Thursday, December 13, 2012

จงแสดงออกซึ่งความเป็นธรรมดาให้ปรากฏ


ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องของชาติหน้า แต่เขามีจิตเมตตากรุณา และไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นคนที่เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมและถ่ายทอดกันมา แตกต่างจากปัจจุบัน แม้คนไทยจะมีความเชื่อเรื่องบุญ แต่มักจะทำบุญด้วยจิตที่เจือความโลภ คือ ไม่ได้หวังจะขึ้นสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่หวังอยากถูกหวย อยากมั่งมี อยากประสบความสำเร็จในชาตินี้เลย ซึ่งเป็นการทำเพื่อตัวเองแท้ๆ คือ การทำบุญด้วยจิตที่มีโลภะอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทาน ที่มีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือ ทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใย หวังสั่งสมบุญ หรือหวังเสวยสุขในภพหน้า ถ้าผู้ที่ทำบุญยังมีจิตใจแบบนั้นอยู่ ก็จะไม่ได้อานิสงส์มากเท่าที่ควรจะเป็น แต่หากเราทำบุญ ไม่ว่าจะให้ทาน หรือช่วยเหลือใครก็ตาม เรามุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับ โดยไม่นึกถึงตัวเองว่าเราจะได้อะไร นั่นกลับเป็นบุญยิ่งกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการขัดเกลา ลดละความเห็นแก่ตัว และลดละความยึดมั่นในตัวตนด้วย คนไทยควรทำบุญแบบนี้ให้มากขึ้น
พระไพศาล วิสาโลEarth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
โลกของเรามีทุกอย่างเพียงพอที่จะรองรับความจำเป็นของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับความมักได้ของมนุษย์ทุกคน
Mahatma Gandhi

Manifest plainness, embrace simplicity, reduce selfishness, have few desires.
จงแสดงออกซึ่งความเป็นธรรมดาให้ปรากฏ น้อมรับความเรียบง่าย ลดทอนความเห็นแก่ตัว และมีความอยากแต่น้อย
Lao Tzu

Greed is a fat demon with a small mouth and whatever you feed it is never enough.
ความโลภคืออสุรกายตัวอวบอ้วนที่มีปากขนาดเล็ก และไม่ว่าคุณจะป้อนอะไรให้ มันก็ไม่รู้จักอิ่ม
Janwillem Van de Wetering

Hell has three gates: lust, anger, and greed.
นรกมีประตู 3 ประตูคือ ความลุ่มหลงมัวเมา ความโกรธ และความโลภ
Bhagavad Gita

He who is greedy is always in want.
ผู้ที่มีความโลภย่อมมีความต้องการอยู่เนืองนิจ
Horace

Selfishness and greed, individual or national, cause most of our troubles.
ความเห็นแก่ตัวและความโลภ ไม่ว่าในระดับปัจเจกหรือระดับชาติ เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนส่วนใหญ่ของเรา
Harry S. Truman

It does seem as if the more one gets the more one wants.
ดูเหมือนว่ายิ่งได้มากเท่าไร คนเราก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเท่านั้น
Louisa May Alcott

Nothing is more egregious than greedy politicians.
ไม่มีอะไรที่ชั่วร้ายเกินไปกว่าความโลภของนักการเมือง
Sonia Rumzi

Don't feed the seed of your greed, because it will make you bleed.
จงอย่าหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความโลภของคุณ เพราะมันจะทำให้คุณเสียเลือดเนื้อ
M Almasri


© 2012 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved. 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://whan1515-supida.blogspot.com/2010_08_01_archive.html