Wednesday, January 19, 2011

ขุมทรัพย์แห่งปัญญาโปรดร่วมกันอนุโมทนาแด่ท่านผู้เสียสละ

ที่ได้เมตตาสร้างสรรค์ขุมทรัพย์แห่งปัญญา อันประเมินค่ามิได้

มาให้พวกเราได้นำไปเจียระไนชีวิต เพื่อก้าวสู่หนทางแห่งความสุขอันยั่งยืน

สาธุ


No comments:

Post a Comment