Thursday, July 14, 2011

บูมเมอแรงแห่งชีวิตบูมเมอแรงแห่งชีวิต

พระไพศาล วิสาโล


"...ไม่ว่าเราจะทำหรือรู้สึกนึกคิดอย่างไร ไม่เคยสูญเปล่า มันไม่เพียงส่งผลต่อผู้อื่นหรือสิ่งภายนอกเท่านั้น หากยังส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยในลักษณาการที่สอดคล้องกัน ไม่ช้าก็เร็ว นี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่า“กฎแห่งกรรม” เมื่อเราโกรธเกลียดหรือทำร้ายใครสักคน ไม่ต้องรอปีหน้าหรือชาติหน้า มันได้ส่งผลร้ายต่อตัวเราแล้วอย่างน้อยก็ในจิตใจ ในทางตรงข้ามหากเรามีเมตตากรุณาและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ผลดีก็เกิดขึ้นแล้วกับเราทันที โดยไม่ต้องรอให้เขามาตอบแทนบุญคุณของเรา..."


The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.
เกมชีวิตก็เหมือนเกมบูมเมอแรง ความคิดของเรา การกระทำของเรา และคำพูดของเราจะย้อนกลับมาหาเราด้วยความแม่นยำอันน่าพิศวง ไม่ช้าก็เร็ว
Florence Scovel Shinn
บูมเมอแรงแห่งชีวิต


Longeast Boomerang Throw
บูมเมอแรง
โลกหมุนเวียน
บทเรียนสอนใจ
รางวัลแด่คนช่างฝัน

No comments:

Post a Comment