Saturday, September 25, 2010

สุดแต่ใจจะไขว่คว้าIt’s up to you

One song can spark a moment,
One flower can wake the dream.
One tree can start a forest.
One bird can herald spring.

One smile begins a friendship,
One handclasp lifts a soul.
One star can guide a ship at sea,
One word can frame the goal.

One vote can change a nation,
One sunbeam lights a room.
One candle wipes out darkness,
One laugh will conquer gloom.

One step must start each journey,
One word must start each prayer.
One hope will raise our spirits,
One touch can show you care.

One voice can speak with wisdom,
One heart can know what's true.
One life can make the difference,
You see, it's up to you!

Anonymous

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

หนึ่งเสียงเพลงสามารถจุดประกายห้วงขณะแห่งชีวิต
หนึ่งบุปผาชาติสามารถจุดประกายนิมิตแห่งความฝัน
หนึ่งพฤกษาสามารถก่อกำเนิดผืนป่านานาพรรณ
หนึ่งปักษาสามารถสื่อการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิใหม่ไม่รวนเร

หนึ่งรอยยิ้มสามารถสานสายใยแห่งความเป็นมิตร
หนึ่งการกุมมือสามารถพลิกชีวิตจิตวิญญาณให้หันเห
หนึ่งดวงดาวสามารถชี้นำทางแก่นาวาในทะเล
หนึ่งถ้อยคำสามารถเหหันสู่เป้าหมายในใจจินต์

หนึ่งคะแนนเสียงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชาติได้
หนึ่งสุริยฉายสามารถให้แสงสว่างแก่ห้องมืดมิดปิดบังสิ้น
หนึ่งเปลวเทียนสามารถไล่ความมิดมืดให้พังภินท์
หนึ่งเสียงหัวเราะสามารถคลาดคลายสิ้นความโศกตรม

หนึ่งย่างก้าวคือจุดเริ่มต้นการเดินทางอันยาวไกล
หนึ่งน้ำเสียงเปล่งออกไปคือการเริ่มต้นคำอธิษฐานให้ได้สม
หนึ่งความหวังจักเสริมสร้างพลังชีวิตจิตวิญญาณ์ผู้ปรารมภ์

หนึ่งสัมผัสสามารถประโลมใจให้รู้ถึงความห่วงใย

หนึ่งเสียงที่เปล่งสามารถเอื้อนเอ่ยด้วยปัญญาญาณ
หนึ่งดวงมานสามารถกำซาบถึงความจริงทุกสิ่งได้
หนึ่งชีวิตสามารถรังสรรค์ความแตกต่างจากใครใคร
เห็นหรือไม่สิ่งใดใดในโลกนี้ อยู่ที่ใจไขว่คว้าเอง !

No comments:

Post a Comment