Friday, March 26, 2010

เพราะเหตุใด


เพราะเหตุใด...เราจึงนิ่งเฉย


เพราะเหตุใด...เราจึงไม่เอื้อนเอ่ยวาจา


เพราะเหตุใด...เราจึงไม่พิทักษ์ฟ้า


เพราะเหตุใด...เราจึงไม่หาญกล้าเหมือนเคย


เพราะเหตุใด...เราจึงปล่อยให้ฝ่ายอธรรมล่วงล้ำก้ำเกิน


เพราะเหตุใด...เราจึงไม่เดินถือธงธรรมนำหน้า


เพราะเหตุใด...เราจึงทนดูผู้ปองร้ายแผ่นดินไทยจ้วงจาบวาจา


หรือเพราะว่า...ผู้ต่ำช้า...รอเวลา...ธรณีกลืนกิน

No comments:

Post a Comment