Friday, October 1, 2010

เมื่อใดอำนาจแห่งความรักมีชัยเหนือความรักในอำนาจ

“...แนวคิดที่กำลังขยายตัวเข้าสู่แวดวงวิทยาศาสตร์มากขึ้น อาทิเช่น ควอนตัมฟิสิกส์ ซึ่งศึกษาถึงความจริงในระดับที่เล็กกว่าอนุภาคก็พบว่า คุณสมบัติของอนุภาคใดอนุภาคอื่นนั้นไม่แยกจากอนุภาคอื่น รวมทั้งไม่แยกจากวิธีการหรือความคิดของบุคคลที่เป็นผู้สังเกตด้วย ทำนองเดียวกับที่สสารและพลังงานไม่อาจแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด

มีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อีกหลายสาขาที่กำลังมาถึงข้อสรุปดังกล่าว อาทิเช่น ชีววิทยา ความรู้ด้านพันธุกรรมช่วยให้พบว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนเป็นญาติพี่น้องกัน แม้ไม่ต้องถึงกับตรวจยีน วิชาการด้านชาติวงศ์วิทยา (genealogy) ก็สามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้ เมื่อสองปีที่แล้วมีบทความชื่อ "Royal We" ตีพิมพ์ในหนังสือ The Atlantic Monthly ผู้เขียนคือสตีฟ ออลสันได้สรุปจากการค้นคว้าด้านชาติวงศ์วิทยาว่า คนยุโรปทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันล้วนมีบรรพบุรุษเป็นคน ๆ เดียวกัน โดยสามารถย้อนกลับไปหาบุคคลผู้นั้นได้เพียงแค่ ๖๐๐ ปีเท่านั้น คือเมื่อราวค.ศ.๑๔๐๐ โดยไม่ต้องย้อนไปไกลถึงสมัยที่มนุษย์ยังอยู่ถ้ำ หรือเพิ่งหัดเดิน ๒ ขาที่ทวีปอัฟริกาเมื่อล้านกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำ

เขายังบอกต่อไปด้วยเมื่อใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาประกอบจะพบว่า ทุกคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรปล้วนสืบสายมาจากศาสดามะหะหมัด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าในอดีตมีการอพยพข้ามประเทศและข้ามทวีป อันเป็นผลจากสงคราม ลัทธิอาณานิคม และความผันผวนทางการเมือง สังคมในประเทศต่างๆ ก็พบว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ประชากรโลกทั้ง ๖,๐๐๐ ล้านคน เวลานี้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันเมื่อ ๒,๐๐๐ ปีที่แล้ว นั่นหมายความว่าขงจื๊อ และบุคคลในประวัติศาสตร์อีกหลายคน (ซึ่งย่อมรวมถึงพระพุทธเจ้าและโสกราตีส) ก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทุกคนในเวลานี้ด้วย แม้จะต่างสีผิว ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่เราทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันโดยสายเลือด ไม่เว้นแม้กระทั่งยิวกับอาหรับที่กำลังรบกันอยู่ในเวลานี้…

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
เราจะไม่มีวันได้พบกับสันติภาพจากโลกภายนอก จนกว่าเราจะได้สร้างสันติกับตัวเราเอง
Dalai Lama

การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่เลือกสีผิว เชื้อชาติ ภาษาและประเทศ จึงมิใช่แค่จริยธรรมแบบพุทธเท่านั้น หากยังเป็นจริยธรรมสากลสำหรับโลกทุกยุคสมัยด้วย”
พระไพศาล วิสาโล

You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality of the mind next to honor.
เธอจะไม่มีวันทำอะไรในโลกนี้ได้โดยปราศจากความหาญกล้า ความกล้าหาญคือสุดยอดคุณลักษณ์แห่งจิตใจ รองลงมาจากเกียรติภูมิ
Aristotle

All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.
โลกทั้งใบเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก แต่ก็เต็มไปด้วยหนทางแห่งการเอาชนะความทุกข์ยากเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
Helen Keller

Be the change that you want to see in the world.
จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เธออยากเห็นบนโลกใบนี้
Mohandas Gandhi

Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world.
ดิสนีย์แลนด์จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ มันจะยังคงเติบโตต่อไปตราบเท่าที่โลกนี้ยังมีจินตนาการหลงเหลืออยู่
Walt Disney

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.
เมื่อใดอำนาจแห่งความรักมีชัยเหนือความรักในอำนาจ เมื่อนั้นโลกก็จะพบกับสันติสุข
Jimi Hendrix

Change your thoughts and you change your world.
จงเปลี่ยนความคิดของคุณ แล้วโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไป
Norman Vincent Peale

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.
สิ่งสำคัญในโลกนี้เกือบทั้งหมดได้รับการรังสรรค์ให้สำเร็จโดยคนที่ยังคงพยายามต่อไป ในขณะที่แทบจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่
Dale Carnegie

“I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.”
ฉันอยากจะเปลี่ยนโลกใบนี้ แต่ฉันกลับพบว่าสิ่งเดียวที่ใครสักคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่ๆ คือตัวของเขาเอง
Aldous Huxley

No comments:

Post a Comment