Thursday, April 28, 2011

จงรู้จักคุณค่าอันแท้จริงของเวลา
Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต จงวางจิตให้นิ่งอยู่กับปัจจุบันขณะ
Buddha


เวลาเป็นของมีค่า เมื่อล่วงไปแล้วจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามี
โอกาสจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ แล้วเราไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


Man is free at the moment he wishes to be.
มนุษย์จะเป็นอิสระ ณ ห้วงขณะที่เขาปรารถนาจะเป็น
Voltaire


Be happy for this moment. This moment is your life.
จงมีความสุขในวินาทีนี้  ปัจจุบันขณะคือชีวิตของคุณ
Omar Khayyam 


Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.
สูดลมหายใจ ปล่อยวาง และเตือนตนเองว่า วินาทีนี้คือห้วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณรู้ว่าคุณมีอยู่อย่างแท้จริง
Oprah Winfrey


Know the true value of time; snatch, seize, and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination: never put off till tomorrow what you can do today.
จงรู้จักคุณค่าอันแท้จริงของเวลา ไขว่คว้า เกาะกุม และชื่นชมทุกห้วงขณะของเวลา อย่าเฉื่อยชา อย่าเกียจคร้าน อย่าผัดผ่อน อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าสามารถทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้
Lord Chesterfield


No matter how dark the moment, love and hope are always possible.
ไม่ว่าห้วงขณะนั้นจะมืดมนเพียงใด ความรักและความหวังยังคงเป็นไปได้เสมอ
George Chakiris


Every moment of light and dark is a miracle.
ทุกห้วงยามแห่งความสว่างไสวและความมืดมนคือความมหัศจรรย์

No comments:

Post a Comment