Wednesday, October 13, 2010

To Sir With Love
A Good teacher

A Good teacher is one, who teaches with love.
A Good teacher is one, who Corrects Students and make them Grow,
Instead of shouting and making them slow.
A Good teacher is one, who makes Things to Flow.
A Good teacher is one, who gets things done as and when.
A Good teacher is one, who never treats a student as Foe.
A Good teacher is one, who Teachings must help in long Run.
A Good teacher is one, who says always it can be done.
A Good teacher is one, who should never make students Run,
Instead have Great Fun.
A Good teacher is one, who must be always Bright and Teach Students Right.
A Good teacher is one, who is always a best Friend
Narendra kuppan


ครูที่ดี


ครูที่ดี คือครูที่อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรัก
ครูที่ดี คือครูที่คอยแก้ไขศิษย์และช่วยให้ศิษย์เติบใหญ่
แทนที่จะตวาดและทำให้ศิษย์ไหวหวั่นไม่มั่นใจ
ครูที่ดี คือครูที่ช่วยให้สรรพสิ่งดำเนินต่อไปได้
ครูที่ดี คือครูที่ทำให้ภารกิจลุล่วงไปไม่เก็บงำ
ครูที่ดี คือครูที่ไม่ปฏิบัติต่อศิษย์ของตนเช่นศัตรู
ครูที่ดี คือครูที่สอนศิษย์ให้มีความรู้จนสามารถก้าวต่อได้อย่างยั่งยืน
ครูที่ดี คือครูที่พร่ำบอกศิษย์เสมอว่าเราทำได้ไม่ต้องกลัว
ครูที่ดี คือครูที่ไม่ผลักไสให้ศิษย์หลีกหนี แต่กลับมีวิธีสอนสั่งที่ชวนหัว
ครูที่ดี คือครูที่คอยใส่ใจพัฒนาปัญญาตัว และนำมาสอนศิษย์ถ้วนทั่วให้ได้ดี
ครูที่ดี คือครูที่เป็นเพื่อนที่ดีของศิษย์อยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย

บุหงาหิมาลัย ถอดความ

แม่พิมพ์ของชาติ วงจันทร์ ไพโรจน์
แม่พิมพ์ของชาติ รศ.ดร.อมร แสงมณี
พระคุณที่สาม

No comments:

Post a Comment