Tuesday, January 1, 2013

Happy New Year 2013ในวาระดิถึขึ้นปีใหม่นี้ blogger ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และองค์ศาสดาที่ท่านสักการะโปรดอำนวยพรให้ท่านที่แวะเข้ามาอ่านบล็อก Life Language and Miracle ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีการงานอาชีพที่มั่นคง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด มีเวลาเป็นของตนเองบ้างตามอัตภาพ มีโชคลาภบ้างตามสมควร ตลอดปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้นะคะ

ธรรมพรปีใหม่
ปีใหม่ ชีวิตใหม่
พรปีใหม่จากพระอาจารย์
จะใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขในช่วงปีใหม่และทุกๆ วัน
มองเห็นก็เป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๖ แก่พสกนิกรชาวไทย
พรปีใหม่
พรปีใหม่ บรรเลง
ความสุขแท้
Happy New Year 2013 Greeting
Happy New Year 2013 Fireworks
Synchronized Fireworks Show
Auld Lang Syne 
Happiness is here and now
Awakening the heart with Zen Master Thich Nhat Hanh
Change Your Thoughts, Change Your Life, With Dr Wayne Dyer


No comments:

Post a Comment