Sunday, October 20, 2013

พระอุปนิสัยและพระจริยวัตรในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์พระอุปนิสัยและพระจริยวัตรในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ศิลปวัฒนธรรม ธันวาคม ๒๕๕๕

 “---คนนับถือกรมหลวงชุมพรฯ เยอะ แต่คนไม่สนใจท่านในฐานะปุถุชน คนไม่สนใจว่าท่านเคยทำอะไรมา หรือทรงมีพระปรีชาอย่างไร คนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์---” 

เป็นข้อความตอนหนึ่งในคำบอกเล่าของ ม.ร.ว. อภิเดช อาภากร ซึ่งมีศักดิ์เป็น “หลานปู่” ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวถึงเสด็จปู่ เมื่อครั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อเขียนหนังสือเรื่อง “หลวงปู่ศุขกับกรมหลวงชุมพรฯ” ครั้งนั้นพบว่าหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นล้วนจดจำและมักจะเล่าถึงแต่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระองค์มากกว่าที่จะเล่าเกี่ยวกับพระประวัติความเป็นมา พระปรีชาสามารถ ตลอดจนผลงานการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ แต่เมื่อได้ศึกษาพระประวัติของพระองค์ก็อาจคาดเดาถึงสาเหตุดังกล่าวได้โดยไม่ยากนัก


พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด สายสกุลบุนนาค เป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในทวีปยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือที่เก่งกาจเกรียงไกรที่สุดในสมัยนั้น

ทั้งนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากการที่ไทยเคยถูกกองทัพเรือฝรั่งเศสคุกคามในวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ทำให้ไทยต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส นำความเจ็บช้ำพระทัยมาสู่องค์พระประมุขซึ่งไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงเพราะเป็นประเทศเล็ก ไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้ ไม่มีอำนาจที่จะต่อรองกับมหาอำนาจที่ไม่รู้ถูกรู้ผิด ความวิปโยคโศกเศร้าของพระบรมราชชนกชนนีและประชาชนชาวสยามในเหตุการณ์ครั้งนั้น ฝังอยู่ในพระทัยของเจ้าชายเล็กๆ ซึ่งมีพระชนมายุเพียง ๑๓ พรรษา แต่น้ำพระทัยแข็งแกร่ง ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่และมั่นคงในการที่จะนำความรู้ด้านการทหารเรือสมัยใหม่มาพัฒนากองทัพเรือของไทยให้เกรียงไกรสามารถต่อสู้ป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจที่มักรุกล้ำอธิปไตยของสยามเนืองๆ

การเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือของเจ้าชายไทยในประเทศอังกฤษต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการ นับแต่ข้อกำหนดซึ่งห้ามนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือของราชนาวีอังกฤษด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่ก็มิได้ทำให้พระองค์ทรงย่อท้อ ทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการทหารเรือที่แข็งแกร่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนทำการนายเรือ (Midshipman) ในเรือรบอังกฤษ 

เสด็จกลับประเทศไทยมีพระชนมายุเพียง ๒๐ พรรษา ทรงมีทั้งกำลังพระทัย กำลังพระวรกาย และประการสำคัญทรงมีความตั้งพระทัยแน่วแน่มั่นคงในอันที่จะพัฒนากองทัพเรือไทยให้สามารถเกรียงไกรเทียบเท่าอารยประเทศ เพราะขณะนั้นกิจการทหารเรือไทยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝรั่งต่างชาติซึ่งโปรดว่าจ้างให้มาเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารเรือสมัยใหม่ แต่ทรงพบว่าฝรั่งผู้ปฏิบัติงานขาดความตั้งใจจริงในการพัฒนากองทัพเรือให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ กองทัพเรือจึงยังมิได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคง หลักสูตรการสอนนักเรียนนายเรือต่ำ เมื่อเรียนจบหลักสูตรก็ยังไม่สามารถที่จะนำเรือออกสู่ทะเลลึกโดยลำพังตนเองได้ ไม่สามารถใช้อาวุธสมัยใหม่ได้ โดยเฉพาะทหารเรือในขณะนั้นเป็นหน่วยทหารที่มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าทหารหน่วยอื่น จึงมักถูกนำไปใช้ในงานโยธา ไม่ใคร่มีโอกาสที่จะเรียนรู้วิชาการ 


เมื่อทรงมีโอกาสได้เข้าบริหารงาน จึงโปรดปรับปรุงกองทัพเรือใหม่ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การวางหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ โดยเพิ่มวิชาที่จำเป็นสำหรับทหารเรือที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างเข้มข้น ยกระดับทหารเรือให้สูงขึ้นโดยเน้นหนักด้านวิทยาการสมัยใหม่ และการฝึกเพื่อการเป็นนายทหารเรือที่เก่งกาจเกรียงไกร 


แต่ถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทรงพบคือการที่ไม่มีผู้นิยมสมัครเข้าเป็นทหารเรือ อันเป็นธรรมชาติของผู้ที่มิได้อยู่ใกล้ทะเล โปรดแก้ปัญหาด้วยการให้เงินเดือนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนและเพิ่มเงินให้ตามชั้นที่สูงขึ้น ทำให้เริ่มมีผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้น แต่นักเรียนส่วนใหญ่มักเป็นคนยากจนและนักเลงที่หวังเงินเดือน แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วทรงมีวิธีการผูกใจนักเรียนให้ตั้งใจเรียน รักและภาคภูมิใจในสถาบันที่เรียน โดยใช้ความจริงพระทัยจริงจังในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ปลูกฝังความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในกองทัพเรือ 

ประการสำคัญคือ พระอุปนิสัยซึ่งมีพระเมตตาต่อผู้คนทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ทรงสามารถผูกใจนักเรียนที่มีนิสัยนักเลงได้ด้วยความเป็นนักเลงที่เหนือกว่า กล่าวคือ กรมหลวงชุมพรฯ ทรงมีฐานันดรศักดิ์และความรู้ที่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อประกอบเข้ากับการดำเนินพระจริยวัตรในทางที่นักเลงสมัยนั้นนิยมกัน เช่น เก่งฉกาจในวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวทุกรูปแบบ มีคาถาวิทยาคมเพราะทรงมอบพระองค์เป็นศิษย์หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า ที่ผู้คนสมัยนั้นเชื่อและนับถือว่าเป็นพระอาจารย์ด้านเวทมนตร์คาถา จนเป็นที่ร่ำลือว่า ทรงอยู่ยงคงกระพัน สามารถหายตัวได้ จนทรงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เหล่าลูกศิษย์รู้สึกว่าพระองค์ทรงสามารถเป็นที่พึ่งได้ คือทรงมีทั้งพระบารมี มีทั้งความเป็นนักสู้และนักเลงที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 

พระจริยวัตรสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความไม่ถือพระองค์ ทรงแสดงให้ทุกคนประจักษ์และซาบซึ้งในพระคุณสมบัติส่วนนี้ตลอดพระชนมชีพ ดังที่มีเรื่องเล่าลือสืบมาว่า ทรงรักและเอาพระทัยใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเวลาและนอกเวลางาน เล่ากันว่าครั้งหนึ่งเวลาค่ำขณะประทับพักผ่อนที่วังนางเลิ้ง มีผู้วิ่งมาทูลว่า ทหารเรือชั้นผู้น้อยคนหนึ่งถูกรุมต่อยตีจากคู่ต่อสู้ที่ตลาดนางเลิ้ง เมื่อทรงรู้ข่าวก็เร่งเสด็จไปสถานที่เกิดเหตุทันที ทรงช่วยทหารเรือผู้นั้นให้รอดจากการถูกคู่วิวาทฟันด้วยการเอาพระองค์เข้ารับคมดาบโดยไม่เป็นอันตราย หรือโปรดเสด็จไปสู่ขอผู้หญิงให้ลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองในฐานะพระอาจารย์ มิใช่ในฐานะเจ้า หรือโปรดให้ตั้งฌาปนกิจสถานสำหรับทหารเรือขึ้นเพื่อช่วยในการฌาปนกิจศพทหารเรือทุกระดับชั้นอย่างสมเกียรติยศ เป็นต้น

พระจริยวัตรดังที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจของผู้ใกล้ชิดให้ถวายความจงรักภักดีด้วยชีวิต ยิ่งเมื่อประทานความเป็นกันเองโดยทรงเรียกขานพระองค์เองว่า “พ่อ” หรือ “เตี่ย” ก็ยิ่งทำให้สามัญชนทั่วไปรู้สึกว่าสามารถปวารณาตนเป็นลูกของพระองค์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ความนิยมนับถือและบูชาในพระองค์ยิ่งกว้างขวางและยิ่งใหญ่ทวีคูณขึ้นอีกเมื่อครั้งโชคชาตาฟ้าลิขิตให้ต้องทรงรับบทบาท “หมอพร” ครั้งนั้นก็ทรงจริงจังกับการเป็นหมอพร ด้วยการทรงศึกษาวิชาแพทย์ทั้งของไทยและฝรั่ง ทรงนำความรู้ทั้ง ๒ แบบมาผสมผสานและทดลองจนทรงมั่นพระทัยในความเป็นหมอพร จึงทรงรับรักษาผู้เจ็บป่วยทั่วไปโดยไม่คิดเงิน ไม่เลือกชั้นวรรณะ ด้วยพระเมตตาอันเป็นพื้นพระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระองค์ ทั้งความรู้พระปรีชาสามารถและน้ำพระทัย ทำให้ผู้คนที่มีโอกาสได้สัมผัสพระองค์ นึกไปถึงเทพเจ้าที่ทรงลงมาโปรดมนุษย์ในโลกมากกว่าจะเป็นเจ้านาย จึงพร้อมใจขานนามพระองค์ว่า “หมอพรเทวดา”

เมื่อกรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ ความรักอาลัยของผู้ที่รักใคร่เทิดทูนบูชาพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่อย่างมิอาจลืมเลือน ความดีงามเก่งฉกาจในทุกๆ ด้านของพระองค์ได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันปากต่อปาก มีการต่อเติมเสริมแต่งให้ทรงเป็นเสมือนผู้วิเศษ จนพัฒนาเป็นความเชื่อว่าพระวิญญาณของพระองค์ยังคงอยู่คอยให้ความคุ้มครองภยันตราย สดับตรับฟังทุกข์ร้อนของบรรดาลูกๆ หรือช่วยเหลืออำนวยให้ได้รับผลสำเร็จในสิ่งปรารถนาเหมือนเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระชนมชีพ จึงเกิดการบนบานขอให้ทรงช่วย เมื่อได้รับผลตามต้องการก็ยิ่งทวีคูณความเชื่อในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สิ่งต่างๆ ที่เนื่องในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระรูปเหรียญ ล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนตั้งไว้บนที่สูงเพื่อเคารพบูชา


จึงไม่น่าแปลกที่ ม.ร.ว. อภิเดชจะบอกเล่าถึงเสด็จปู่ของท่านว่า “---คนนับถือกรมหลวงชุมพรฯ เยอะ---แต่---คนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์---”


ขอขอบคุณภาพประกอบบล็อกจาก http://www.web-pra.com/Shop/jnai/Show/834852ชมประดู่ จินตนา

Thursday, October 10, 2013

เส้นทางแห่งความฝัน

           


วันนี้ Blogger เข้ามาทักทายผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่หยุด update ไประยะหนึ่งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเข้ามาแทรกค่ะ 

นับตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งบล็อกนี้ถือกำเนิดขึ้น จนเดินทางเข้าสู่ปีที่ 6 ทุกท่านก็จะเห็นว่าไม่มีการสื่อสารระหว่าง Blogger กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเลย แต่บล็อกนี้ก็อยู่ยงคงกระพันมาได้เกือบ 6 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามถ้ามีการสื่อสารระหว่าง Blogger กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้าง ก็คงจะทำให้ Blogger มีกำลังใจในการ update ต่อไปเรื่อยๆ นะคะ 

                                                                       ยืนหยัดต่อสู้ต่อไป

                                                                       บุหงาหิมาลัย/BungaHimalaya
                                                                       8 มิถุนายน 2558


สถิติการเข้าเยี่ยมชม เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ***************************************************************************

                      ในเดือนนี้เมื่อ 4 ปีก่อน บล็อกนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความฝันของ

            นักภาษาศาสตร์คนหนึ่ง ในวันนั้นเธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าฝันเล็กๆ ที่่วาดไว้

           จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวันนี้  ถ้ามีใครสักคนไถ่ถามว่าอะไรคือที่มาของ

           ความสืบเนื่องอันน่าอัศจรรย์นั้น  ก็คงจะให้คำตอบโดยไม่ลังเลว่า...


                      การแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอของเพื่อนพ้องจาก

             ส่วนต่างๆ ของโลก นั่นเอง 


           ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เป็นแรงผลักดันให้ Life Language and Miracle มีวันนี้  We must never stop dreaming. Dreams provide nourishment 

for the soul, just as a meal does for the body.


เราจักต้องไม่หยุดฝัน ความฝันมอบความอิ่มเอมให้แก่จิตวิญญาณ                

ดุจเดียวกับที่อาหารให้ความอิ่มอุ่นแก่ร่างกาย

Paulo CoelhoThe Pilgrimageภาพประกอบบล็อกของ entry นี้คือสถิติการเยี่ยมชมของท่านที่แวะเข้ามาในเวลาที่บล็อกนี้เดินทางผ่านเข้าสู่ปีที่ 5 ค่ะ

All I Have To Do Is Dream

The Impossible Dream

ในฝัน

รักคือฝันไป

Monday, September 30, 2013

ไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจเมื่อคุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของตนเองNot to decide is to decide.
การไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจ
Harvey Cox


It's not hard to make decisions when you know what your values are.
ไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจเมื่อคุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของตนเอง
Roy Disney


Once a decision was made, I didn't worry about it afterward...
เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว ผมไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนั้นในภายหลัง
Harry S. Truman


Your decisions can be shallow or extreme, what matters is, if you stick to them or not.
การตัดสินใจของคุณอาจจะตื้นเขิน หรือสุดโต่ง สิ่งสำคัญคือ คุณจะเกาะติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่
Ram Mohan


Life is a journey that gives you the liberty to draw your own map, and choose your own route.
ชีวิตคือการเดินทางที่ให้อิสระแก่คุณในการวาดแผนที่ของคุณ  และเลือกเส้นทางของคุณเอง
Dennis E. Adonis


The decisions we take reflects our belief and our character.
การตัดสินใจของเราสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และเนื้อแท้แห่งตัวตนของเรา
Rajnish Borah


We all make choices, but in the end our choices make us.
เราทุกคนล้วนสร้างทางเลือก แต่สุดท้ายทางเลือกเหล่านั้นนั่นแหละที่สร้างเรา
Ken Levine


Every decision has a consequence.
ทุกๆ การตัดสินใจจะมีผลสืบเนื่อง
Damon Darrell


The decision is mine, and I choose happiness.
การตัดสินใจเป็นของฉัน และฉันเลือกความสุข
Malori Howell


© BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

Can'tHelp Falling In Loveขอบคุณภาพจาก http://www.lovethispic.com/image/27277/your-attitude-and-your-choices

Saturday, August 31, 2013

ถ้อยคำคือกระจกเงาแห่งจิตวิญญาณพฤติกรรมคือกระจกซึ่งทุกคนเปิดเผยภาพลักษณ์ของพวกเขา
Johann Wolfgang von Goethe  


Do you want to meet the love of your life? Look in the mirror.

คุณอยากพบกับความรักแห่งชีวิตคุณไหม มองเข้าไปในกระจกสิ
Byron Katie


ยิ้มให้กระจก ทำอย่างนั้นทุกเช้า แล้วคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ
Yoko Ono  Speech is the mirror of the soul.
ถ้อยคำคือกระจกเงาแห่งจิตวิญญาณ
Publilius Syrus  


I can look at myself in the mirror, and I can be proud.

ฉันสามารถมองตัวเองในกระจก และรู้สึกภูมิใจ
Tippi Hedren

When you hate a person, you hate something in him that you hate within yourself. What isn’t part of ourselves doesn’t disturb us. 
เมื่อคุณเกลียดชังใครบางคน คุณมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาซึ่งคุณเกลียดชังอยู่ในตัวคุณ สิ่งที่มิใช่ส่วนหนึ่งของตัวเราจะไม่รบกวนจิตใจเรา
Hermann Hesse


The best mirror is an old friend.
กระจกที่ดีที่สุดคือเพื่อนเก่า
Peter Nivio Zarlenga

In old age, mirror is not a friend!

ในวัยปลาย กระจกมิใช่เพื่อน
Mehmet Murat Ildan


There are two ways of spreading light ...
To be the candle, or the mirror that reflects it.
การกระจายแสงสว่างมีสองวิธีคือ เป็นเทียนที่ให้แสง หรือเป็นกระจกที่สะท้อนแสงเทียน
Edith Wharton (1862 - 1937)

© 2013 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved
Friday, August 23, 2013

สรรหามาฝาก
วันนี้ blogger มี "อัญมณีแห่งชีวิต" ที่สรรหามาฝากเพื่อนมิตรจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนะคะ 

หวังว่า entry นี้คงเป็นที่ถูกใจทุกท่าน  ขอเชิญเลือกฟังตามจริตและศรัทธาของท่านได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณที่แวะมาเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไกลค่ะ


เสียงธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา

พระรัตนตรัย

ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ

องค์ใดพระสัมพุทธ

เพลงแผ่เมตตา

ดั่งดอกไม้บาน

ทางสัจธรรม

Om Mani Padme Hum

Phool Ko Aankha Ma

Great Compassion Mantra

ขอบคุณภาพจาก http://www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=352561

   lotus by Kim Hanh69Saturday, August 17, 2013

ฝากเพลงถึงเธอEvery day we should hear at least one little song, read one good poem, see one exquisite picture, and, if possible, speak a few sensible words.

ในแต่ละวัน เราควรจะได้ฟังบทเพลงเล็กๆ อย่างน้อยสักหนึ่งบทเพลง อ่านบทกวีดีๆ สักหนึ่งบท ดูรูปที่งามวิจิตรสักหนึ่งรูป และถ้าเป็นไปได้ เอื้อนเอ่ยถ้อยคำที่มีความหมายสักสองสามคำ
Johann Wolfgang Von Goethe


เนื่องจากช่วงนี้ blogger ยังไม่สามารถจัดเวลาเพื่อหาวัตถุดิบเหมาะๆ มาแปลได้  ก็เลยเลือกเพลงเพราะๆ มาให้ฟังไปพลางๆ ก่อนนะคะ


ฝากเพลงลอยลม
ความทรงจำ
ฝากลมวอน
ฉันจะฝันถึงเธอ
ฉันจะฝันถึงเธอ
ปลูกรัก
รักล้นใจ
ลาภูพิงค์
หยาดเพชร
ดอกไม้กับแจกัน
เพียงแค่ใจเรารักกัน
เพลงจาก entry เพลงทิพย์ขับขาน ฯ
Can't Help Falling In Love
Woman In Love
Rolling In The Deep
Words
Dreaming of You
Subaru
Blowin in the wind
Donna Donna
Guantanamera

Thursday, August 1, 2013

ไม่มีพรประเสริฐใดๆ สถิตอยู่ชั่วนิรันดร์


Humor is mankind's greatest blessing.
อารมณ์ขันคือพรอันประเสริฐสุดของมนุษยชาติ
Mark Twain

No blessing lasts forever.
ไม่มีพรประเสริฐใดๆ สถิตอยู่ชั่วนิรันดร์
Plautus

Despite your sorrows, always be thankful for your blessings.
แม้จะอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ จงสำนึกคุณต่อพรอันประเสริฐของคุณเสมอ
Rashida Rowe


Live your truth. Express your love. Share your enthusiasm. Take action towards your dreams. Walk your talk. Dance and sing to your music. Embrace your blessings. Make today worth remembering.
ใช้ชีวิตด้วยสัจจะของคุณ เปิดเผยความรักของคุณ ส่งผ่านความกระตือรือร้นของคุณ ลงมือสานฝันของคุณ ทำอย่างที่พูด เริงระบำและขับขานท่วงทำนองแห่งบทเพลงของคุณ โอบรับสิ่งดีๆ ในชีวิตของคุณ ทำวันนี้ให้เป็นที่จดจำ
Steve Maroboli

Sometimes we focus so much on what we don't have that we fail to see, appreciate, and use what we do have!
บางครั้งเราก็พุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เราไม่มี จนพลาดโอกาสในการมองเห็น ชื่นชมและใช้ประโยชน์สิ่งที่เรานั้นมีอยู่
Jeff Dixon

Money can't buy no blessings.
เงินไม่อาจซื้อหาพรประเสริฐใดๆ ได้
Ron Hall

To have our needs met, to love, to be loved, to feel safe in this world and to each know our purpose, is a simple matter of creating those blessings for others.
เพื่อให้สมปรารถนา ได้รัก ได้เป็นที่รัก เพื่อที่จะรู้สึกปลอดภัยอยู่ในโลกใบนี้ตามความมุ่งหมายของแต่ละคน วิธีง่ายๆ คือ สรรค์สร้างพรประเสริฐเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่น
Bryant McGill

What we do, our choices, that's what defines us.
สิ่งที่เราทำ เส้นทางที่เราเลือก คือสิ่งที่นิยามความเป็นเรา
Carrie Jones

Every moment and every event of every man’s life on earth plants something in his soul.
ทุกห้วงขณะและทุกเหตุการณ์ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ได้บ่มเพาะบางสิ่งบางอย่างลงในดวงวิญญาณของเขา
Thomas Merton

The harder I work, the luckier I get.
ยิ่งทำงานหนักขึ้นมากเพียงใด ฉันก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเพียงนั้น
Samuel Goldwyn

Some people come in our life as blessings. Some come in your life as lessons.
บางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นพรอันประเสริฐ บางคนเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อเป็นบทเรียน
Mother Teresa

Count your blessings
จงนับพรอันประเสริฐของคุณ
Haruki Murakami© 2013 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.


 ภาพประกอบโพสต์จาก tinywhitedaisies.tumblr.comSaturday, July 27, 2013

สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่การที่เราได้ทำงานนี้ หากอยู่ที่เรามีความสุขที่ได้ทำ
Mother Teresa
 

My mother is a walking miracle.
แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้
Leonardo DiCaprio

Miracles only happen if you believe in miracles. 
สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์

It’s not miracles that generate faith, but faith that generates miracles.
ใช่ว่าสิ่งมหัศจรรย์จะก่อให้เกิดศรัทธา ศรัทธาต่างหากที่ก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์
Fyodor Dostoyevsky

สิ่งมหัศจรรย์คือ ยิ่งแบ่งปัน เรายิ่งมีมากขึ้น
Leonard Nimoy
  

In the Presence of Love...there are Miracles...Live Love, Give Love and Miracle will follow Miracle and wonders will never cease.
ในห้วงแห่งความรัก จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น จงหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความรัก แจกจ่ายความรัก แล้วสิ่งมหัศจรรย์จะติดตามมา และความอัศจรรย์ใจจะไม่มีวันสิ้นสุด

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
วิถีแห่งการใช้ชีวิตมีอยู่เพียงสองแบบเท่านั้น แบบแรกคือเสมือนว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นความมหัศจรรย์ อีกแบบหนึ่งคือราวกับว่าสรรพสิ่งคือความมหัศจรรย์
Albert Einstein

I am realistic – I expect miracles.
ผมเป็นคนไม่เพ้อฝัน - ผมคาดหวังสิ่งมหัศจรรย์

To live at all is miracle enough.
การได้มีชีวิตก็ถือว่ามหัศจรรย์มากพอแล้ว
Mervyn Peake

To love someone is to see a miracle invisible to others.
การรักใครสักคนก็เหมือนการได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนอื่นมองไม่เห็น
François Mauriac

Small miracles happen every day, some people just don’t notice them.

สิ่งมหัศจรรย์เล็กๆ นั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีบางคนเท่านั้นที่ไม่ทันได้สังเกต
Leila Summers


© 2013 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.


รักปาฏิหาริย์

Woman In Love