งหลายแห่งอนาคตทั้งปวง ล้วนมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งปัจจุบัน 

Indian Proverb


Love is flower like; Friendship is like a sheltering tree.
ความรักเปรียบเหมือนดอกไม้ ทว่ามิตรภาพเปรียบได้กับต้นไม้ที่ให้ร่มเงา 

Samuel Taylor Coleridge 

 
I'd rather have roses on my table than diamonds on my neck.
ฉันปรารถนาจะมีดอกกุหลาบบนโต๊ะ มากกว่าที่จะมีเพชรพลอยประดับอยู่รอบคอ
Emma Goldman
In joy or sadness, flowers are our constant friends.
ทั้งในยามรื่นเริงและในยามโศกตรม ดอกไม้คือเพื่อนผู้มั่นคงต่อเราเสมอ
Kozuko Okakura © 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ดอกไม้แทนใจแม่

Sunday, November 21, 2010

Love the giver more than the gift.
จงชื่นชมในตัวผู้ให้มากกว่าของขวัญที่ได้รับ

Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.
สุขภาพคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความสันโดษคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ความศรัทธาเชื่อมั่นคือความสัมพันธ์ที่ประเสริฐสุด
Buddha


Give whatever you are doing and whoever you are with the gift of your attention.
จงมอบความเอาใจใส่เป็นของขวัญให้กับสิ่งใดๆที่เธอกำลังทำและใครก็ตามที่เธออยู่ด้วย
Jim RohnIf you can give your child only one gift, let it be enthusiasm.
ถ้าหากเธอมีของขวัญที่จะมอบให้แก่ลูกของเธอเพียงชิ้นเดียว
ขอให้สิ่งนั้นคือ
ความเอาใจใส่ใกล้ชิด
Bruce Barton


The manner of giving is worth more than the gift.
ท่าทีในการให้นั้นมีคุณค่ากว่าของขวัญที่มอบ

Pierre Corneille

Life is the first gift, love is the second, and understanding the third.
ชีวิตคือของขวัญชิ้นแรก ความรักคือของขวัญชิ้นที่สอง

และความเข้าใจคือของขวัญชิ้นที่สาม
Marge Piercy


Forgiveness is a gift you give yourself.
การให้อภัยคือของขวัญที่เธอมอบให้กับตัวเอง
Suzanne Somers


The greatest gift that you can give yourself is a little bit of your own attention.
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอสามารถมอบให้ตัวเองได้คือความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆ
จากตัวเธอเอง
Anthony J. D'Angelo

Love the giver more than the gift.
จงชื่นชมในตัวผู้ให้มากกว่าของขวัญที่ได้รับ
Brigham Young 


Music is the art of the prophets and the gift of God.
ดนตรีเป็นศิลปะของผู้หยั่งรู้และเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Martin Luther  

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

ของขวัญ
ความทรงจำ
แด่เธอ
Gift of a friend
Perhaps Perhaps Perhaps
How to love yourself

การอธิษฐานจะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งPrayer changes things.

It is in vain to expect our prayers to be heard, if we do not strive as well as pray.
ไม่มีประโยชน์ที่จะคาดหวังให้คำอธิษฐานของเราเป็นที่รับรู้ หากว่าเรามิได้มุ่งมั่นฟันฝ่าพร้อมไปกับการอธิษฐาน
Aesop


Before I fight, I always pray that no one gets hurt.
ก่อนที่ผมจะขึ้นชก ผมจะอธิษฐานขอไม่ให้มีใครบาดเจ็บเสมอ
Sugar Ray Leonard


Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men!
อย่าอธิษฐานเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย แต่จงอธิษฐานเพื่อความเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Phillips Brooks

 
Four things for success: work and pray, think and believe.
การกระทำสี่อย่างสู่ความสำเร็จ : ทำงานและอธิษฐาน คิดและเชื่อ
Norman Vincent Peale


It is not the body's posture, but the heart's attitude that counts when we pray.
ไม่ใช่ลีลาท่าทางของร่างกาย หากแต่เป็นทัศนะภายในใจต่างหาก ที่มีความหมายในวาระที่เราอธิษฐาน
Billy Graham


No one is ever too old, too rich, too poor, to pray.
ไม่มีใครที่แก่เกินไป มั่งคั่งเกินไป หรือยากจนเกินไปสำหรับการอธิษฐาน
Loretta Young


Prayer is the voice of faith.
คำอธิษฐานคือเสียงแห่งศรัทธา
William Van Horne


He who has learned to pray has learned the greatest secret of a holy and a happy life.
ผู้ที่เรียนรู้ที่จะอธิษฐาน ได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์

และเปี่ยมสุข
William Law


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved. 

อธิษฐานจิต
อธิษฐาน
กุสุมาอธิษฐาน
The prayer
Like a prayer
Like a prayer (Early Version)
Memory
Woman in Love
ความสุข
วันใหม่

                                                                       

Saturday, November 20, 2010

ความกระหายใคร่รู้คือไส้เทียนของเทียนแห่งการเรียนรู้Curiosity is the wick in the candle of learning.

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
เช่นเดียวกับเทียนซึ่งไม่อาจจุดติดได้ถ้าขาดไฟ คนเราก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
Buddha

Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
เทียนนับพันเล่มสามารถจุดให้สว่างได้จากเทียนเพียงเล่มเดียว และช่วงชีวิตของเทียนเล่มนั้นก็มิได้สั้นลง ความสุขไม่เคยลดลงเนื่องจากการแบ่งปัน
Buddha

A candle loses nothing by lighting another candle.
เทียนแต่ละเล่มไม่ได้สูญเสียอะไรเลยในการจุดเทียนเล่มอื่น
James Keller

Curiosity is the wick in the candle of learning.
ความกระหายใคร่รู้คือไส้เทียนของเทียนแห่งการเรียนรู้
William Arthur Ward

A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others.
ครูที่ดีก็เหมือนกับเทียน คือมันจะหลอมละลายตัวเองเพื่อส่องสว่างหนทางให้แก่ผู้อื่น
Anonymous

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.
มีสองวิธีที่เราจะสามารถแพร่กระจายแสงสว่างออกไปได้ คือด้วยการเป็นเทียนหรือไม่ก็เป็นกระจกที่สะท้อนแสงจากเทียนเล่มนั้น
Edith Wharton

Religion is a candle inside a multicolored lantern. Everyone looks through a particular color, but the candle is always there.
ศาสนาก็เหมือนกับเทียนที่จุดอยู่ภายในโป๊ะไฟหลากสี ทุกคนจะมองผ่านสีใดสีหนึ่ง แต่เทียนเล่มนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นเสมอ
Mohammed Naguib

It is better to light a candle than curse the darkness.
เราน่าจะจุดเทียนแทนที่จะก่นด่าความมืด
Eleanor Roosevelt

Man loves company - even if it is only that of a small burning candle.
มนุษย์ชื่นชอบความเป็นเพื่อน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงเทียนเล่มเล็กๆที่ส่องสว่าง
Georg C. Lichtenberg

You light up my life (LeAnn Rimes)


You light up my life (Westlife)

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Friday, November 19, 2010

ความล้มเหลวในการวางแผน คือการวางแผนที่จะล้มเหลวBefore beginning, plan carefully.
ก่อนที่จะเริ่มลงมือ จงวางแผนอย่างรอบคอบ
Marcus Tullius Cicero 


You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.
เธอเกิดมาเพื่อชัยชนะ แต่การจะเป็นผู้ชนะได้ เธอต้องวางแผนที่จะชนะ เตรียมพร้อมสู่ชัยชนะ และคาดหวังว่าจะชนะ

Zig Ziglar 

Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised.
คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด วางแผนสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด และเตรียมพร้อมสำหรับความประหลาดใจ
Denis Waitley


Choose your friends with caution; plan your future with purpose, and frame your life with faith.
เลือกเพื่อนของเธอด้วยความระมัดระวัง วางแผนอนาคตของเธออย่างมีเป้าหมาย และโอบล้อมชีวิตของเธอด้วยศรัทธา
Thomas S. Monson


A goal without a plan is just a wish.
เป้าหมายที่ปราศจากการวางแผนก็เป็นได้เพียงความปรารถนา 

Larry Elder 

Failing to plan is planning to fail.
ความล้มเหลวในการวางแผน คือการวางแผนที่จะล้มเหลว
Alan Lakein 


I have no plans, and no plans to plan.
ผมไม่มีแผนอะไรทั้งนั้น และก็ไม่มีแผนใดๆที่จะวางแผน
Mario Cuomo 


Do not plan for ventures before finishing what's at hand.
อย่าวางแผนที่จะเสี่ยงทำอะไรก่อนที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้สำเร็จ

Euripides

Dreams and Memories
รักข้ามขอบฟ้า
Toselli's Serenade
Torselli's Serenade 2006

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Monday, November 15, 2010

ผู้ทรงธรรมคือผู้ทรงเกียรติ
คำคมโดยท่าน ว.วชิรเมธี

1. คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้บุญ คนมีปัญญาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง

2. สิ่งที่ตาเห็นอย่าเพิ่งสรุปว่ามี สิ่งที่คนยอมรับว่าดีอย่าเพิ่งบอกว่าเห็นด้วย

3. ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี

4. นักปราชญ์ตะวันตกกล่าวว่า อำนาจทำให้คนเสีย ยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งเสียคนแบบเบ็ดเสร็จ

5. ดาบที่ดีต้องมีฝัก ความสามารถที่ดีต้องมีจริยธรรม

6. พ่อแม่ที่ดีต้องมีพรหมวิหาร 4 หน้า หน้า 1 เมตตา หน้า 2 คือ กรุณา หน้า 3 คือ มุทิตา หน้า 4 คือ อุเบกขา

7. ยามปกติเลี้ยงลูกด้วยเมตตา ยามมีปัญหาคอยช่วยเหลือด้วยกรุณา ยามลูกทำดีคอยส่งเสริมด้วยมุทิตา ยามลูกทำผิดปล่อยให้รับกรรมด้วยตัวเอง คือ อุเบกขา

8. รอยเท้าแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์ไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์ แต่เป็นรอยเท้าแห่งจินตนาการ

9. การแก้กรรมคือการแก้ที่ความหลงผิด การแก้กรรมคือการเลิกทำความชั่ว ดังนั้นการแก้กรรมจึงไม่ใช่สำเร็จที่การสะเดาะเคราะห์หรือทำพิธีจากเกจิ

10. คนที่รู้เรื่องกรรมดีที่สุดคือตัวเราเอง คนที่แก้กรรมได้ดี่ที่สุดคือตัวของเรา การแก้กรรมต้องทำด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมแปลกๆ

11. คนขุดบ่อน้ำก็ลงต่ำอยู่ในดิน คนก่อกำแพงก็ขึ้นสูงตามกำแพงที่ก่อ ฉันนี้ฉันใดคนทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น จะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับการกระทำของตน

12. คนฉลาดชอบแกล้งโง่ คนโง่ชอบเสแสร้งว่าฉลาด ส่วนนักปราชญ์เรียนรู้ที่จะฉลาดและเรียนรู้ที่จะโง่

13. กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีวีซ่า กฎแห่งกรรมไม่ยกเว้นหน้าอินทร์หน้าพรหม กฎแห่งกรรมไม่มีวันหยุด กฎแห่งกรรมเที่ยงธรรมตลอดกาล

14. บิล เกตต์ เรียนไม่จบแต่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นคนใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญญาไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้

15. อย่ายึดติดกับความหลัง อย่าฟังเสียงปาปมิตร (มิตรชั่ว) อย่ามัวคิดริษยา อย่าเสียเวลากับคนเลวทราม

16. คนส่วนใหญ่เรียกร้องสิทธิมนุษยชน แต่คนมีปัญญาเรียกร้องสิทธิที่จะไม่ทุกข์

17. ความไม่รู้เป็นยอดแห่งมลทิน ปัญญาเป็นยอดแห่งสิริมงคลความถ่อมตนเป็นยอดแห่งเสน่ห์

18. รถทุกคันล้วนมีเบรก รถทุกคันล้วนมีท่อไอเสีย คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ ต้องมีท่อไอเสียคือการปล่อยวาง

19. ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา มีแต่เราต่างหากที่ยึดติดความทุกข์ ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา มีแต่เราต่างหากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจของเรา

20. ยศ ทรัพย์ อำนาจเป็นเพียงมรรควิธีที่ทำให้ชีวิตนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเป้าหมายในการเกิดเป็นมนุษย์

21. ทำผิดแล้วรู้สึกผิดต่อไปจะเป็นคนดี ทำผิดแล้วรู้สึกว่าเป็นความดีกาลกิณีจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

22. ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุดของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

23. ความรักไม่เคยทำให้ใครทุกข์ การไม่รู้จักธรรมชาติของความรักต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์ ธรรมชาติของความรักคือเกิดขึ้นในเบื้องต้น ดำรงอยู่ในท่ามกลาง และแตกดับไปในที่สุด

24. โลกนี้มีผี 6 ตัวที่น่ากลัวกว่าผีไหนๆ 1 ผีสุรา 2 ผีเที่ยวกลางคืน 3 ผีมหรสพ (ติดใจในความบันเทิงจนเกินพอดี) 4 ผีการพนัน 5 ผีคบคนชั่วเป็นมิตร (คนชั่วอยู่ไหนชอบเถลไถลไปสนิทสนม) 6 ผีขี้เกียจ ผี 6 ตัวนี้ต้องปราบด้วยปฏิบัติธรรม

ขอบคุณบทความจากธรรมจักรดอทเน็ต

Copied from
http://variety.teenee.com/foodforbrain/13674.html

ดาวลูกไก่

Uncoditional Love

Saturday, November 13, 2010

การพูดกับการใช้วาทศิลป์ไม่เหมือนกันTalking and eloquence are not the same

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
ไม่ว่าเธอจะอ่านถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ หรือกล่าววาจาที่เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์มากมายสักเพียงใด จะมีอะไรดีขึ้นหากเธอไม่ได้ทำตามนั้น
Buddha 


Listen to many, speak to a few.
ฟังให้มาก พูดแต่น้อย
William Shakespeare 


Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody.
ไม่กล่าวร้ายแก่ใครเลย แต่จงกล่าวถึงสิ่งดีๆทั้งหมดที่คุณรู้เกี่ยวกับทุกคน
Benjamin Franklin 


He who knows, does not speak. He who speaks, does not know.
ผู้รู้ไม่กล่าวถ้อยคำ ผู้กล่าวถ้อยคำไม่รู้
Lao Tzu 


Keep silence for the most part, and speak only when you must, and then briefly.
นิ่งไว้ให้มากที่สุด พูดเฉพาะเมื่อจำเป็น และพูดเพียงสั้นๆ
Epictetus 


Talking and eloquence are not the same: to speak, and to speak well, are two things.
การพูดกับการใช้วาทศิลป์ไม่เหมือนกัน การพูดและการพูดให้ดีเป็นคนละเรื่องกัน
Benjamin Jonson 


It is a sad thing when men have neither the wit to speak well nor the judgment to hold their tongues.
เป็นเรื่องเศร้าเมื่อผู้คน ไม่มีทั้งทั้งปฏิภาณในการพูดและวิจารณญาณในการหักห้ามการเอ่ยวาจา
Jean de la Bruyere 


The part of my writing I find the most rewarding is when people write to me or speak to me in public to tell me how his or her life has been changed by my books.
ส่วนหนึ่งของงานเขียนของฉันที่ฉันพบว่าเป็นรางวัลที่มีความหมายที่สุด คือเมื่อผู้คนเขียนถึงหรือพูดกับฉันในที่สาธารณะเพื่อบอกให้รู้ว่าหนังสือของฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาหรือเธออย่างไร

Sidney Sheldon

You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you learn to love by loving.
เธอหัดพูดด้วยการพูด เรียนรู้ด้วยการเรียน หัดวิ่งด้วยการวิ่ง หัดทำงานด้วยการทำงาน ในทำนองเดียวกัน เธอเรียนรู้ที่จะรักด้วยการมอบความรัก

Anatole France

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.


คำรำพัน
คำมั่นสัญญา
ก็เคยสัญญา
คำคน
Words

Thursday, November 11, 2010

ความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองAll the gold which is under or upon the earth is not enough to give in exchange for virtue.
ทองที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งใต้ดินบนดินก็ไม่มากพอที่จะแลกกับคุณธรรมความดีได้
Plato

Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.
ความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครอง และไม่ได้อยู่ในทองคำ ความสุขอยู่ในวิญญาณแห่งตน
Democritus

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.
สุขภาพคือความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่ทองคำและเงิน
Mohandas Gandhi

Recommend to your children virtue; that alone can make them happy, not gold.
ชี้แนะเรื่องคุณธรรมให้กับลูกๆของคุณ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้พวกเขามีความสุข ไม่ใช่ทองคำ
Ludwig van Beethoven

As every thread of gold is valuable, so is every moment of time.
ทุกห้วงขณะของเวลา มีค่าดุจเดียวกับทุกเส้นสายของทองคำ
John Mason

Fire is the test of gold; adversity, of strong men.
ไฟใช้ทดสอบทองคำ ความทุกข์ยากคือเครื่องทดสอบมนุษย์ผู้แข็งแกร่ง
Martha Graham

Gold medals aren't really made of gold. They're made of sweat, determination, and a hard-to-find alloy called guts.
ที่จริงเหรียญทองไม่ได้ทำมาจากทองคำ มันสร้างมาจากหยาดเหงื่อ ความมุ่งมั่น และโลหะผสมหายากที่ชื่อว่าความแกร่งกล้า

Dan Gable

It is in men as in soils where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not.
ในตัวคนเราก็เหมือนกับในผืนดิน บางครั้งมีสายแร่ทองคำฝังอยู่โดยที่เจ้าของไม่รู้

Jonathan Swift

Silver and gold are not the only coin; virtue too passes current all over the world.
เงินและทองไม่ได้เป็นเหรียญเพียงประเภทเดียว คุณธรรมความดีก็สามารถแปลงเป็นเงินตราทุกสกุลได้ทั่วโลกเหมือนกัน

Euripides
Heart of Gold

Heart of Gold (studio version )
Happiness is here and now
Don't worry be happy

© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Wednesday, November 10, 2010

พักจิต บำรุงใจพักจิต บำรุงใจ กับ พระไพศาล วิสาโล

สงบด้วยลมหายใจ

ลมหายใจไม่เพียงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้เท่านั้น
หากยังสามารถพาเราเข้าถึงความสงบได้ด้วย
ทุกครั้งที่เราหายใจเข้า มิใช่ออกซิเจนเท่านั้นที่ถูกลำเลียงไปเลี้ยงร่างกาย
หากเราวางใจเป็น ลมหายใจเข้ายังนำความสงบเย็นไปบำรุงจิตใจเราด้วย
ขณะเดียวกันลมหายใจออกสามารถระบายความหม่นหมอง
ขึ้งเครียดออกไปจากใจของเรา ได้อีกต่างหาก
แต่ความจริงดังกล่าวมักถูกมองข้ามไป
คนส่วนใหญ่จึงหายใจแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ อย่างน่าเสียดาย

ความสงบสามารถบังเกิดกับเราได้ไม่ยาก
เพียงแต่น้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจทั้งเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง
จะปิดตาด้วยก็ได้ พร้อมกับผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
ท่าที่ดีคือท่านั่งขัดสมาธิ แต่หากร่างกายไม่อำนวย
ก็ขอให้นั่งในท่าที่สะดวกที่สุด หรือนั่งเก้าอี้
โดยไม่เอนกายพิงกับพนักหรือเสา หาไม่จะง่วงหลับได้ง่าย

ทำใจให้สบาย ยิ้มน้อย ๆ ขณะเดียวกันก็วางความคิดต่าง ๆ เอาไว้ชั่วคราว
ไม่ว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้ว หรือที่ยังมาไม่ถึง อย่าเพิ่งเอามาเป็นกังวล
ขอให้ถือว่า ลมหายใจเข้าและออกเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในขณะนี้
แต่ก็อย่าเผลอไปบังคับลมหายใจ ให้หายใจอย่างสบาย ๆ เป็นธรรมชาติ
อย่าไปคาดหวังอะไรกับลมหายใจทั้งสิ้น

มีหลายวิธีในการน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ
เช่น ตามลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกไปจนสุดที่อกหรือช่องท้อง
แล้วตามลมหายใจออกจนไปสุดที่ปลายจมูก
โดยมีการนับทุกครั้งที่หายใจออก ตั้งแต่ ๑ ไปถึง ๑๐ แล้วเริ่มต้นใหม่
หากเผลอไป จำไม่ได้ว่านับถึงไหน ก็เริ่มต้นนับ ๑ ใหม่
แต่บางคนก็นิยมใช้คำบริกรรมควบคู่ไปด้วย
เช่น หายใจเข้าก็นึกถึง “พุท” หายใจออกก็นึกถึง “โธ”

อีกวิธีหนึ่งก็คือ เพียงแต่รับรู้ถึงลมสัมผัสที่ปลายจมูกทั้งเข้าและออก
โดยไม่มีการนับหรือบริกรรมใด ๆ
วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว
แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญอยู่ที่การวางใจให้เป็น
กล่าวคือ ไม่บังคับจิตจนเกินไป ควรมีความนุ่มนวลอ่อนโยนกับจิต
ไม่พยายามกดหรือห้ามความคิด
เมื่อเผลอคิดไป ไม่ว่าไปไกลแค่ไหน
ทันทีที่รู้ตัว ก็ให้พาจิตกลับมาที่ลมหายใจ
โดยไม่ต้องไปสนใจกับความคิดดังกล่าว รวมทั้งไม่ไปพยายามหยุดมันด้วย
ทันทีที่จิตกลับมาอยู่กับลมหายใจ ความคิดเหล่านั้นก็จะสลายไปเอง

ใหม่ ๆ อาจมีความคิดฟุ้งซ่านมากมาย ก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
อย่าไปหงุดหงิดกับใจของตัว แต่ถ้าหงุดหงิดก็ให้รู้
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้อยู่เสมอ ไม่ว่าบวกหรือลบ
ผ่อนคลายหรือตึงเครียด
ข้อสำคัญคืออย่าให้ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ดึงจิตออกไปจากลมหายใจ
หากใจอยู่เคียงคู่กับลมหายใจกันอย่างต่อเนื่อง ย่อมเกิดความสงบในที่สุด

หากคุ้นเคยกับลมหายใจจนเป็นนิสัย ลมหายใจจะเป็นที่พักพิงอย่างดีของจิต
ในยามที่ถูกพายุอารมณ์เล่นงาน
เช่น ขณะที่กำลังโกรธ หงุดหงิด เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ เศร้าโศก
ให้กลับมาที่ลมหายใจทันที
ช่วงแรกอาจหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สัก ๕-๑๐ ครั้ง
เมื่อตั้งหลักได้ ก็เพียงแต่รับรู้เบา ๆ ถึงการเคลื่อนหรือสัมผัสของลมหายใจ
จะทำนานเท่าใดก็ได้สุดแท้แต่ใจต้องการ

ไม่ว่าอยู่บ้านหรือในที่ทำงาน หากมีเวลาว่าง
แทนที่จะปล่อยใจลอย หรือหายใจรดทิ้งไปเปล่า ๆ
ไม่ดีกว่าหรือหากจะหันมาใส่ใจกับลมหายใจของเราดูบ้าง
ยิ่งถ้ากำลังนั่งรถ หรือคอยใครอยู่
แทนที่จะปล่อยเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
การฝึกใจให้รู้ตัวกับลมหายใจ คือการใช้เวลาว่างที่คุ้มค่าที่สุด
แต่ถ้าวุ่นจนลืมทำ ก่อนนอนและตอนตื่นนอนก็ควรหาเวลาทำ ๕-๑๐ นาทีก็ยังดี


เดินจงกรม

เดินจงกรมเป็นวิธีพักใจอีกอย่างหนึ่ง
แต่แทนที่จะน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออก
ก็ให้มาอยู่กับการย่างเท้าทั้งสอง โดยเดินกลับไปกลับมาอย่างช้า ๆ
ระยะทางประมาณ ๓-๕ เมตร
ทอดสายตาไปที่พื้นประมาณ ๑.๕ เมตรจากตัว
ระหว่างที่เดินก็ให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเท้า
โดยไม่ถึงกับเพ่งหรือจดจ่อที่เท้า
เมื่อใจเผลอไปคิดถึงเรื่องใดก็ตาม ทันทีที่รู้ตัวก็ให้พาจิตกลับมาอยู่ที่การเดิน
ทั้งนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อกี้คิดอะไร
ทำไมถึงคิด ให้ปล่อยวางความคิดโดยไม่ต้องอาลัย

ขอให้สังเกตว่าเมื่อใดที่จิตเผลอคิดออกไปนอกตัว
จิตจะไม่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเท้าที่ก้าวเดิน
จนบางครั้งลืมไปด้วยซ้ำว่ากำลังเดินอยู่
แต่เมื่อรู้ตัวว่าเผลอ แล้วกลับมาอยู่กับการเดิน
ความรู้สึกตัวจะกลับมาแจ่มชัด
และรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายรวม ๆ อีกครั้งหนึ่ง
ความรู้ตัวและความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย
จึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ใหม่ ๆ อาจจะยังวางจิตไว้ไม่ถูก คือ แทนที่จะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเท้า
ก็ไปเพ่งหรือจดจ่อที่เท้า แม้จะทำให้จิตฟุ้งน้อยลง
แต่ก็อาจทำให้เครียดได้ง่าย
เมื่อใดที่รู้สึกเครียด ก็ให้ผ่อนจิตลงมา
เพียงแค่ให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้าก็พอ
วิธีนี้แม้จิตจะเผลอออกไปนอกตัวบ่อยกว่า
แต่การรู้ตัวว่าเผลอครั้งแล้วครั้งเล่า จะทำให้สติปราดเปรียวว่องไวขึ้น
ช่วยให้เผลอน้อยลง และมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องขึ้น
ยิ่งมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องมากเท่าไร
จิตก็จะยิ่งโปร่งเบาและแจ่มใสมากเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเดินจงกรมนั้นมีหลายแบบ
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีการกำหนดจิต
ไปที่การเคลื่อนของเท้าอย่างละเอียดถี่ยิบ
ตั้งแต่ยกเท้า ย่างเท้า แล้วเหยียบพื้น เป็นต้น ผู้สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้


เดินด้วยใจ

เวลาเดินไปไหนมาไหนคนส่วนใหญ่มักคิดแต่เพียงเดินให้ถึงจุดหมาย
แต่การเดินมีประโยชน์มากกว่านั้น
หลายคนรู้ดีว่าการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
แต่น้อยคนที่จะตระหนักว่าการเดินนั้นมีผลดีต่อจิตใจด้วย
ไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนเท่านั้น
หากยังช่วยให้ใจสงบ ผ่อนคลาย และตื่นรู้อยู่เสมอ
การเดินโดยมุ่งเพียงแค่ไปไห้ถึง
ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อจุดหมายปลายทางยังอยู่อีกไกล
ยิ่งคิดว่าเมื่อไรจะถึง ๆ ก็ยิ่งเครียดและหงุดหงิด
ทั้ง ๆที่กายยังไหว แต่ใจกลับเพลียเสียแล้ว
อันที่จริงเราไม่จำเป็นต้องทุกข์ขนาดนั้นเลยก็ได้
หากวางใจให้เป็น เช่น น้อมจิตมาอยู่กับทุกย่างก้าว
ให้มีความรู้สึกตัวกับการเดินแต่ละก้าว
บางครั้งใจเผลอไปที่อื่น ระลึกได้เมื่อไร ก็พาใจกลับมาอยู่กับการเดิน
ให้กายกับใจร่วมเดินไปด้วยกัน
อย่าปล่อยให้กายอยู่ตรงนี้ แต่ใจไปรออยู่ข้างหน้าแล้ว
ใจที่เฝ้าแต่จะถึงจุดหมายไว ๆ มีแต่จะนำความทุกข์มาให้โดยไม่จำเป็น

เมื่อ ใจอยู่กับกายทุกย่างก้าวอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ตัวจะยังไม่ถึงจุดหมาย
แต่ใจกลับ “ถึง”ทุกขณะ นั่นคือเข้าถึงความสงบเย็นและผ่อนคลาย
เพราะเมื่อจิตไม่วอกแวก หรือชะเง้อมองจุดหมาย
ก็ย่อมไม่ถูกเผาลนด้วยความอยากจะไปให้ถึงไว ๆ
ขณะเดียวกันการหมั่นรู้ทันความนึกคิดปรุงแต่ง
(รวมทั้งความอยากจะถึงที่หมายไว ๆ)
ก็ช่วยฝึกสติหรือความระลึกได้ให้ทำงานได้รวดเร็วฉับไว
ทำให้จิตมีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้เราเดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อยมาก
เพราะใจลอยเกือบตลอดเวลา หากไม่พะวงถึงจุดหมายปลายทาง
ก็มักนึกถึงเรื่องต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งวางแผนร้อยแปด
บางครั้งอากัปกิริยาจึงไม่ต่างจากคนเดินละเมอ
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติอยู่กับการเดิน
คือใจรับรู้ความเคลื่อนไหวทุกย่างก้าว
เมื่อใดที่จิตเผลอออกไปนอกตัว พลัดไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรืออนาคต
รู้ตัวเมื่อไร ก็พาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือการเดิน
โดยไม่จำเป็นต้องเพ่งที่เท้า หรือบังคับจิตให้อยู่กับเท้า
ทำเช่นนี้บ่อย ๆ ความรู้สึกตัวจะเพิ่มขึ้น สติจะปราดเปรียวขึ้น
ทำให้เราไม่เผลอง่าย จะคิดหรือทำอะไร
ก็ทำด้วยใจที่เต็มร้อยและมีสมาธิมั่นคง

ไม่ว่าจะเดินไปปากซอย ขึ้นบันได หรือไปทำงาน
เป็นโอกาสดีสำหรับการบ่มเพาะสติ สร้างความรู้สึกตัว
อันเป็นประตูสู่สมาธิและความสุข ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้แม้ในชีวิตประจำวัน


อาบน้ำ

การอาบน้ำนอกจากจะช่วยชำระกายให้สะอาดแล้ว
ยังสามารถชำระใจให้แจ่มใสได้ด้วย
หากเรามีสติอยู่กับการอาบน้ำ กล่าวคือไม่ปล่อยใจลอย
หรือหาเรื่องต่าง ๆ มาคิดครุ่นขณะอาบน้ำ
จิตรับรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกาย
ไม่ว่าถูสบู่ ขัดคราบไคล หรือเช็ดตัว ก็รับรู้อย่างต่อเนื่อง
หากจะเผลอคิดไป ก็รู้เท่าทันความคิด และปล่อยวางได้

สำหรับคนส่วนใหญ่ การอาบน้ำเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจกำลังผ่อนคลาย
จึงมักปล่อยใจลอย จะไปไหนก็สุดแท้แต่ใจอยากจะไป
แต่บ่อยครั้งใจกลับไปจมจ่อมอยู่กับความทุกข์ในอดีต
หรือความกังวลกับอนาคต หาไม่ก็คิดถึงการงานอันชวนให้เครียด
ทำให้ไม่มีโอกาสได้ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่น่าจะสบาย
ใช่แต่เวลาอาบน้ำเท่านั้น
ใจที่ชอบฟุ้งซ่านยังหาเรื่องเครียดมาใส่ตัวตลอดทั้งวัน
จนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มี แม้แต่เที่ยวก็ยังเที่ยวไม่สนุก
เพราะหาเรื่องต่าง ๆ มาครุ่นคิด

เป็นธรรมดาของใจที่ชอบฟุ้งซ่าน
แต่ปัญหาจะไม่เกิดหากใจมีสติรู้เท่าทันความฟุ้งซ่าน
สติยิ่งไวเท่าไร ใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านน้อยลง และอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้น
แต่สติจะว่องไวได้ก็เพราะผ่านการฝึก
เราสามารถฝึกใจให้มีสติว่องไวได้ในทุกโอกาส
ไม่จำต้องรอเข้าคอร์สกรรมฐาน
ไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตประจำวันก็เป็นโอกาสฝึกสติได้ทั้งสิ้น

หลายคนบ่นว่าไม่มีเวลาทำสมาธิ เข้ากรรมฐาน
แต่ลืมไปว่าช่วงเวลาที่อยู่ในห้องน้ำ เป็นโอกาสดีสำหรับการฝึกสติ
วันหนึ่ง ๆ เราใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
นอกจากการอาบน้ำแล้ว ยังต้องถูฟันและขับถ่าย
หากทำกิจวัตรเหล่านี้อย่างมีสติ
(ช่วงขับถ่ายอาจใช้วิธีน้อมจิตอยู่กับลมหายใจ)
ทั้งนี้โดยถือหลักง่าย ๆ ว่ากายอยู่ไหน ใจอยู่นั่น
ปีหนึ่ง ๆ ก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติธรรมถึง ๑๕ วันเต็ม (๓๖๕ ชั่วโมง)
โดยยังไม่ได้เข้าคอร์สกรรมฐานด้วยซ้ำ


กินอาหาร

เช่นเดียวกับการหายใจ การกินเป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ประโยชน์นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอะไร หรือเท่าไร
หากยังขึ้นอยู่กับว่าเรากินอย่างไรด้วย

การกินที่ถูกต้องนอกจากจะเป็นการบำรุงร่างกายแล้ว
ยังสามารถบำรุงใจได้ด้วย
การกินที่ถูกต้อง นอกจากจะหมายถึงการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ยังรวมถึงการกินอย่างมีสติ
กล่าวคือรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น
ไม่ปล่อยใจลอยไปกับความคิดต่าง ๆ จนลืมไปว่ากินอะไรไปแล้วบ้าง
หรือกำลังกินอะไรอยู่ ขณะที่กิน ใจก็อยู่กับกินหรือการเคี้ยวอาหาร
แต่ไม่ถึงกับเพ่งหรือจดจ่อกับการเคี้ยว จนไม่รู้ว่ากำลังตักอะไรเข้าปาก
ขณะเดียวกันก็ไม่หงุดหงิดกับใจที่ชอบออกนอกตัว
เพราะเป็นธรรมดาของใจที่ชอบฟุ้งโดยเฉพาะในยามนี้

ใช่แต่ความคิดเท่านั้นที่ทำให้เราขาดสติ
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ก็ทำให้เราเผลอบ่อย ๆ
โดยเฉพาะความเพลิดเพลินในรสชาติของอาหาร
หลายคนกินเอา ๆ โดยไม่ทันเคี้ยวให้ละเอียด
ก็เพราะลืมตัวไปกับความเอร็ดอร่อยของอาหารนั่นเอง
การกินอาหารอย่างมีสติ ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธรสชาติของอาหาร
แต่หมายความว่าเมื่ออาหารอร่อย ก็รู้ว่าอร่อย
แต่ไม่เพลิดเพลินดื่มด่ำกับมันจนลืมตัว ยังคงกินด้วยความรู้ตัว
เรียกว่า กินอย่างเป็นนายของอาหาร มิใช่เป็นทาสของอาหาร

ในทางตรงข้าม หากอาหารไม่อร่อย ไม่น่าดู ก็หาได้รังเกียจไม่
แม้จะมีความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้น ก็รู้ว่ามีอยู่
แต่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจ จนกินด้วยความทุกข์

หากจำเป็นจะต้องคุยกับใคร ก็คุยอย่างมีสติ
ไม่เพลินหรือเครียดกับการคุย จนไม่รู้ว่ากำลังกินอะไรหรือตักอะไรใส่ปาก
แต่ถ้าไม่มีใครมาคุยด้วย
ก็ไม่ควรหาอะไรอย่างอื่นมาทำขณะที่กำลังกินอาหาร
เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือคุยโทรศัพท์
การทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
แม้มุ่งหวังจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
แต่อาจลงเอยด้วยการทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างเดียว
ได้แต่ปริมาณ แต่ขาดคุณภาพ
ที่สำคัญก็คือบั่นทอนจิตใจ ทำให้เป็นคนมีสมาธิหรือสติได้ยาก

การกินอย่างมีสติ จะช่วยให้เรากินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
ไม่กินมากเกินไปเพราะหลงในรสชาติ จนเกิดอันตรายแก่ร่างกาย
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
ไม่กินตามใจปากทั้ง ๆ ที่เป็นโทษ
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรากินอย่างมีสติได้
ก็คือ การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องของการกินอาหาร
กล่าวคือ กินเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดี
สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้งอกงามสูงส่งขึ้น
ซึ่งตรงข้ามกับการกินเพื่อรสชาติหรือเสริมทรง
เพื่อหน้าตาหรืออวดมั่งอวดมี
การกินในลักษณะหลังนอกจากจะเป็นโทษแก่ร่างกาย
สิ้นเปลืองเงินทองแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะกิเลสหรือความหลงให้แก่จิตใจ
ซึ่งชักนำความทุกข์มาให้ในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ก่อนกินอาหาร เราจึงควรเตือนใจอยู่เสมอว่า
กินเพื่ออะไร หรือกินอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตเจริญงอกงาม
ขณะเดียวกันก็พึงระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ทำให้เรามีอาหารกินในวันนี้
รวมถึงสรรพชีวิตที่กลายมาเป็นอาหารของเรา
การใช้ชีวิตไปในทางที่เป็นกุศล หมั่นทำความดีอยู่เสมอ
เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบแทนบุญคุณของเขาเหล่านั้นได้


เดินทาง
การเดินทางไปทำงานนับวันจะสร้างความทุกข์มากขึ้นให้แก่ผู้คน
เพราะจราจรที่แน่นขนัดและระยะทางที่ไกลขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้น
แต่จะไม่ดีกว่าหรือหากเราเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “โอกาส”

แทนที่จะปล่อยใจให้ทุกข์หรือเครียดระหว่างเดินทาง
หากคุณเป็นผู้โดยสาร ควรใช้โอกาสนี้พาใจมาพักอยู่กับลมหายใจ
หลับตา ยิ้มน้อย ๆ แล้วมารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูก
หรือจะตามลมหายใจเข้าจนสุดและตามลมหายใจออกจนถึงปลายจมูกก็ได้
ทำไปเรื่อย ๆ สบาย ๆ ใจจะฟุ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไร
รู้ตัวว่าเผลอเมื่อไร ก็พาใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ

อีกวิธีหนึ่งก็คือให้มีสติอยู่กับการคลึงนิ้ว
ไม่ต้องถึงกับปักใจจดจ่ออยู่กับนิ้วทั้งสอง
แค่รู้สึกเบา ๆ ถึงสัมผัสของนิ้วทั้งสองก็พอ
วิธีนี้ไม่ต้องหลับตาก็ได้ จะมองออกไปนอกหน้าต่างบ้าง ก็ไม่เป็นไร
ในยามที่ใจฟุ้งออกไปยังอดีตหรืออนาคต
สัมผัสเบา ๆ ของนิ้วที่คลึงนั้นจะช่วยเตือนใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
นอกจากจะได้พักใจแล้ว ยังเป็นการฝึกสติให้ระลึกรู้และรู้สึกตัวได้ไวขึ้น

ทั้งสองวิธีนี้เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งระยะสั้นและระยะไกล
แต่สำหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยาน การมีสติในการขับรถเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ซึ่งรวมถึงการรู้ทันอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะขับรถ
โดยเฉพาะความเครียดและความหงุดหงิด
เวลาติดไฟแดง ไม่ควรปล่อยใจให้หงุดหงิดเพิ่มขึ้น
ควรหาประโยชน์จากสัญญาณไฟแดง
โดยถือว่านี้เป็นสัญญาณเตือนใจให้หยุดฟุ้งซ่าน
และปล่อยวางความหงุดหงิดเสียที
พร้อมกันนั้นก็พาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจ
หากทำเช่นนี้ได้ สัญญาณไฟแดงจะนานเท่าไรก็ไม่เป็นทุกข์


ทำงาน

การทำงานสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา
หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น
หรือเพื่อฝึกฝนพัฒนาตน โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น
หรือทำโดยมีธรรมะเข้ามากำกับ เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือทำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม

เมื่อถึงที่ทำงาน ก่อนเริ่มงานควรหาเวลาทำใจให้สงบสักครู่
อยู่กับลมหายใจสักพัก
แล้วตั้งจิตเตือนใจนึกถึงธรรมะที่ต้องการน้อมนำมาปฏิบัติ
หรือย้ำเตือนตนเองว่าจะทำงานด้วยความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
พร้อมเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์หรือความเห็นที่ต่างจากตน เป็นต้น
การตั้งจิตมั่นดังกล่าว คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า “อธิษฐาน”
(ซึ่งไม่ได้แปลว่าการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เข้าใจกัน)
การเริ่มงานด้วยการอธิษฐานในความหมายดังกล่าว
จะช่วยเตือนใจไม่ให้เราพลัดเข้าไปในอารมณ์อกุศล
ที่บั่นทอนจิตใจและการงาน

การงานยังเป็นโอกาสสำหรับการเจริญสติ
โดยเฉพาะงานการที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก
เช่น ล้างจาน ถูบ้าน ซักผ้า
ในขณะที่ทำงาน ใจก็อยู่กับงาน รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือ
และอวัยวะส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องไปเพ่งหรือจดจ่อแนบแน่นเกินไปนัก
ถ้าจิตเผลอฟุ้งปรุงแต่งไปนอกตัว ระลึกรู้เมื่อใดก็พาจิตกลับมาอยู่กับงาน
จิตจะฟุ้งไปเท่าไร ก็ไม่รำคาญหงุดหงิด
แต่ถึงหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิด ไม่ปรุงแต่งมากไปกว่านั้น

แม้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ก็ยังควรเอาสติมาใช้กับงานอยู่นั่นเอง
เช่น คิดเรื่องอะไร ก็ให้สติกำกับใจอยู่กับเรื่องนั้น
หากเผลอไปคิดเรื่องอื่น ก็ให้สติพาใจกลับมาอยู่กับเรื่องเดิม
จนกว่าจะแล้วเสร็จ หากย้ำคิดย้ำครุ่นไม่ยอมเลิก
สติก็จะช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้น
ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะทำอะไร อย่าปล่อยใจไปพะวงกับเรื่องข้างหน้า
ว่าเมื่อไรจะเสร็จ เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร
หรือติดสะดุดกับเรื่องราวในอดีต
ควรมีสติรู้อาการดังกล่าว แล้วพาใจกลับมาอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
ใจที่มัวพะวงกับอดีตหรืออนาคต จะทำงานด้วยความเครียด
ส่วนใจที่อยู่กับปัจจุบันโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับ
จะทำงานด้วยความผ่อนคลาย โปร่งเบามากกว่า
เพราะจิตไม่มีเรื่องหนักใจให้ต้องแบก

การทำงานยังสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้
หากรู้จักใช้งานเป็นเครื่องขัดเกลา หรือลดละอัตตา
เช่น ทำงานโดยคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง
หรือฝึกใจไม่ให้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและคำตำหนิ
ความสำเร็จและความล้มเหลว
เมื่อใดที่ถูกวิจารณ์ ก็ถือว่าเป็นของดีที่มาช่วยสยบอัตตาไม่ให้เหลิง
หรือทดสอบสติว่าจะมาทันการหรือไม่
หากเผลอโกรธ ก็ถือว่า สอบตก แต่ก็ยังสามารถแก้ตัวใหม่ได้เสมอ


ใช้เทคโนโลยี

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาพัวพันกับชีวิตของเราจนแยกไม่ออกบ่อยครั้งมันกลายมาเป็นนายของเรา
นอกจากจะขาดมันไม่ได้แล้ว มันยังเข้ามาบงการชีวิตและถึงกับบั่นทอนจิตใจ
รวมทั้งสร้างนิสัยที่ไม่ดีกับเรา เช่น ใจร้อน คอยไม่เป็น
ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง ใช่หรือไม่ว่า เรามักผลุนผลันรีบไปรับทันที
ราวกับถูกมันบัญชา

อย่าให้เสียงโทรศัพท์ฉุดกระชากสติของเราไป
ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนใจให้เรามีสติ
นิ่งสักพัก รับรู้ลมหายใจเข้าและออกสักครู่
แล้วจึงค่อย ๆ เดินไปรับโทรศัพท์ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ขณะเดียวกันก็ตั้งจิตว่า จะรักษาใจให้สงบไม่ว่าจะได้ยินข่าวดีหรือข่าวร้าย
ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตาม และจะพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ และเป็นความจริง
ไม่พูดไปตามอารมณ์หรือลุแก่โทสะ

กับเทคโนโลยีอย่างอื่นก็เช่นกัน เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ขณะที่เครื่องกำลังบู้ทอยู่ ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
ก็ไม่กระสับกระส่ายหรือหงุดหงิด
ระหว่างที่คอยก็น้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ
ถือเป็นโอกาสเจริญสติไปในตัว
พร้อมกันนั้นก็ตั้งจิตว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
แม้จะใช้เพื่อความบันเทิง แต่ก็มิได้มุ่งสนองตัณหาอารมณ์ดิบ
หรือเพื่อทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่น

นอกจากจะใช้อย่างไรแล้ว ใช้เท่าไร ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเพลง วีดีโอเกม
ควรมีสติในการใช้เพื่อให้พอดี
ไม่ลุ่มหลงกับมันจนกลายเป็นเสพติด สิ้นเปลืองเงินทอง หรือเสียงานการ
บั่นทอนร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์กับผู้อื่น
การกำหนดระยะเวลาในการใช้อย่างพอเหมาะพอสม
เป็นวิธีฝึกตนให้มีวินัย ฝึกใจให้รู้จักอดกลั้นและปล่อยวางได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะช่วยให้จิตมีพลังเข้มแข็งสามารถทำสิ่งยาก ๆ ได้


เที่ยวธรรมชาติ

ป่าเขาลำเนาไพรและชายทะเล
เป็นสถานที่ที่สามารถโน้มใจเราให้เข้าถึงความสงบได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นเมื่ออุตส่าห์เดินทางไกลมาถึงเพียงนี้แล้ว
ควรเปิดใจสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
แทนที่จะกรอกหูด้วยเสียงเพลงจากเครื่องเล่นนานาชนิด
ลองอยู่กับความเงียบสงัดของธรรมชาติดูบ้าง
ปิดโทรศัพท์มือถือ แล้วหันมาชื่นชมดอกไม้ ลำห้วย หมู่เมฆ ท้องทะเล
และเสียงนกร้อง เราจะพบว่าจิตใจจะค่อย ๆสงบลง
เสียงอื้ออึงจากความคิดอันฟุ้งซ่านจะคลายไป
แล้วความสุขอันประณีตจะเริ่มเข้ามาแทนที่
เป็นความสุขจากความสงบ หาใช่ความสุขจากความสนุกตื่นเต้นอย่างที่เคยรู้จัก

ในบรรยากาศเช่นนี้ ควรมีเวลาปลีกตัวมาอยู่คนเดียว
หาที่ที่สงบแล้วน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจ
รับรู้ถึงสัมผัสของลมที่มากระทบตัว และได้ยินเสียงร้องของสรรพสัตว์
แต่ก็สักแต่ว่ารับรู้และได้ยิน ไม่ปรุงแต่งหรือจินตนาการฟุ้งไกล
จิตยังคงอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง
ทีละน้อย ๆ ธรรมชาติภายในจะปรากฏเด่นชัดต่อการรับรู้ของเรา
ไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกทั้งบวกและลบ
อารมณ์ฝ่ายบวกเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปคลอเคลียหรือหมายครอบครอง
อารมณ์ฝ่ายลบเกิดขึ้นก็ไม่รังเกียจหรือคิดผลักไส
รับรู้ตามที่มันเป็น โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
แล้วความจริงของธรรมชาติภายในจะเปิดเผยแก่เราเป็นลำดับ

ธรรมชาติภายนอกนั้น หากเปิดใจรับรู้อย่างมีสติ
ย่อมช่วยให้เราเข้าถึงธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้น
ไม่เพียงความสงบเท่านั้น หากปัญญายังบังเกิดขึ้นด้วย
เกิดขึ้นทั้งจากการหยั่งเห็นธรรมชาติภายใน
และจากธรรมชาติภายนอก ต้นไม้ ก้อนหิน ท้องฟ้า หมู่เมฆ และสรรพสัตว์
สามารถสอนธรรมแก่เราได้ หากรู้จักมองด้วยใจที่สงบ
อันที่จริงธรรมชาตินั้นแสดงธรรมแก่เราตลอดเวลา
ทั้งสัจธรรมของโลกและคติธรรมในการดำเนินชีวิต
เป็นแต่ใจเราไม่ว่างพอที่จะรับรู้ธรรมะเหล่านั้น
เนื่องจากมัวสนุกสนานเฮฮา เกาะกลุ่มพูดคุย หรือครุ่นคิดกังวลตลอดเวลา

ไปเที่ยวธรรมชาติทั้งที นอกจากพักผ่อนกายแล้ว
ควรให้ใจได้พักและประสบกับความสงบด้วย
ดียิ่งกว่านั้นก็คือใจสว่างขึ้นเพราะเกิดปัญญา


ก่อนนอน

หลังจากทำงานมาทั้งวัน เวลานอนควรเป็นเวลาพักผ่อนทั้งกาย
และใจของเราอย่างแท้จริง
อย่าปล่อยให้งานการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พานพบมาตลอดวัน
ตามมารบกวนเรากระทั่งในยามหลับ
จนกลายเป็นฝันร้ายหรือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปทั้งคืน

ก่อนนอนนอกจากอาบน้ำชำระเหงื่อไคลออกไปจากร่างกายแล้ว
ควรหาเวลาชำระจิตให้ปลอดพ้นจากเรื่องกังวลใจด้วย
โดยการนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบ มีลมหายใจเข้าและออกเป็นที่พักพิงของจิต
ไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดใด ๆ จะผุดขึ้นมา ก็รู้แล้ววางเสีย มีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่อง
แต่หากมีเรื่องรบกวนจิตใจมาก ก็ลองหางานอื่นให้จิตทำก่อน
เช่น สวดมนต์ เมื่อความฟุ้งซ่านลดลงแล้ว จึงค่อยมานั่งสมาธิก็ได้

การเตรียมใจอีกอย่างหนึ่งที่ควรทำก่อนนอน
ก็คือ เตือนใจว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยง สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไป
วันนั้นจะมาถึงเมื่อไร เรามิอาจรู้ได้
อาจเป็นปีหน้า เดือนหน้า สัปดาห์หน้า หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้
ใครจะไปรู้คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเรา
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรถามใจตนเองว่า
เราพร้อมที่จะไปจากโลกนี้หรือยังหากวันนั้นมาถึง
หากยังไม่พร้อม เพราะยังห่วงผู้คนและติดยึดสิ่งต่าง ๆ มากมาย
เราควรใช้ช่วงเวลาก่อนนอนนี้ฝึกใจปล่อยวางผู้คนและสิ่งต่าง ๆ
เสมือนว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเรา
ใหม่ ๆ อาจทำได้ยาก แต่เมื่อทำบ่อย ๆ ก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น
ขณะเดียวกันหากมีสิ่งใดที่ยังปล่อยวางได้ยาก
เพราะยังจัดการไม่แล้วเสร็จ หรือยังมีภารกิจสำคัญบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่
ก็ควรตั้งใจว่าหากพรุ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป
จะเร่งรีบทำสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จ
แต่อย่าเผลอหมกมุ่นกับเรื่องนั้นจนนอนไม่หลับ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้

สุดท้ายก็ควรแผ่บุญกุศลและความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้มีบุญคุณกับเรา
ไม่จำเพาะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือผู้ใหญ่เท่านั้น
แต่ควรรวมไปถึงมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าเรา
ทั้งโดยวัย ความรู้ หรือการงาน
รวมทั้งแผ่ไปยังสรรพชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตได้อย่างผาสุกสวัสดี
นอกจากนั้นควรแผ่เมตตาไปยังคู่กรณีหรือผู้ที่ทำความขุ่นข้องหมองใจแก่
เรา ไม่ว่าเป็นคนใกล้หรือไกล
ขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุข ปลอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

เมตตาที่ปลุกขึ้นมาในใจ จะช่วยดับความเร่าร้อนในจิตใจ
ระงับความโกรธเกลียดที่ติดค้างมาตลอดวัน
ช่วยให้เราสงบเย็นและสามารถหลับได้อย่างมีความสุข
พร้อมจะตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยกายที่สดชื่นและใจที่แจ่มใส

ที่มา... http://www.budnet.info/webb0ard/view.php?category=textc&wb_id=66The Chant of metta
Phool Ko Aan Khama
คำแปลบทกวี Phool Ko Aan Khama
Great Compassion Mantra
อธิษฐานจิต
ดั่งดอกไม้บาน
เพลงสำหรับนั่งสมาธิ
บัวขาว